Index 
Jegyzőkönyv
PDF 360kWORD 325k
2015. szeptember 7., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Mandátumvizsgálat
 8.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 9.Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 136. cikke)
 10.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 11.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 12.Az eljárási szabályzat értelmezései
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 14.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 15.Dokumentumok benyújtása
 16.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 17.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 18.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 19.Ügyrend
 20.A fókatermékek kereskedelme ***I (vita)
 21.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) (vita)
 22.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 23.A biztosjelöltek meghallgatása: a 2014. évi folyamatból levonható tanulságok (rövid ismertetés)
 24.Az emberi jogok és a technológia a harmadik országokban (rövid ismertetés)
 25.Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme: a közös agrárpolitika teljesítményalapú ellenőrzése felé (rövid ismertetés)
 26.Családi vállalkozások Európában (rövid ismertetés)
 27.A kék gazdaság innovációjában és kutatásában rejlő munkahely-teremtési és növekedési lehetőségek kiaknázása (rövid ismertetés)
 28.A fiatal vállalkozók támogatása oktatás és képzés révén (rövid ismertetés)
 29.A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé (rövid ismertetés)
 30.A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése (rövid ismertetés)
 31.A következő ülésnap napirendje
 32.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - Akadálymentes turizmus (írásbeli nyilatkozat)
 2. melléklet - A mellrák elleni küzdelem az Európai Unióban (írásbeli nyilatkozat)
 3. melléklet – Autizmus (írásbeli nyilatkozat)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz arról, hogy a háború és üldöztetés elől menekülők áradata mekkora történelmi erőpróba elé állítja Európát. Felhívja a tagállamokat arra, hogy emelkedjenek felül nemzeti egoizmusukon, és dolgozzanak ki a menedékjogra és a menekültek befogadására irányuló olyan közös európai politikát, melynek része a menekültek európán belüli elosztását lehetővé tevő állandó mechanizmus. Köszönetet mond azoknak, akik segítették a menekülteket, és úgy véli, hogy e téren a szolidaritásnak kell vezérelnie az európai politikát.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették, hogy Giovanni Totit Liguria regionális önkormányzatának elnökévé választották.

Mivel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, a Parlament az eljárási szabályzat 4. cikkének (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a képviselői hely 2015. július 10-i hatállyal megüresedik.

°
° ° °

Az illetékes osztrák hatóságok bejelentették Karoline Graswander-Hainz kinevezését Jörg Leichtfried helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. július 9.

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették Stefano Maullu kinevezését Giovanni Toti helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. július 13.

Az illetékes görög hatóságok bejelentették Nikolaos Chountis kinevezését Emmanouil Glezos helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. július 20.

Az illetékes svéd hatóságok bejelentették Jasenko Selimovic kinevezését Marit Paulsen helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. szeptember 30.

Az illetékes holland hatóságok bejelentették Auke Zijlstra kinevezését Hans Jansen helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. szeptember 1.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic és Auke Zijlstra elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. A képviselőcsoportok tagjai

Laurenţiu Rebega már nem az S&D képviselőcsoport tagja, és csatlakozott az ENF képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2015. július 15.

Juan Fernando López Aguilar csatlakozott az S&D képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2015. július 22.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a PPE, az S&D, aGUE/NGL, az EFDD és az ENF képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

BUDG bizottság: Marco Valli nem tag többé

INTA bizottság: Karoline Graswander-Hainz

CULT bizottság: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Karoline Graswander-Hainz

Az EU–Oroszország parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Stefano Maullu

A Brazil Szövetségi Köztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Karoline Graswander-Hainz

A Mercosur országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Karoline Graswander-Hainz

Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Nikolaos Chountis

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Florian Philippot helyett Aymeric Chauprade

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.

Felszólal: Yannick Jadot.


7. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2015. június 11-i hatállyal érvényesnek tekinti Edward Czesak mandátumát.


8. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes magyar hatóságok kérelmezték Ujhelyi István mentelmi jogának felfüggesztését egy, a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt folyó eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


9. Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 136. cikke)

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy az alábbi írásbeli nyilatkozatokat a parlamenti képviselők többsége aláírta:

15/2015. számú, az akadálymentes turizmusról szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Kósa Ádám, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, Ujhelyi István, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto és Cláudia Monteiro de Aguiar

Ezt az írásbeli nyilatkozatot az eljárási szabályzat 136. cikke (4) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók neveivel együtt (2015.9.7-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).

17/2015. számú, a mellrák elleni európai unióbeli küzdelemről szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle és Miriam Dalli

Ezt az írásbeli nyilatkozatot az eljárási szabályzat 136. cikke (4) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók neveivel együtt (2015.9.7-i jegyzőkönyv, 2. melléklet ).

18/2015. számú, az autizmusról szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Szanyi Tibor, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto és Georgios Epitideios

Ezt az írásbeli nyilatkozatot az eljárási szabályzat 136. cikke (4) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók neveivel együtt (2015.9.7-i jegyzőkönyv, 3. melléklet ).


10. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés P7_TA(2012)0241(COR02) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 303., 2012.10.31., 1. o.) (az Európai Parlament által 2012. június 13-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P7_TA(2012)0241 (HL C 332 E., 2013.11.15., 127. o.)) (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - INTA bizottság

- Helyesbítések: P7_TA(2013)0491(COR02) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.) (az Európai Parlament által 2013. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P7_TA(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.) (az Európai Parlament által 2013. november 20-án a szóban forgó rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P7_TA(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.) (az Európai Parlament által 2013. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P7_TA(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti intézkedések megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU rendeletnek a 2014. évi források és elosztásuk tekintetében történő módosításáról, továbbá a 73/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról és az 1307/2013/EU rendeletnek, az 1306/2013/EU rendeletnek és az 1308/2013/EU rendeletnek a 2014. évben történő alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 865. o.) (az Európai Parlament által 2013. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz P7_TA(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - AGRI bizottság.

A helyesbítések az Europarl oldalon érhetők el.

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.


11. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2015. szeptember 9-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (kodifikált szöveg) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 – 2010/0095(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 – 2012/0288(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Az eljárási szabályzat értelmezései

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 130. cikke (3) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„A „kivételes esetben” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy a további kérdés sürgős üggyel kapcsolatos, és e kérdés előterjesztése nem várhat a következő hónapig. Ezenfelül a (3) bekezdés második albekezdése alapján előterjesztett kérdések száma nem érheti el a főszabály szerinti havi öt kérdést.”

Amennyiben ezen értelmezés ellen az eljárási szabályzat 226. cikkének (3) bekezdése értelmében nem emel szót valamely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő a jelen jegyzőkönyv elfogadása előtt, úgy az értelmezés elfogadottnak minősül. Ellenkező esetben szavazásra bocsátandó a plenáris ülésen.

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 191. cikke alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„Az ülés félbeszakítására vagy berekesztésére irányuló kérelem előterjesztése esetén az e kérelemről való szavazásra irányuló eljárást haladéktalanul meg kell kezdeni. A plenáris szavazások bejelentésének szokásos módját kell alkalmazni, és a jelenlegi gyakorlattal összhangban megfelelő időt kell hagyni a képviselőknek arra, hogy az ülésterembe eljussanak.

A 152. cikk (2) bekezdése második albekezdésének analógiájára, a kérelem elutasítása esetén hasonló kérelem ugyanazon a napon újból nem terjeszthető elő. A 22. cikk (1) bekezdése értelmezésének megfelelően az elnök jogosult arra, hogy elutasítsa az e cikk alapján aránytalanul nagy számban előterjesztett kérelmeket.ˮ

Amennyiben ezen értelmezés ellen az eljárási szabályzat 226. cikkének (3) bekezdése értelmében nem emel szót valamely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő a holnapi ülés kezdete, 2015. szeptember 8., kedd előtt, úgy az értelmezés elfogadottnak minősül. Ellenkező esetben szavazásra bocsátandó a plenáris ülésen.


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (C(2015)04538 – 2015/2776(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: a Tanács kérésére további 2 hónap.

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Tanács kérésére további 2 hónap.

Utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (C(2015)04539 – 2015/2775(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: a Tanács kérésére további 2 hónap.
A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: a Tanács kérésére további 2 hónap.

Utalva az illetékes bizottsághoz: REGI (az eljárási szabályzat 54. cikke), EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke)

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről és az 1848/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2015)04540 – 2015/2774(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 8.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközt érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről (C(2015)04541 – 2015/2777(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 8.

Utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 305/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a légszellőzés céljára alkalmazandó szellőzőcsatornák és -csövek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazandó rendszerekről (C(2015)04550 – 2015/2778(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 8.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról (C(2015)04562 – 2015/2773(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 8.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalány alapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)04625 – 2015/2779(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 9.

Utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 389/2013/EU rendeletnek a Kiotói Jegyzőkönyv 2012 utáni technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról (C(2015)04676 – 2015/2800(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 13.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a növénytermesztési statisztikáról szóló, 2009. június 18-i 543/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (C(2015)04722 – 2015/2799(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 13.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi korrekciók szintjének megállapítására és a pénzügyi átalánykorrekciók alkalmazására vonatkozó kritériumok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 665/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról (C(2015)04833 – 2015/2823(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 21.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fogalommeghatározások pontosítására és a kockázati koncentráció, valamint a csoporton belüli ügyletek kiegészítő felügyeletének összehangolására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)05067 – 2015/2824(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 21.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2015/1017/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő, az uniós garancia alkalmazásához szükséges, mutatókat tartalmazó eredménytábla létrehozásáról (C(2015)05176 – 2015/2825(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hét, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 26.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON (az eljárási szabályzat 55. cikke), BUDG (az eljárási szabályzat 55. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke)

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseit kifejtő részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)05195 – 2015/2822(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 21.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)05390 – 2015/2826(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 21.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes gyümölcs– és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2015)05533 – 2015/2819(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 21.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 8. cikk alkalmazásának az említett rendelet VI. mellékletében felsorolt módozatai tekintetében történő módosításáról (C(2015)05946 – 2015/2831(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 28.

Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének módosításáról (C(2015)05950 – 2015/2830(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. augusztus 28.

Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA


14. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- Javaslat a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - határidő: 2015. december 27.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található guazatin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - határidő: 2015. október 1.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élő kagylókra, a tüskésbőrűekre, a zsákállatokra és a tengeri csigákra vonatkozó egyes előírásai, valamint az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK rendelet I. melléklete tekintetében történő módosításáról (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - határidő: 2015. november 29.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek az aranyrozs-szkleróciumok egyes feldolgozatlan gabonafélékben való felső határértéke, valamint a nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 282/2008/EU rendelet módosításáról (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a termesztőközegek, talajjavítók és talajtakarók uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - határidő: 2015. október 10.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a kakaórostban, banánsziromban, élelmiszer-kiegészítőkben, szárított fűszernövényekben és szárított fűszerekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogének felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - határidő: 2015. október 16.)
utalva. illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a nonil-fenol-etoxilátok tekintetében történő módosításáról (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - határidő: 2015. október 18.)
utalva, illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendelete a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. és V. mellékletének módosításáról (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1708/2005/EK rendelet módosításáról (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ECON

- A Bizottság rendelete az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: REGI

- A Bizottság rendelete a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 251/2009/EK bizottsági rendelet I. mellékletének az adatsoroknak a termékek tevékenységek szerinti osztályozásának (CPA, magyarul: TESZOR) felülvizsgálatát követő kiigazítása tekintetében történő kiegészítéséről (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ECON

- A Bizottság irányelve a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a külön-külön, illetve 3:1 arányban alkalmazott klórmetil-izotiazolinon és a metil-izotiazolinon tekintetében történő módosításáról (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság irányelve a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a benzizotiazolinon tekintetében történő módosításáról (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: IMCO

- A Bizottság irányelve a játékokban található vegyi anyagokra vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a formamid tekintetében történő módosításáról (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: IMCO

- A 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az olajok, a zsírok és az ezekből származó termékek dioxintartalmára vonatkozó ellenőrzések tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendeletről szóló szavazás hivatalos eredménye (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság irányelve a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - határidő: 2015. október 27.)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található kaprinsav, paraffinolaj (CAS 64742-46-7), paraffinolaj (CAS 72623-86-0), paraffinolaj (CAS 8042-47-5), paraffinolaj (CAS 97862-82-3), mészkénlé és karbamid maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - határidő: 2015. szeptember 14.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a vas-tartarát sóban és sóhelyettesítőkben csomósodást gátló anyagként történő használata tekintetében történő módosításáról (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - határidő: 2015. szeptember 16.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének az etil-lauroil-arginát (E 243) specifikációi tekintetében történő módosításáról (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - határidő: 2015. szeptember 16.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az eritrit (E 968) csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli ízesített italokban ízfokozóként történő használata tekintetében történő módosításáról (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - határidő: 2015. szeptember 29.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - határidő: 2015. október 11.)
utalva, illetékes: ITRE

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 16 és az IAS 41 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - határidő: 2015. október 17.)
utalva, illetékes: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges célváltozók felsorolása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1983/2003/EK rendelet módosításáról (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - határidő: 2015. október 21.)
utalva, illetékes: EMPL

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 16 és 38 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - határidő: 2015. október 17.)
utalva, illetékes: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 11 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - határidő: 2015. október 17.)
utalva, illetékes: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság rendelete az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a takarmány-adalékanyagok új funkcionális csoportjának létrehozása tekintetében történő módosításáról (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - határidő: 2015. november 29.)
utalva, illetékes: AGRI

- A Bizottság rendelete a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények tekintetében történő módosításáról (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - határidő: 2015. október 27.)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a 748/2012/EU rendeletnek a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények végrehajtása tekintetében történő módosításáról (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - határidő: 2015. október 27.)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a 965/2012/EU rendeletnek a fedélzeti adatrögzítőkre, a víz alatti helyzetmeghatározó eszközökre és a légijármű-követő rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - határidő: 2015. október 27.)
utalva, illetékes: TRAN

- A Bizottság határozata a 2009/300/EK, a 2009/563/EK, a 2009/894/EK, a 2011/330/EU és a 2011/337/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - határidő: 2015. október 25.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 5 és az IFRS 7 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard, valamint az IAS 19 és az IAS 34 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - határidő: 2015. október 28.)
utalva, illetékes: ECON
vélemény: JURI


15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Javaslat a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

BUDG, ITRE, IMCO

- Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultált az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

PECH, EMPL, BUDG

- Tervezet a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló 2008/633/IB határozat alkalmazása időpontjának meghatározásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Módosított javaslat az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

utalva

illetékes:

JURI

- Tervezet a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Tervezet a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Belgiummal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Tervezet a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Svédországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatról (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Németország kérelme – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium „EGF/2015/003 BE/Ford Genk” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Olaszország kérelme – EGF/2015/004 IT/Alitalia) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Jelentés a lányok oktatás révén történő érvényesülésének támogatásáról az Unióban (2014/2250(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Jelentés a kulturális örökség integrált európai megközelítése felé (2014/2149(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Jelentés a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott szöveg) alkalmazásáról (2014/2160(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Jelentés az innovációban és a kutatásban rejlő munkahely-teremtési és növekedési lehetőségek kék gazdaságban történő kiaknázásáról (2014/2240(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Jelentés a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI bizottság - AGRI bizottság - Előadó: Renate Sommer - Előadó: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Jelentés az uniós politikák városi dimenziójáról (2014/2213(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Jelentés a 21. század versenyképes uniós munkaerőpiacának létrehozásáról: a készségek és képesítések hozzáigazítása a kereslethez és a munkalehetőségekhez a válságból való kilábalás egyik módjaként (2014/2235(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Jelentés az európai családi vállalkozásokról (2014/2210(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Jelentés a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- ***Ajánlás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló 1930. évi egyezménye 2014. évi jegyzőkönyvének az 1–4. cikkben foglalt, a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéshez kapcsolódó vonatkozások tekintetében az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Jelentés a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Jelentés a „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követéséről (2014/2239(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Jelentés a Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2102(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2013−2014) (2014/2254(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Ajánlás a Belga Királyságnak és a Lengyel Köztársaságnak a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) megerősítésére való felhatalmazásáról, valamint az Osztrák Köztársaságnak az ahhoz történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Jelentés a fejlődő országok helyi hatóságainak a fejlesztési együttműködésben játszott szerepéről (2015/2004(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Jelentés a nők karrierlehetőségeiről a tudomány területén és az egyetemeken, valamint az általuk tapasztalt üvegplafonról (2014/2251(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Jelentés az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattal (2015/2119(INI)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Ajánlás a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre irányuló javaslatról (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (2015/2067(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Jelentés a fiatalok vállalkozói készségének oktatás és képzés révén történő előmozdításáról (2015/2006(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről: a közös agrárpolitika teljesítményalapú ellenőrzése felé (2014/2234(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Jelentés a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás 2012-es európai évének végrehajtásáról, eredményeiről és átfogó értékeléséről szóló jelentésről (2014/2255(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 30. és 31. éves jelentésről (2012–2013) (2014/2253(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Ajánlás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló 1930. évi egyezménye 2014. évi jegyzőkönyvének a szociálpolitikai vonatkozások tekintetében az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Jelentés az EGT-ről és Svájcról: a belső piac teljes körű megvalósításának akadályai (2015/2061(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Jelentés a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Jelentés a közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyv végrehajtásáról: számvetés és a fenntartható mobilitás felé vezető út (2015/2005(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Jelentés a szociális vállalkozások és a szociális innováció szerepéről a munkanélküliség leküzdésében (2014/2236(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000079/2015) felteszi: Iratxe García Pérez és Catherine Bearder, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az emberkereskedelem nemi dimenziója (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) felteszi: Antonio Tajani és Andreas Schwab, a PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová és Reinhard Bütikofer a Bizottsághoz: A szabadfoglalkozású tevékenységek megerősítését célzó cselekvési irányvonalak nyomon követése (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Tanácshoz: Bizonytalan foglalkoztatási feltételek (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Bizonytalan foglalkoztatási feltételek (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A februári I., márciusi I. és II., április I. és II., és májusi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


18. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából;

- Megállapodás az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

- Megállapodás az Európai Unió és a Trinidad és Tobago Köztársaság között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

- Megállapodás az Európai Unió és a Szamoai Független Állam között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

- Megállapodás az Európai Unió és a Saint Vincent és Grenadine-szigetek között a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről;

- Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti keretmegállapodásról;

- Jegyzőkönyv a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás helyesbítéséről.


19. Ügyrend

Kiosztották a 2015. szeptemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 565.914/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy konzultáljanak az AFET bizottsággal, mielőtt a „Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség” elnevezést „Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségre” változtatják.

Felszólal: Cristian Dan Preda a PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és Neoklis Sylikiotis, aki ellenzi a javaslatot.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (152 mellette, 180 ellene, 42 tartózkodás).

°
° ° °

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a belaruszi helyzetről szóló nyilatkozatáról szóló vitát egy csütörtökön szavazásra bocsátandó állasfoglalási indítvánnyal zárják.

Felszólal: Cristian Dan Preda a PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és Andrejs Mamikins aki ellenzi a javaslatot.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (204 mellette, 169 ellene, 7 tartózkodás).

Benyújtási határidők:

- állásfoglalásra irányuló indítványok: 2015. szeptember 8., kedd, 10 óra,
- módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítványok: 2015. szeptember 9., szerda, 10 óra
- módosítások a közös állásfoglalásra irányuló indítványhoz: 2015. szeptember 9., szerda, 11 óra
- szavazás: 2015. szeptember 10., csütörtök.

°
° ° °

A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy a szerda délutáni napirendbe vegyék fel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát a törökországi helyzetről, melyről a szeptemberi II. ülésen szavaznak majd.

Felszólal: Rebecca Harms a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, Takis Hadjigeorgiou, aki támogatja a kérést, és Cristian Dan Preda, aki ellenzi a javaslatot.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (153 mellette, 180 ellene, 36 tartózkodás).

°
° ° °

Felszólal: Guy Verhofstadt, aki kéri az elnököt, hogy gondoskodjon róla, hogy a Tanács elnöke, Donald Tusk jelen legyen a „Migráció és menekültek Európában” című szerda reggeli vitán (az elnök közli, hogy már küldött meghívót a Tanács elnökének).

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


20. A fókatermékek kereskedelme ***I (vita)

Jelentés a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bendt Bendtsen (az INTA bizottság véleményének előadója), Janusz Wojciechowski (az AGRI bizottság véleményének előadója), Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Daniel Dalton, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kaja Kallas, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jiří Pospíšil, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner és Jens Nilsson.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fredrick Federley, Mark Demesmaeker és Miapetra Kumpula-Natri.

Felszólal: Karmenu Vella és Cristian-Silviu Buşoi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.4. pont .


21. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2013–2014) (vita)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2013−2014) [2014/2254(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: Ramón Jáuregui Atondo (az AFCO bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Daniela Aiuto (a FEMM bizottság véleményének előadója), Soledad Cabezón Ruiz (a PETI bizottság véleményének előadója), Elissavet Vozemberg, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Niedermüller Péter, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, és aki nem válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Beatrix von Storch és Balczó Zoltán, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Sógor Csaba, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Csáky Pál, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Morvai Krisztina, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia és Daniele Viotti.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Frans Timmermans és Laura Ferrara.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.6. pont .


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

22. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Morvai Krisztina, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Csáky Pál, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Molnár Csaba és Jaromír Štětina.


23. A biztosjelöltek meghallgatása: a 2014. évi folyamatból levonható tanulságok (rövid ismertetés)

Jelentés a bizottsági meghallgatásokkal kapcsolatos eljárásokról és gyakorlatokról, valamint a 2014. évi eljárásból levonható tanulságokról [2015/2040(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias és Jonathan Arnott.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Richard Corbett.

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .


24. Az emberi jogok és a technológia a harmadik országokban (rövid ismertetés)

Jelentés az emberi jogokról és a technológiáról: a megfigyelési rendszerek és a hálózati behatoló rendszerek emberi jogokra gyakorolt hatása a harmadik országokban [2014/2232(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake rövid ismertetést tart.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala és Jonathan Arnott.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.8. pont .


25. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme: a közös agrárpolitika teljesítményalapú ellenőrzése felé (rövid ismertetés)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről: a közös agrárpolitika teljesítményalapú ellenőrzése felé [2014/2234(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias és Lefteris Christoforou.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.9. pont .


26. Családi vállalkozások Európában (rövid ismertetés)

Jelentés az európai családi vállalkozásokról [2014/2210(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal és Barbara Kappel.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.10. pont .


27. A kék gazdaság innovációjában és kutatásában rejlő munkahely-teremtési és növekedési lehetőségek kiaknázása (rövid ismertetés)

Jelentés a kék gazdaság innovációjában és kutatásában rejlő munkahely-teremtési és növekedési lehetőségek kiaknázásáról [2014/2240(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (helyettes előadó) rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott és Barbara Kappel.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.11. pont .


28. A fiatal vállalkozók támogatása oktatás és képzés révén (rövid ismertetés)

Jelentés a fiatal vállalkozók oktatás és képzés révén való támogatásáról [2015/2006(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott és Eva Paunova.

Felszólal: Navracsics Tibor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.12. pont .


29. A kulturális örökség integrált európai megközelítése felé (rövid ismertetés)

Jelentés a kulturális örökség integrált európai megközelítéséről [2014/2149(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Ernest Maragall.

Felszólal: Navracsics Tibor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.13. pont .


30. A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése (rövid ismertetés)

Jelentés a „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követéséről [2014/2239(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza és Jonathan Arnott.

Felszólal: Navracsics Tibor (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.9.8-i jegyzőkönyv, 5.14. pont .


31. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 565.914/OJMA).


32. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


1. melléklet - Akadálymentes turizmus (írásbeli nyilatkozat)

15/2015. számú, az akadálymentes turizmusról szóló írásbeli nyilatkozat1, amelyet a Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az alábbi képviselők nyújtottak be: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Kósa Ádám, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, Ujhelyi István, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto és Cláudia Monteiro de Aguiar, (2015.9.7-i jegyzőkönyv, 9. pont ) és amelyet 387 képviselő írt alá.

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

1.   Jelenleg becslések szerint mintegy 80 millió ember él fogyatékossággal az EU-ban. A nem akadálymentesített fizikai környezet, valamint az információkhoz és a kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés hiánya jelentősen akadályozhatja ezen emberek mobilitását, amikor üdülni utaznak, és amikor úti céljukhoz megérkeznek.

2.   2050-re Európában a 65 éven felüliek száma megháromszorozódik 2003-hoz képest, a 80 éven felüliek száma pedig ötszörösére nő, ami számottevő kihívásokat jelent a turizmus számára az európai társadalom nagy részében.

3.   A turizmus akadálymentesebbé tétele egyrészt társadalmi felelősség, másrészt összhangban van az EU társadalmi befogadással kapcsolatos céljaival, és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló – az EU által ratifikált – ENSZ-egyezménnyel is.

4.   Az akadálymentes turizmusra irányuló új fellépés fontos eszköz lehet egy még mindig rosszul ellátott ágazat növekedésének és munkahelyteremtő potenciáljának kibontakoztatásában, ugyanakkor hozzájárulhat a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez, mely az EU egyik alapvető értéke.

5.   Ezért felkérjük a Bizottságot, hogy az érintettek és a gazdasági szereplők körében tudatosítsa, hogy a turizmust akadálymentesebbé kell tenni az arra rászoruló utazók számára.

6.   Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Bizottságnak.

____________

1 Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében, ha a nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt közzé kell tenni a jegyzőkönyvben – anélkül, hogy a Parlamentre nézve kötelező erejű lenne –, és a címzettek részére továbbítani kell.

Az aláírók listája:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. melléklet - A mellrák elleni küzdelem az Európai Unióban (írásbeli nyilatkozat)

17/2015. számú, a mellrák elleni európai unióbeli küzdelemről szóló írásbeli nyilatkozat1 (2015.9.7-i jegyzőkönyv, 9. pont ), amelyet a Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az alábbi képviselők nyújtottak be: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle és Miriam Dalli, és amelyet 394 képviselő írt alá.

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

1.   Ahogyan azt az Európai Parlament 2003-as és 2006-os állásfoglalásában kérte, illetve az „Európai iránymutatások a mellrákszűrés minőségbiztosításáról” (4. kiadás) előírják, nagyon fontos 2016-ig országszerte végrehajtani a szűrővizsgálatokra specializált, ill. a több szakterületet felölelő, külön emlőrák osztályok (SBU) létrehozását az emlőrák okozta halandóság arányának csökkentése érdekében – 2012-ben 91 495 nő halt meg.

2.   Az évről évre emlőrákkal diagnosztizált százezrek közül a metasztázissal járó emlőrákban megbetegedett nőknek – 2012-ben 367 090 eset – hozzáférést kell teremteni a fent említett külön emlőrákosztályokhoz (SBU), és ilyeneken kellene őket kezelni, úgy, hogy folyamatos gondozási, illetve pszichoszociális szolgáltatások iránti igényeiket az SBU-k koordinálják és támogassák az uniós iránymutatások szellemében.

3.   Ezért felszólítjuk a Bizottságot, hogy gondoskodjék arról, hogy az ECIBC projekt (az Európai Bizottság emlőrák elleni kezdeményezése) 2016-ig készítse el a mellrákkal kapcsolatos szolgáltatások akkreditálásának protokollját; e jegyzőkönyvnek biztosítania kell azt, hogy a mellrákszűrési programok és az SBU osztályok megfelelnek az EU-s iránymutatásokban megfogalmazott követelményeknek, illetve a felfrissített változatban szereplőknek is, amelyeket az Európai Bizottság emlőrák elleni kezdeményezése 2015-ben érvényesít.

4.   A jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a Bizottságnak.

____________

1 Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében, ha a nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt közzé kell tenni a jegyzőkönyvben – anélkül, hogy a Parlamentre nézve kötelező erejű lenne – és a címzettek részére továbbítani kell.

Az aláírók listája:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


3. melléklet – Autizmus (írásbeli nyilatkozat)

18/2015. számú, az autizmusról szóló írásbeli nyilatkozat1 (2015.9.7-i jegyzőkönyv, 9. pont ), amelyet a Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az alábbi képviselők nyújtottak be: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Szanyi Tibor, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto et Georgios Epitideios, és amelyet 418 képviselő írt alá.

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

1.   Az autizmus egész életen át tartó, összetett agyi rendellenesség, amely kisgyermekkorban jelenik meg és a lakosság mintegy 1%-át érinti. Az autizmus hatása a napi információk megértésére, a többi emberel való kommunikációra vagy szociális érintkezésre való képesség különböző fokú, az enyhétől a súlyosig terjedő romlása. Az autizmus okait még kutatják.

2.   Jelenleg nem gyógyítható, de bizonyított tény, hogy a korai és intenzív beavatkozás segíthet az autizmus tüneteinek leküzdésében, és jelentősen javíthatja az autizmussal élők függetlenségi szintjét.

3.   A korai diagnózisnak a megfelelő támogatás és oktatás biztosítása szempontjából való fontossága ellenére a korai felismerés még mindig hiányzik Európa-szerte.

4.   Felhívjuk a Bizottságot és a Tanácsot, hogy támogassák az autizmussal élő gyermekek és felnőttek betegségének pontos felismerését és diagnózisát.

5.   Felhívjuk továbbá a Bizottságot és a Tanácsot, hogy fogadjanak el stratégiai és holisztikus megközelítést az egész életükben autizmussal élők előtt álló kihívások megválaszolása céljából. Az európai stratégiának arra kell törekednie, hogy ösztönözze az autizmussal kapcsolatos kutatást, az elterjedtségre vonatkozó tanulmányokat és az autizmussal élő gyermekeket érintő, tényeken alapuló beavatkozásokra vonatkozó legjobb gyakorlatok cseréjét, valamint a felnőtteket célzó, támogató és habilitációs szolgáltatásokat.

6.   Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a Bizottságnak.

____________

1 Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében, ha a nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt közzé kell tenni a jegyzőkönyvben – anélkül, hogy a Parlamentre nézve kötelező erejű lenne – és a címzettek részére továbbítani kell.

Az aláírók listája:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat