Rodyklė 
Protokolas
PDF 348kWORD 323k
Pirmadienis, 2015 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Frakcijų sudėtis
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Įgaliojimų tikrinimas
 8.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 9.Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių136 straipsnis)
 10.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 12.Darbo tvarkos taisykllių išaiškinimai
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 14.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 15.Gauti dokumentai
 16.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 17.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 18.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 19.Darbų programa
 20.Prekyba produktais iš ruonių ***I (diskusijos)
 21.Pagrindinių teisių padėtis ES (2013–2014) (diskusijos)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.Komisijos narių klausymai: 2014 m. proceso pamokos (trumpas pristatymas)
 24.Žmogaus teisės ir technologijos trečiosiose šalyse (trumpas pristatymas)
 25.ES finansinių interesų apsauga. Rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės sistemos kūrimas (trumpas pristatymas)
 26.Šeimos verslo įmonės Europoje (trumpas pristatymas)
 27.Mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialas siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą (trumpas pristatymas)
 28.Jaunimo verslumo skatinimas pasitelkiant švietimą ir mokymą (trumpas pristatymas)
 29.Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą (trumpas pristatymas)
 30.Tolesni Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ veiksmai (trumpas pristatymas)
 31.Kito posėdžio darbotvarkė
 32.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Prieinamas turizmas (rašytinis pareiškimas)
 2 priedas. - Kova su krūties vėžiu Europos Sąjungoje (rašytinis pareiškimas)
 3 priedas. - Autizmas (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą apie tai, kad nuo karo ir persekiojimų pabėgusių migrantų antplūdis – tai istorinis išbandymas Europai. Jis ragina valstybes nares pakilti virš egoistinių nacionalinių sumetimų ir Europos lygmeniu įgyvendinti bendrą prieglobsčio ir pabėgėlių priėmimo politiką, numatant nuolatinį jų paskirstymo mechanizmą Sąjungoje. Jis taip pat padėkojo žmonėms, kurie padėjo pabėgėliams, ir mano, kad solildarumas turi būti Europos politikos šioje srityje leitmotyvu.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Parlamento sudėtis

Italijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė, kad Giovanni Toti buvo išrinktas Ligurijos regiono tarybos pirmininku.

Pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 3 dalį šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario mandatu pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 4 dalį konstatuoja, kad nuo 2015 m. liepos 10 d. atsirado laisva vieta.

°
° ° °

Austrijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Karoline Graswander-Hainz, kuri pakeis Jörg Leichtfried, išrinkimą Parlamento nare nuo 2015 m. liepos 9 d.

Italijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Stefano Maullu, kuris pakeis Giovanni Toti, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2015 m. liepos 13 d.

Graikijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Nikolaos Chountis, kuris pakeis Emmanouil Glezos, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2015 m. liepos 20 d.

Švedijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Jasenko Selimovic, kuris pakeis Marit Paulsen, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2015 m. rugsėjo 30 d.

Nyderlandų kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Auke Zijlstra, kuris pakeis Hans Jansen, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic ir Auke Zijlstra įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Frakcijų sudėtis

Laurenţiu Rebega nebepriklauso S&D frakcijai ir prisijungė prie ENF frakcijos nuo 2015 m. liepos 15 d.

Juan Fernando López Aguilar prisijungė prie S&D frakcijos nuo 2015 m. liepos 22 d.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD ir ENF frakcijų prašymus dėl šių paskyrimų:

BUDG komitetas: Marco Valli nebėra šio komiteto narys.

INTA komitetas: Karoline Graswander-Hainz

CULT komitetas: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Karoline Graswander-Hainz

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Stefano Maullu

Delegacija ryšiams su Brazilijos Federacine Respublika: Karoline Graswander-Hainz

Delegacija ryšiams su MERCOSUR: Karoline Graswander-Hainz

Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: Nikolaos Chountis

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Aymeric Chauprade vietoj Florian Philippot

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.

Kalbėjo Yannick Jadot.


7. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė nuo 2015 m. birželio 11 d. patvirtinti Edward Czesak įgaliojimus.


8. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Vengrijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Parlamento nario István Ujhelyi imunitetą dėl Pešto centrinės apskrities teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


9. Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių136 straipsnis)

Pirmininkas pranešė Parlamentui, kad šie rašytiniai pareiškimai surinko daugumos Parlamentą sudarančių narių parašus:

Rašytinis pareiškimas Nr. 15/2015 dėl prieinamo turizmo, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto ir Cláudia Monteiro de Aguiar

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 dalimi, šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiamas šiame protokole (2015 09 07 protokolo 1 priedas).

Rašytinis pareiškimas Nr. 17/2015 dėl kovos su krūties vėžiu Europos Sąjungoje, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle ir Miriam Dalli

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 dalimi, šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiamas šiame protokole (2015 09 07 protokolo 2 priedas).

Rašytinis pareiškimas Nr. 18/2015 dėl autizmo, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto ir Georgios Epitideios

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 dalimi, šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiamas šiame protokole (2015 09 07 protokolo 3 priedas).


10. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Atsakingi komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

- Klaidų ištaisymas P7_TA(2012)0241(COR02) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, p. 1) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. birželio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P7_TA(2012)0241 (OL C 332 E, 2013 11 15, p. 127)) - (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - INTA komitetas

- Klaidų ištaisymai P7_TA(2013)0491(COR02) dėl 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P7_TA(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) dėl 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) dėl 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P7_TA(2013)0492) - (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) dėl 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1310/2013, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl jų taikymo 2014 m. (OL L 347, 2013 12 20, p. 865) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P7_TA(2013)0494) - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - AGRI komitetas.

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jų balsuoti.


11. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį, 2015 m. rugsėjo 9 d. pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (kodifikuota redakcija) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Darbo tvarkos taisykllių išaiškinimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 3 dalį Pirmininkas pranešė Parlamentui apie šį Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnio 3 dalies išaiškinimą, kurį pateikė Konstitucinių reikalų komitetas, su kuriuo buvo konsultuojamasi dėl šios nuostatos taikymo:

"Formuluotė „išimtiniais atvejais“ turi būti suprantama taip, kad papildomus klausimus būtina pateikti skubiai ir negalima laukti, kol tokį klausimą bus galima pateikti kitą mėnesį.Be to, pagal 3 dalies antrą pastraipą pateikiamų klausimų skaičius neturi viršyti nustatytos penkių klausimų per mėnesį kvotos."

Jei pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 3 dalį frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių neprieštaraus minėtajam išaiškinimui iki šio protokolo patvirtinimo, jis bus laikomas patvirtintu. Priešingu atveju klausimas bus teikiamas balsuoti Parlamentui.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 3 dalį Pirmininkaspranešė Parlamentui apie šį Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio išaiškinimą, kurį pateikė Konstitucinių reikalų komitetas, su kuriuo buvo konsultuojamasi dėl šios nuostatos taikymo:

"Jei pateikiamas prašymas sustabdyti arba baigti plenarinį posėdį, balsavimo dėl šio prašymo procedūra inicijuojama be reikalo nedelsiant. Turėtų būti naudojamos įprastos balsavimo per plenarinį posėdį paskelbimo priemonės ir laikantis esamos praktikos turėtų būti paliekama pakankamai laiko Parlamento nariams ateiti į plenarinių posėdžių salę.

Jei toks prašymas atmetamas, pagal analogiją su 152 straipsnio 2 dalies antra pastraipa panašus prašymas negali būti vėl pateiktas tą pačią dieną. Vadovaujantis 22 straipsnio 1 dalies aiškinimu, Parlamento pirmininkas turi teisę pareikalauti liautis teikti nereikalingus prašymus pagal minėtąjį straipsnį."

Jei pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 3 dalį frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių neprieštaraus minėtajam išaiškinimui iki šio protokolo patvirtinimo, jis bus laikomas patvirtintu. Priešingu atveju klausimas bus teikiamas balsuoti Parlamentui.


13. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu, ataskaitų teikimo (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėnesiai, paprašius Tarybai.
Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu, Sanglaudos fondu ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, ataskaitų teikimo (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Prieštaravimų pateikimo termino pratęsimas: dar 2 mėnesiai, paprašius Tarybai.
Perduota atsakingam komitetui: REGI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis).

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, ataskaitų teikimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemone, ataskaitų teikimo (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl ventiliacijos kanalams ir vamzdžiams taikomų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 8 d.
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 9 d.
Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Kioto protokolo techninio įgyvendinimo po 2012 m. iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 389/2013 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 13 d.
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 543/2009 dėl augalininkystės statistikos (Tekstas svarbus EEE) (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. liepos 13 d.
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos dėl finansinių pataisų dydžio nustatymo ir fiksuoto dydžio finansinių pataisų taikymo kriterijų ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 21 d.
Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB papildoma nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose patikslinamos apibrėžtys ir pateikiamos papildomos rizikos koncentracijos ir grupės vidaus sandorių priežiūros derinimo nuostatos (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 21 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/1017 papildomas rezultatų suvestine ES garantijai taikyti (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 savaitės nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 26 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON) (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis), BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis),TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis).

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 21 d.
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 21 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014, kuriuo nustatomos papildomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 21 d.
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012 VI priede nustatytos to reglamento 8 straipsnio taikymo sąlygos (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 28 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II, III ir IV priedai (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2015 m. rugpjūčio 28 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA


14. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - terminas: 2015 m. gruodžio 27 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios guazatino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 1 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų reikalavimų, taikomų gyviems dvigeldžiams moliuskams, dygiaodžiams, gaubtagyviams ir jūrų pilvakojams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles, II priedas ir Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų I priedas (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - terminas: 2015 m. lapkričio 29 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 dėl didžiausios leidžiamosios skalsių skleročių koncentracijos tam tikruose neapdorotuose grūduose ir stebėsenos bei ataskaitų teikimo nuostatų (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą auginimo terpėms, dirvožemio gerinimo medžiagoms ir mulčiui (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 440/2008, nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, susijusius su vaikų vystymusi ir sveikata (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos kakavos skaidulose, bananų traškučiuose, maisto papilduose, džiovintuose prieskoniniuose augaluose ir džiovintuose prieskoniuose (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 16 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl nonilfenoletoksilatų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 18 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC ir V priedai (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujo regioninio suskirstymo laiko eilučių perdavimo (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: REGI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl duomenų eilučių pritaikymo, atliekamo peržiūrėjus produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA), iš dalies keičiamas Komisijos reglamento (EB) Nr. 251/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl verslo struktūros statistikos, I priedas (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos direktyva, kuria nustatomos žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslios ribinės vertės ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis dėl chlormetilizotiazolinono ir metilizotiazolinono, tiek atskirai, tiek santykiu 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos direktyva, kuria nustatomos žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslios ribinės vertės ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis dėl benzizotiazolinono (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos direktyva, kuria nustatomos žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslios ribinės vertės ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis dėl formamido (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl aliejaus, riebalų ir iš jų gautų produktų dioksinų tyrimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedas (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams, II priedas (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 27 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedas dėl didžiausios leidžiamosios kaprino rūgšties, parafininės alyvos (CAS 64742 46-7), parafininės alyvos (CAS 72623-86-0), parafininės alyvos (CAS 8042-47-5), parafininės alyvos (CAS 97862-82-3), kalcio polisulfido ir karbamido koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - terminas: 2015 m. rugsėjo 14 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamenta, kuriuo dėl geležies tartrato naudojimo kaip lipnumą reguliuojančios medžiagos druskoje ir jos pakaitaluose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - terminas: 2015 m. rugsėjo 16 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl etilo lauroilarginato (E 243) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - terminas: 2015 m. rugsėjo 16 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl eritritolio (E 968) naudojimo kaip aromato ir skonio stipriklio mažiau kalorijų turinčiuose aromatizuotuose gėrimuose arba becukriuose aromatizuotuose gėrimuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - terminas: 2015 m. rugsėjo 29 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 11 d.)
perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 16-ojo ir 41-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 17 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1983/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 21 d.)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 16-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 17 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 11-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 17 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 nuostatos dėl naujos pašarų priedų funkcinės grupės nustatymo (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - terminas: 2015 m. lapkričio 29 d.)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl esminių aplinkos apsaugos reikalavimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 27 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl esminių aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 27 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl skrydžio duomenų savirašių, buvimo vietos po vandeniu nustatymo įtaisų ir orlaivių sekimo sistemų reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 27 d.)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2009/300/EB, 2009/563/EB, 2009/894/EB, 2011/330/ES ir 2011/337/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 25 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 5-ojo ir 7-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 19-ojo ir 34-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - terminas: 2015 m. spalio 28 d.)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI


15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

BUDG, ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Graikijai skirtų specialių priemonių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo pasikonsultavo su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

PECH, EMPL, BUDG

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo nustatoma Sprendimo 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais taikymo pradžios data, projektas (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje pradžios projektas (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje pradžios projektas (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje pradžios projektas (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Vokietijos paraiška – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Pranešimas dėl galių mergaitėms suteikimo ES pasitelkiant švietimą (2014/2250(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Pranešimas dėl integruoto požiūrio į Europos kultūros paveldą 2014/2149(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Pranešimas 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo taikymas 2014/2160(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Pranešimas dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų mėlynojoje ekonomikoje potencialo išnaudojimo siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo (2014/2240(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ūkiniais tikslais laikomų ir veisiamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimo (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI komitetas - AGRI komitetas - Pranešėja: Renate Sommer - Pranešėja: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Pranešimas dėl įvairių sričių ES politikos miestų dimensijos 2014/2213(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Pranešimas Konkurencingos ES darbo rinkos kūrimas XXI amžiuje: įgūdžių ir kvalifikacijos pritaikymas prie paklausos ir darbo galimybių siekiant atsigauti po krizės (2014/2235(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Pranešimas dėl šeimos verslo įmonių Europoje (2014/2210(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos (EURES) (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų ratifikuoti 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo 2014 m. protokolo 1–4 straipsnių nuostatas, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose projekto (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Pranešimas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesnių veiksmų (2014/2239(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą (2015/2102(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2013–2014 m. (2014/2254(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama atitinkamai Belgijos Karalystei ir Lenkijos Respublikai ratifikuoti Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties (CMNI), o Austrijos Respublikai prie jos prisijungti, projekto (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Pranešimas dėl vietos valdžios institucijų vaidmens vykdant vystomąjį bendradarbiavimą besivystančiose šalyse (2015/2004(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, sudarymo projekto (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Pranešimas dėl moterų karjeros mokslo srityje ir universitetuose ir stiklo lubų, su kuriomis susiduriama (2014/2251(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, numatyti Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime, sudarymo projekto (2015/2119(INI)) - PECH komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A8-0236/2015)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis), sudarymo Europos Sąjungos vardu (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis), sudarymo Europos Sąjungos vardu (2015/2067(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Pranešimas dėl jaunimo verslumo skatinimo švietimo ir mokymo priemonėmis (2015/2006(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Pranešimas Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga: rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės link (2014/2234(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Pranešimas dėl ataskaitos dėl 2012-ųjų Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įgyvendinimo, rezultatų ir bendro įvertinimo (2014/2255(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Pranešimas dėl 30-osios ir 31-osios ES teisės taikymo stebėjimo metinių ataskaitų (2012–2013 m.) 2014/2253(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- ***Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų ratifikuoti 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo 2014 m. protokolo nuostatas, susijusias su socialine politika, projekto (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Pranešimas EEE ir Šveicarija: visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūtys (2015/2061(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- *Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Pranešimas dėl 2011 m. Baltosios knygos dėl transporto politikos įgyvendinimo. Rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai tvaraus judumo link (2015/2005(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Pranešimas dėl socialinio verslumo ir socialinių inovacijų kovojant su nedarbu (2014/2236(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***IIRekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000079/2015) kurį pateikė Iratxe García Pérez ir Catherine Bearder FEMM komiteto vardu Komisijai: Prekybos žmonėmis lyčių aspektas (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) kurį pateikė Antonio Tajani ir Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová ir Reinhard Bütikofer Komisijai: Reakcija į Laisvųjų profesijų verslo stiprinimo veiklos kryptis (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) kurį pateikė Thomas Händel EMPL komiteto vardu Tarybai: Mažų garantijų darbas (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) kurį pateikė Thomas Händel EMPL komiteto vardu Komisijai: Mažų garantijų darbas (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per vasario mėn. I, kovo mėn. I ir II, balandžio mėn. I ir II ir gegužės mėn. I ir II sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


18. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą;

- Europos Sąjungos ir Vanuatu Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

- Europos Sąjungos ir Trinidado ir Tobago Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

- Europos Sąjungos ir Samoa Nepriklausomosios Valstybės susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

- Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

- Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, protokolas dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai;

- Pataisyto susitarimo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje protokolas


19. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2015 rugsėjo plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 565.914/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

PPE frakcijos prašymas prieš keičiant Delegacijos ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba ir Delegacijos ryšiams su Palestiną sudėtį pasikonsultuoti su AFET komitetu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, jis paaiškino prašymą, ir Neoklis Sylikiotis, jis pasisakė prieš pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (152 balsavo už, 180 – prieš, 42 susilaikė) atmetė prašymą.

°
° ° °

PPE prašymas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą "Padėtis Baltarusijoje" pateikiant pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl kurios bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, jis paaiškino prašymą, ir Andrejs Mamikins, jis pasisakė prieš pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (204 balsavo už, 169 – prieš, 7 susilaikė) patenkino prašymą.

Pateikimo terminai:

- pasiūlymai dėl rezoliucijų : antradienis, 2015 m. rugsėjo 8 d. 10 val.,
- pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų: trečiadienis 2015 m. rugsėjo 9 d. 10 val.,
- pakeitimai ir bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos: trečiadienis 2015 m. rugsėjo 9 d. 11 val.
- Balsavimas: ketvirtadienis 2015 m. rugsėjo 10 d.

°
° ° °

Verts/ALE frakcijos pasiūlymas į trečiadienio popietės programą įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl padėties Turkijoje, dėl kurio būtų balsuojama per II rugsėjo sesiją.

Kalbėjo: Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ji paaiškino prašymą, Takis Hadjigeorgiou, kuris jam pritarė, ir Cristian Dan Preda, kuris pasisakė prieš pasiūlymą .

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (153 balsavo už, 180 – prieš, 36 susilaikė) atmetė prašymą.

°
° ° °

Kalbėjo: Guy Verhofstadt, jis paprašė Pirmininko taip organizuoti darbą, kad trečiadienio rytą vykstant diskusijoms dėl „Migracijos ir pabėgėlių Europoje“ dalyvautų Tarybos Pirmininkas Donald Tusk (Pirmininkas pranešė, kad jau perdavė kvietimą Tarybos Pirmininkui).

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


20. Prekyba produktais iš ruonių ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bendt Bendtsen (INTA komiteto nuomonės referentas), Janusz Wojciechowski (AGRI komiteto nuomonės referentas), Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Daniel Dalton ECR frakcijos vardu, Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, Jiří Pospíšil, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner ir Jens Nilsson.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fredrick Federley, Mark Demesmaeker ir Miapetra Kumpula-Natri.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Cristian-Silviu Buşoi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.4 punktas.


21. Pagrindinių teisių padėtis ES (2013–2014) (diskusijos)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2013–2014 m. [2014/2254(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo Ramón Jáuregui Atondo (AFCO komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Daniela Aiuto (FEMM komiteto nuomonės referentė), Soledad Cabezón Ruiz (PETI komiteto nuomonės referentė), Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu, Péter Niedermüller S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Louis Michel ALDE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski, jis atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Beatrix von Storch ir Zoltán Balczó, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, Krisztina Morvai, , nepriklausoma Parlamento narė, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia ir Daniele Viotti.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Laura Ferrara.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.6 punktas.


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

22. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár ir Jaromír Štětina.


23. Komisijos narių klausymai: 2014 m. proceso pamokos (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Komisijos narių klausymų procedūros ir praktika: 2014 m. proceso pamokos“ [2015/2040(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias ir Jonathan Arnott.

Kalbėjo: Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Richard Corbett.

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.7 punktas.


24. Žmogaus teisės ir technologijos trečiosiose šalyse (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Žmogaus teisės ir technologijos: įsibrovimo ir sekimo sistemų poveikis žmogaus teisėms trečiosiose šalyse“ [2014/2232(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake padarė pristatymą.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala ir Jonathan Arnott.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.8 punktas.


25. ES finansinių interesų apsauga. Rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės sistemos kūrimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga: rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės link“ [2014/2234(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias ir Lefteris Christoforou.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.9 punktas.


26. Šeimos verslo įmonės Europoje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl šeimos verslo įmonių Europoje [2014/2210(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal ir Barbara Kappel.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.10 punktas.


27. Mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialas siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialo siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą panaudojimo [2014/2240(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (pavaduojantis pranešėjas) padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott ir Barbara Kappel.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.11 punktas.


28. Jaunimo verslumo skatinimas pasitelkiant švietimą ir mokymą (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl jaunimo verslumo skatinimo švietimo ir mokymo priemonėmis [2015/2006(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott ir Eva Paunova.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.12 punktas.


29. Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl integruoto požiūrio į Europos kultūros paveldą [2014/2149(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Ernest Maragall.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.13 punktas.


30. Tolesni Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ veiksmai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesnių veiksmų [2014/2239(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza ir Jonathan Arnott.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 09 08 protokolo 5.14 punktas.


31. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 565.914/OJMA).


32. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.25 val.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


1 priedas. - Prieinamas turizmas (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 15/2015, kurį pagal Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį pateikė šie Parlamento nariai: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto ir Cláudia Monteiro de Aguiar, dėl prieinamo turizmo1 (2015 09 07 protokolo 9 punktas) ir pasirašė 387 Parlamento nariai.

Rašytinio pareiškimo tekstas

1.   Manoma, kad šiuo metu ES gyvena apie 80 mln. žmonių su negalia. Galimybė patekti į tam tikrą vietą, taip pat gauti informaciją arba susisiekimo priemones gali būti didelė kliūtis jų mobilumui keliaujant ir atvykus į atostogų vietą.

2.   Iki 2050 m. Europoje vyresnių nei 65 metų žmonių skaičius išaugs tris kartus, o vyresnių nei 80 metų – penkis kartus, taigi turizmas kels nemažai sunkumų didelei Europos visuomenės daliai.

3.   Siekis, kad turizmas būtų prieinamas, yra ne tik socialinė atsakomybė, jis taip pat atitinka ES socialinės integracijos tikslus ir JT neįgaliųjų teisių konvenciją, kurią ES yra ratifikavusi.

4.   Nauji veiksmai siekiant prieinamo turizmo gali būti svarbi augimo ir darbo vietų kūrimo priemonė sektoriuje, kuriam dar labai trūksta darbuotojų, o kova su diskriminacija yra viena iš pagrindinių ES vertybių.

5.   Taigi Komisija raginama didinti suinteresuotųjų asmenų ir ekonominės veiklos vykdytojų informuotumą apie labiau prieinamo turizmo tiems keliautojams, kuriems toks prieinamumas būtinas, poreikį.

6.   šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Komisijai.

____________

1 Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, kai pareiškimą pasirašo dauguma Parlamento narių, jis kartu su pasirašiųjų pavardėmis paskelbiamas prokole ir perduodamas adresatams; juo Parlamentas neįpareigojamas.

Pasirašiusiųjų sąrašas:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2 priedas. - Kova su krūties vėžiu Europos Sąjungoje (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 17/2015, kurį pagal Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį pateikė šie Parlamento nariai: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle ir Miriam Dalli, dėl kovos su krūties vėžiu Europos Sajungoje1 (2015 09 07 protokolo 9 punktas) ir pasirašė 394 Parlamento nariai.

Rašytinio pareiškimo tekstas

1.   Kaip raginama Europos Parlamento 2003 ir 2006 m. rezoliucijose ir reikalaujama pagal Europos krūties vėžio patikros ir diagnostikos kokybės užtikrinimo gaires (angl. European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis) (4-asis leidimas), svarbu iki 2016 m. nacionaliniu lygmeniu vykdyti mamografinius tyrimus ir įsteigti krūties ligų centrų, kuriuose dirbtų įvairių sričių specialistai, siekiant sumažinti sergančiųjų krūties vėžiu mirtingumą – 2012 m. ES nuo krūties vėžio mirė 91 495 moterys.

2.   Iš šimtų tūkstančių moterų, kurioms kiekvienais metais diagnozuojamas krūties vėžys – 2012 m. tokių moterų buvo 367 090 – sergančiosios metastaziniu krūties vėžiu turėtų turėti galimybę lankytis ir gydytis krūties ligų centre; atsižvelgiant į ES gaires, jų nuolatinius poreikius gauti priežiūrą ir psichosocialines paslaugas turėtų koordinuoti ir remti krūties ligų centras.

3.   Todėl Komisija yra raginama užtikrinti, kad vykdant Europos Komisijos kovos su krūties vėžiu iniciatyvos (angl. European Commission Initiative on Breast Cancer, ECIBC) projektą iki 2016 m. būtų parengtas krūties vėžio gydymo paslaugų akreditavimo protokolas; šiuo protokolu turi būti užtikrinama, kad mamografinio tyrimo programos ir krūties ligų centrai atitiktų dabartinių ES gairių ir atnaujintos jų versijos reikalavimus, kurie turi būti vykdomi pagal ECIBC 2015 m.

4.   Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

____________

1 Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, kai pareiškimą pasirašo dauguma Parlamento narių, jis kartu su pasirašiųjų pavardėmis paskelbiamas prokole ir perduodamas adresatams; juo Parlamentas neįpareigojamas.

Pasirašiusiųjų sąrašas:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


3 priedas. - Autizmas (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 18/2015, kurį pagal Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį pateikė šie Parlamento nariai: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto ir Georgios Epitideios, dėl autizmo1 (2015 09 07 protokolo 9 punktas) ir pasirašė 418 Parlamento nariai.

Rašytinio pareiškimo tekstas

1.   autizmas yra visą gyvenimą trunkantis kompleksinis smegenų veiklos sutrikimas, atsirandantis ankstyvuoju vaikystės periodu, o juo serga apie 1 proc. gyventojų. Autizmo poveikis gali siekti nuo lengvos iki sunkios formos apribojimų asmens sugebėjimams suprasti kasdieninę informaciją, bendrauti ir socialiai sąveikauti su kitais žmonėmis. Autizmo priežastys dar nėra galutinai ištirtos;

2.   šiuo metu autizmas nėra pagydomas, tačiau buvo įrodyta, kad ankstyva ir intensyvi intervencija gali padėti nugalėti autizmo simptomus ir gerokai pagerinti autizmu sergančių asmenų savarankiškumo laipsnį;

3.   nepaisant to, kad ankstyva diagnozė labai svarbi siekiant teikti pakankamas paramos bei švietimo paslaugas, ankstyvo autizmo nustatymo pajėgumai visoje Europoje dar nėra pakankami;

4.   Komisija ir Taryba yra raginamos remti tikslią autizmu sergančių vaikų ir suaugusių identifikaciją bei diagnozavimą;

5.   taip pat Komisija ir Taryba yra raginamos patvirtinti strateginį ir visaapimantį požiūrį reaguojant į iššūkius, su kuriais autizmu sergantys asmenys susiduria per savo gyvenimą. Europos strategija reikėtų siekti skatinti mokslinius tyrimus autizmo srityje, jo paplitimo tyrimus ir keistis geriausios praktikos pavyzdžiais apie įrodymais pagrįstas intervencijas autizmu sergančių vaikų atvejais, taip pat stiprinti paramos ir mokymo gyventi sergant paslaugas suaugusiems;

6.   šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

____________

1 Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, kai pareiškimą pasirašo dauguma Parlamento narių, jis kartu su pasirašiųjų pavardėmis paskelbiamas prokole ir perduodamas adresatams; juo Parlamentas neįpareigojamas.

Pasirašiusiųjų sąrašas:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Teisinė informacija - Privatumo politika