Indekss 
Protokols
PDF 343kWORD 319k
Pirmdiena, 2015. gada 7. septembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 9.Rakstiskās deklarācijas (Reglamenta 136. pants)
 10.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Reglamenta interpretēšana
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 14.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 17.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 18.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 19.Darba kārtība
 20.Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem ***I (debates)
 21.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Komisāru uzklausīšana — 2014. gadā gūtā pieredze (īss izklāsts)
 24.Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs (īss izklāsts)
 25.ES finanšu interešu aizsardzība — virzība uz tādu KLP pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu (īss izklāsts)
 26.Ģimenes uzņēmumi Eiropā (īss izklāsts)
 27.Pētniecība un inovācija jūras nozaru ekonomikā darbvietu un izaugsmes radīšanai (īss izklāsts)
 28.Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību (īss izklāsts)
 29.Virzība uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam (īss izklāsts)
 30.Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" (īss izklāsts)
 31.Nākamās sēdes darba kārtība
 32.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Pieejams tūrisms (rakstiska deklarācija)
 2. pielikums. Cīņa pret krūts vēzi Eiropas Savienībā (rakstiska deklarācija)
 3. pielikums. Autisms (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu par vēsturisko pārbaudījumu, ko Eiropai radījis no kara un vajāšanas bēgošo migrantu vilnis. Viņš aicināja dalībvalstis pārvarēt valstisko egoismu un izveidot kopīgu Eiropas patvēruma un bēgļu uzņemšanas politiku, kā arī pastāvīgu mehānismu migrantu sadalei pa visām Savienības valstīm. Viņš arī pateicās visiem, kas ir palīdzējuši bēgļiem, un norādīja, ka par Eiropas politikas vadmotīvu šajā jomā vajadzētu noteikt solidaritāti.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Parlamenta sastāvs

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Giovanni Toti ir ievēlēts par Ligūrijas Reģionālās padomes priekšsēdētāju.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 3. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta statusu, Parlaments, pamatojoties uz Parlamenta Reglamenta 4. panta 4. punktu, konstatēja, ka, sākot ar 2015. gada 10. jūliju, ir atbrīvojusies deputāta vieta.

°
° ° °

Austrijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Karoline Graswander-Hainz ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Jörg Leichtfried vietā, sākot ar 2015. gada 9. jūliju.

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Stefano Maullu ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Giovanni Toti vietā, sākot ar 2015. gada 13. jūliju.

Grieķijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Nikolaos Chountis ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Emmanouil Glezos vietā, sākot ar 2015. gada 20. jūliju.

Zviedrija kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Jasenko Selimovic ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Marit Paulsen vietā, sākot ar 2015. gada 30. septembri.

Nīderlandes kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Auke Zijlstra ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Hans Jansen vietā, sākot ar 2015. gada 1. septembri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic un Auke Zijlstra pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Politisko grupu sastāvs

Laurenţiu Rebega vairs nav S&D grupas loceklis un ir pievienojies ENF grupai, sākot ar 2015. gada 15. jūliju.

Juan Fernando López Aguilar ir pievienojies S&D grupai, sākot ar 2015. gada 22. jūliju.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD un ENF grupas pieprasījumus izdarīt šādas izmaiņas komiteju un delegāciju sastāvā:

BUDG komiteja: Marco Valli vairs nav šīs komitejas loceklis.

INTA komiteja: Karoline Graswander-Hainz

CULT komiteja: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Karoline Graswander-Hainz

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Stefano Maullu

Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku: Karoline Graswander-Hainz

Delegācija attiecībām ar Mercosur: Karoline Graswander-Hainz

Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Nikolaos Chountis

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Florian Philippot vietā – Aymeric Chauprade

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

Uzstājās Yannick Jadot.


7. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Edward Czesak mandātu, sākot ar 2015. gada 11. jūniju.


8. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Ungārijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt István Ujhelyi deputāta imunitāti saistībā ar krimināltiesvedību, kas uzsākta Peštas Centra rajona tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


9. Rakstiskās deklarācijas (Reglamenta 136. pants)

Sēdes vadītājs informēja Parlamentu par to, ka Parlamenta deputātu vairākums ir parakstījis šādas rakstiskās deklarācijas:

Rakstiskā deklarācija Nr. 15/2015 par pieejamu tūrismu, kuru iesnieguši deputāti Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto un Cláudia Monteiro de Aguiar.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu minētā rakstiskā deklarācija ir publicēta šajā protokolā, norādot parakstītāju vārdus (7.9.2015. protokola 1. pielikums ).

Rakstiskā deklarācija Nr. 17/2015 par cīņu pret krūts vēzi Eiropas Savienībā, kuru iesnieguši deputāti Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle un Miriam Dalli.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu minētā rakstiskā deklarācija ir publicēta šajā protokolā, norādot parakstītāju vārdus (7.9.2015. protokola 2. pielikums ).

Rakstiskā deklarācija Nr. 18/2015 par autismu, kuru iesnieguši deputāti Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Michalis Chrysochoidis, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto un Georgios Epitideios.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu minētā rakstiskā deklarācija ir publicēta šajā protokolā, norādot parakstītāju vārdus (7.9.2015. protokola 3. pielikums ).


10. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

Atbildīgās komitejas ir iesniegušas turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

- kļūdu labojums (P7_TA(2012)0241(COR02)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P7_TA(2012)0241) (OV C 332 E, 15.11.2013., 127. lpp.)) (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) INTA komiteja;

- kļūdu labojumi (P7_TA(2013)0491(COR02)) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P7_TA(2013)0491)) – (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); (P7_TA(2013)0490(COR02) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P7_TA(2013)0490)) – (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); (P7_TA(2013)0492(COR03)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P7_TA(2013)0492)) – (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); (P7_TA(2013)0494(COR02)) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1310/2013, ar ko nosaka konkrētus pārejas posma noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā (OV L 347, 20.12.2013., 865. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu (P7_TA(2013)0494) – (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) – AGRI komiteja.

Kļūdu labojumi ir pieejami tīmekļa vietnē “Europarl”.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc to izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par tiem balsot.


11. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2015. gada 9. septembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (kodificēta redakcija) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Reglamenta interpretēšana

Priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 130. panta 3. punkta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu:

"Formulējums "izņēmuma kārtā" jāinterpretē tādējādi, ka papildu jautājums attiecas uz steidzamu jautājumu un ka tā iesniegšanu nevar atlikt uz nākamo mēnesi. Turklāt saskaņā ar 3. punkta otro daļu iesniegto jautājumu skaitam ir jābūt mazākam par noteikto normu, proti, pieciem jautājumiem mēnesī."

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu nebūs iebilduši pret šo komentāru līdz šā protokola apstiprināšanai, to uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā komentāru iesniegs Parlamentam balsošanai.

Priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 191. panta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu:

"Ja tiek iesniegts pieprasījums pārtraukt vai slēgt sēdi, balsošanas procedūra par šādu pieprasījumu ir jāsāk bez nepamatotas kavēšanās. Par balsošanu plenārsēdē būtu jāpaziņo parastajā veidā, un atbilstīgi pastāvošajai praksei būtu jānodrošina, lai deputātiem nokļūšanai plenārsēžu zālē būtu pietiekami daudz laika.

Pēc analoģijas ar Reglamenta 152. panta 2. punkta otro daļu, ja šāds pieprasījums ir noraidīts, līdzīgu pieprasījumu no jauna tajā pašā dienā iesniegt nevar. Atbilstīgi 22. panta 1. punkta komentāram Parlamenta priekšsēdētājam ir tiesības pārtraukt saskaņā ar minēto pantu iesniegto pieprasījumu pārmērīgu izmantošanu."

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu nebūs iebilduši pret šo komentāru līdz šā protokola apstiprināšanai, to uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā komentāru iesniegs Parlamentam balsošanai.


13. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (C(2015)04538 – 2015/2776(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 8. jūliju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (C(2015)04539 – 2015/2775(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 8. jūliju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: REGI (Reglamenta 54. pants), EMPL (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1848/2006 (C(2015)04540 – 2015/2774(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 8. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (C(2015)04541 – 2015/2777(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, 2015. gada 8. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētais lēmums par piemērojamām sistēmām gaisa ventilācijai paredzētu ventilācijas kanālu un cauruļu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumam un pārbaudei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (C(2015)04550 – 2015/2778(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 8. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm (C(2015)04562 – 2015/2773(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 8. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (C(2015)04625 – 2015/2779(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 9. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Kioto protokola tehnisko īstenošanu pēc 2012.gada groza Regulu (ES) Nr. 389/2013 (C(2015)04676 – 2015/2800(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz statistiku par augkopības kultūrām groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 543/2009 (C(2015)04722 – 2015/2799(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 13. jūliju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz finanšu korekciju apmēra noteikšanas un vienotas likmes finanšu korekciju piemērošanas kritērijiem un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 665/2008 (C(2015)04833 – 2015/2823(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas definīcijas un koordinēta papildu uzraudzība pār riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem (C(2015)05067 – 2015/2824(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)2015/1017, izveidojot ES galvojuma piemērošanas rezultātu pārskatu (C(2015)05176 – 2015/2825(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 nedēļas, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 26. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 55. pants), BUDG (Reglamenta 55. pants), ITRE (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri precizē dažus Savienības Muitas kodeksa noteikumus (C(2015)05195 – 2015/2822(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (C(2015)05390 – 2015/2826(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem (C(2015)05533 – 2015/2819(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 21. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2012 attiecībā uz 8. panta piemērošanas kārtību, kas noteikta minētās regulas VI pielikumā (C(2015)05946 – 2015/2831(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 28. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2015)05950 – 2015/2830(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 28. augustu.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.


14. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Ipielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - termiņš: 2015. gada 27. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz guazatīna maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos un uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III un V pielikumu (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - termiņš: 2015. gada 1. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu, attiecībā uz dažām prasībām par dzīvām gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem un jūras vēderkājiem, un I pielikumu Regulā (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - termiņš: 2015. gada 29. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz melno graudu sklerociju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju atsevišķu veidu neapstrādātos graudos un noteikumus par uzraudzību un ziņošanu (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai augšanas substrātiem, augsnes ielabotājiem un mulčai (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - termiņš: 2015. gada 10. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Regulu (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas regula par atteikumu atļaut dažas tādas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz bērnu attīstību un veselību (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas regula par atteikumu atļaut pārtikas produktu veselīguma norādi, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu vai uz bērnu attīstību un veselību (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz policiklisko aromātisko ogļūdeņražu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju kakao šķiedrā, banānu čipsos, uztura bagātinātājos, kaltētos garšaugos un kaltētās garšvielās groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - termiņš: 2015. gada 16. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz nonilfenola etoksilātiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - termiņš: 2015. gada 18. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas regula, ar ko groza IC un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1708/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas regula, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: REGI

- Komisijas regula, ar ko pēc tam, kad tika pārskatīta preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA), attiecībā uz datu sēriju pielāgošanu groza I pielikumu Komisijas Regulā (EK) Nr. 251/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz hlormetilizotiazolinonu un metilizotiazolinonu gan atsevišķi, gan attiecībā 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz benzizotiazolinonu (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma C papildinājumu, lai pieņemtu rotaļlietās izmantotu ķīmisko vielu īpašas robežvērtības attiecībā uz formamīdu (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 183/2005 II pielikumu groza attiecībā uz eļļu, tauku un no tiem atvasinātu produktu dioksīna testēšanu (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai, II pielikumu (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - termiņš: 2015. gada 27. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz kaprīnskābes, parafīneļļas (CAS 64742 46-7), parafīneļas (CAS 72623-86-0), parafīneļļas (CAS 8042-47-5), parafīneļļas (CAS 97862-82-3), sērkaļķa un urīnvielas maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - termiņš: 2015. gada 14. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz dzelzs tartrāta kā pretsalipes vielas lietošanu sālī un tā aizstājējos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - termiņš: 2015. gada 16. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz etillauroilargināta (E 243) specifikācijām groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - termiņš: 2015. gada 16. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz eritritola (E 968) kā garšas pastiprinātāja lietošanu aromatizētos dzērienos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienota cukura groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - termiņš: 2015. gada 29. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - termiņš: 2015. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 16. un 41. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - termiņš: 2015. gada 17. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - termiņš: 2015. gada 21. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 16. un 38. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - termiņš: 2015. gada 17. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 11. starptautisko finanšu pārskatu standartu (Dokuments attiecas uz EEZ) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - termiņš: 2015. gada 17. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz jaunas barības piedevu funkcionālās grupas izveidi (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - termiņš: 2015. gada 29. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz vides aizsardzības pamatprasībām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - termiņš: 2015. gada 27. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz vides aizsardzības pamatprasību īstenošanu groza Regulu (ES) Nr. 748/2012 (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - termiņš: 2015. gada 27. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 965/2012 attiecībā uz prasībām lidojuma parametru reģistratoriem, zemūdens dislocēšanas ierīcēm un gaisa kuģa izsekošanas sistēmām (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - termiņš: 2015. gada 27. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumus 2009/300/EK, 2009/563/EK, 2009/894/EK, 2011/330/ES un 2011/337/ES, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - termiņš: 2015. gada 25. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem Nr. 5 un 7 un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem Nr. 19 un 34 groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - termiņš: 2015. gada 28. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI


15. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG, ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu bija apspriedies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

PECH, EMPL, BUDG

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko nosaka dienu, kad stājas spēkā Lēmums 2008/633/TI par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodifikācija) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Polija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Beļģija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Zviedrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Vācijas pieteikums — EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums — EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015).

- Ziņojums par iespēju radīšanu meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību (2014/2250(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015).

- Ziņojums par virzību uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam (2014/2149(INI)) - CULT komiteja - Referents: Mircea Diaconu (A8-0207/2015).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvas 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos, piemērošanu (2014/2160(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Anna Záborská (A8-0213/2015).

- Ziņojums par pētniecības un inovācijas potenciāla izmantošanu jūras nozaru ekonomikā, lai radītu darbvietas un izaugsmi (2014/2240(INI)) - ITRE komiteja - Referents: João Ferreira (A8-0214/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tādu liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu dzimtas dzīvnieku klonēšanu, kuri tiek turēti un pavairoti lauksaimniecības vajadzībām (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI komiteja - AGRI komiteja - Referente: Renate Sommer - Referente: Giulia Moi (A8-0216/2015).

- Ziņojums par ES rīcībpolitiku urbāno dimensiju (2014/2213(INI)) - REGI komiteja - Referente: Kerstin Westphal (A8-0218/2015).

- Ziņojums par konkurētspējīga ES darba tirgus izveidi 21. gadsimtā: prasmju un kvalifikāciju saskaņošana ar pieprasījumu un darba iespējām, lai atgūtos no krīzes (2014/2235(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Martina Dlabajová (A8-0222/2015).

- Ziņojums par ģimenes uzņēmumiem Eiropā (2014/2210(INI)) - ITRE komiteja - Referente: Angelika Niebler (A8-0223/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL komiteja - Referents: Heinz K. Becker (A8-0224/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas Eiropas Savienības interesēs ratificēt SDO Piespiedu darba konvencijas 2014. gada protokolu attiecībā uz protokola 1. līdz 4. pantu, kas attiecas uz jautājumiem saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Helga Stevens (A8-0226/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON komiteja - Referents: Sven Giegold (A8-0227/2015).

- Ziņojums par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" (2014/2239(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Lynn Boylan (A8-0228/2015).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Janusz Korwin-Mikke imunitāti (2015/2102(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Evelyn Regner (A8-0229/2015).

- Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā (2013.-2014. gads) (2014/2254(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0230/2015).

- *** Ieteikums par Padomes lēmuma projektu, ar kuru pilnvaro Beļģijas Karalisti un Polijas Republiku ratificēt un attiecīgi Austrijas Republiku pievienoties Budapeštas Konvencijai par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0231/2015).

- Ziņojums par vietējo pašvaldību lomu attīstības sadarbībā jaunattīstības valstīs (2015/2004(INI)) - DEVE komiteja - Referente: Eleni Theocharous (A8-0232/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH komiteja - Referents: João Ferreira (A8-0233/2015).

- Ziņojums par sieviešu karjeru zinātnes un akadēmiskajā jomā un tā dēvētajiem stikla griestiem, ar kuriem viņas saskaras (2014/2251(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2015/2119(INI)) - PECH komiteja - Referents: João Ferreira (A8-0236/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (2015/2067(INI)) - INTA komiteja - Referents: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015).

- Ziņojums par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu ar izglītības un apmācības palīdzību (2015/2006(INI)) - CULT komiteja - Referente: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015).

- Ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — virzība uz tādu kopējās lauksaimniecības politikas pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu (2014/2234(INI)) - CONT komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015).

- Ziņojums par ziņojumu par Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) īstenošanu, rezultātiem un vispārējo novērtējumu (2014/2255(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Eduard Kukan (A8-0241/2015).

- Ziņojums par 30. un 31. ikgadējo pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2012. un 2013. gads) (2014/2253(INI)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvencijas 2014. gada protokolu attiecībā uz sociālās politikas jautājumiem (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL komiteja - Referents: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015).

- Ziņojums par EEZ–Šveici: šķēršļi iekšējā tirgus izveides pilnīgai pabeigšanai (2015/2061(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Andreas Schwab (A8-0244/2015).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Ska Keller (A8-0245/2015).

- Ziņojums par 2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošanu — novērtējums un virzība uz ilgtspējīgu mobilitāti (2015/2005(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Wim van de Camp (A8-0246/2015).

- Ziņojums par sociālo uzņēmējdarbību un sociālo inovāciju cīņā pret bezdarbu (2014/2236(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015).


16. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000079/2015), kuru uzdeva Iratxe García Pérez un Catherine Bearder FEMM komitejas vārdā Komisijai: Cilvēku tirdzniecības dzimumu dimensija (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015), kuru uzdeva Antonio Tajani un Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Dita Charanzová un Reinhard Bütikofer Komisijai: Turpmākā rīcība saistībā ar darbības virzieniem brīvo profesiju stiprināšanai uzņēmējdarbības jomā (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015), kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Padomei: Nestabila nodarbinātība (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015), kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Nestabila nodarbinātība (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2015. gada februāra pirmajā sesijā, marta pirmajā un otrajā sesijā, aprīļa pirmajā un otrajā sesijā un maija pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


18. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem:

- protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai;

- nolīgums starp Eiropas Savienību un Vanuatu Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu;

- nolīgums starp Eiropas Savienību un Trinidādas un Tobāgo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu;

- nolīgums starp Eiropas Savienību un Samoa Neatkarīgo Valsti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu;

- nolīgums starp Eiropas Savienību un Sentvinsentu un Grenadīnām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu;

- protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par vispārējiem principiem Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas līdzdalībai Savienības programmās;

- labojumu verbālprocess nolīgumam par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā.


19. Darba kārtība

Bija izdalīts 2015. gada septembra pirmās plenārsesijas galīgais darba kārtības projekts (PE 565.914/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Trešdiena

PPE grupas pieprasījums apspriesties ar AFET komiteju, pirms nosaukumu "Delegācija attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi " mainīt uz nosaukumu "Delegācija attiecībām ar Palestīnu".

PPE grupas vārdā uzstājās Cristian Dan Preda, pamatojot šo pieprasījumu, un Neoklis Sylikiotis, izsakoties pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (152 par, 180 pret, 42 atturas).

°
° ° °

PPE grupas pieprasījums slēgt debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par stāvokli Baltkrievijā, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumu, par kuru plānots balsot ceturtdien.

PPE grupas vārdā uzstājās Cristian Dan Preda, pamatojot šo pieprasījumu, un Andrejs Mamikins, izsakoties pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (204 par, 169 pret, 7 atturas).

Iesniegšanas termiņi:

- rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2015. gada 8. septembrī, plkst. 10.00;
- grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi: trešdien, 2015. gada 9. septembrī, plkst. 10.00;
- grozījumi kopīgajā rezolūcijas priekšlikumā: trešdien, 2015. gada 9. septembrī, plkst. 11.00;
- balsošana: ceturtdien, 2015. gada 10. septembrī.

°
° ° °

Verts/ALE grupas pieprasījums trešdienas pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par stāvokli Turcijā, par kuru plānots balsot septembra II sesijā.

Verts/ALE grupas vārdā uzstājās Rebecca Harms, pamatojot šo pieprasījumu, Takis Hadjigeorgiou, to atbalstot, un Cristian Dan Preda, izsakoties pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (153 par, 180 pret, 36 atturas).

°
° ° °

Uzstājās Guy Verhofstadt, prasot priekšsēdētājam nodrošināt to, lai trešdienas rītā, apspriežot jautājumu “Migrācija un bēgļi Eiropā”, debašu laikā būtu klāt Padomes priekšsēdētājs Donald Tusk (priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš jau ir uzaicinājis Padomes priekšsēdētāju).

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


20. Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015).

Cristian-Silviu Buşoi iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bendt Bendtsen (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Janusz Wojciechowski (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Jiří Pospíšil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner un Jens Nilsson.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Fredrick Federley, Mark Demesmaeker un Miapetra Kumpula-Natri.

Uzstājās Karmenu Vella un Cristian-Silviu Buşoi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.4. punkts.


21. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) (debates)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā (2013.-2014. gads) [2014/2254(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0230/2015).

Laura Ferrara iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Ramón Jáuregui Atondo (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Daniela Aiuto (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Soledad Cabezón Ruiz (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE grupas vārdā, Péter Niedermüller S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Beatrix von Storch un Zoltán Balczó, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia un Daniele Viotti.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Frans Timmermans un Laura Ferrara.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.6. punkts.


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

22. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár un Jaromír Štětina.


23. Komisāru uzklausīšana — 2014. gadā gūtā pieredze (īss izklāsts)

Ziņojums par komisāru uzklausīšanas jomā izveidotajām procedūrām un praksi — 2014. gadā gūtā pieredze [2015/2040(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A8-0197/2015).

Richard Corbett iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias un Jonathan Arnott.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Richard Corbett.

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.7. punkts.


24. Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs (īss izklāsts)

Ziņojums par cilvēktiesībām un tehnoloģijām — ielaušanās un uzraudzības sistēmu ietekme uz cilvēktiesībām trešās valstīs [2014/2232(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marietje Schaake (A8-0178/2015).

Marietje Schaake iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala un Jonathan Arnott.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.8. punkts.


25. ES finanšu interešu aizsardzība — virzība uz tādu KLP pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — virzība uz tādu kopējās lauksaimniecības politikas pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu [2014/2234(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015).

Petri Sarvamaa iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias un Lefteris Christoforou.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.9. punkts.


26. Ģimenes uzņēmumi Eiropā (īss izklāsts)

Ziņojums par ģimenes uzņēmumiem Eiropā [2014/2210(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Niebler (A8-0223/2015).

Angelika Niebler iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal un Barbara Kappel.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.10. punkts.


27. Pētniecība un inovācija jūras nozaru ekonomikā darbvietu un izaugsmes radīšanai (īss izklāsts)

Ziņojums par pētniecības un inovācijas potenciāla izmantošanu jūras nozaru ekonomikā, lai radītu darbvietas un izaugsmi [2014/2240(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0214/2015).

Neoklis Sylikiotis (referenta aizstājējs) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott un Barbara Kappel.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.11. punkts.


28. Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību (īss izklāsts)

Ziņojums par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu ar izglītības un apmācības palīdzību [2015/2006(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015).

Michaela Šojdrová iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott un Eva Paunova.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.12. punkts.


29. Virzība uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam (īss izklāsts)

Ziņojums par virzību uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam [2014/2149(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Mircea Diaconu (A8-0207/2015).

Mircea Diaconu iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Ernest Maragall.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.13. punkts.


30. Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" (īss izklāsts)

Ziņojums par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" [2014/2239(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Lynn Boylan (A8-0228/2015).

Lynn Boylan iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza un Jonathan Arnott.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.14. punkts.


31. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 565.914/OJMA).


32. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.25.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


1. pielikums. Pieejams tūrisms (rakstiska deklarācija)

Rakstiska deklarācija Nr. 15/2015 par pieejamu tūrismu1 (7.9.2015. protokola 9. punkts), kuru saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu iesnieguši Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto un Cláudia Monteiro de Aguiar un parakstījuši 387 deputāti.

Rakstiskās deklarācijas teksts

1.   Saskaņā ar aplēsēm Eiropas Savienībā patlaban dzīvo 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti. Vides fiziskā pieejamība, kā arī piekļuve informācijai un saziņas līdzekļiem var radīt būtiskus šķēršļus šo cilvēku mobilitātei ceļojuma laikā un ierodoties atvaļinājuma pavadīšanas galamērķī.

2.   Līdz 2050. gadam 65 gadu vecumu pārsniegušu iedzīvotāju skaits Eiropā salīdzinājumā ar 2003. gadu būs palielinājies trīs reizes, bet iedzīvotāju vecumā virs 80 gadiem — piecas reizes, līdz ar to liela Eiropas sabiedrības daļa saskarsies ar nozīmīgām problēmām tūrisma kontekstā.

3.   Tūrisma pieejamības uzlabošana ir ne vien sociālās atbildības jautājums, bet atbilst arī ES izvirzītajiem sociālās iekļautības mērķiem un ES ratificētajai ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām.

4.   Jauna darbība tūrisma pieejamības jomā varētu būt nozīmīgs izaugsmes un darbvietu nodrošināšanas instruments nozarē, kurā šajā ziņā joprojām vērojams liels deficīts, un vienlaikus tā būtu arī cīņa pret diskrimināciju, kuras apkarošana ir viena no ES pamatvērtībām.

5.   Šā iemesla dēļ Komisija tiek aicināta vairot ieinteresēto personu un ekonomikas dalībnieku izpratni par nepieciešamību uzlabot tūrisma pieejamību ceļotājiem, kuriem vajadzīgi šādi uzlabojumi.

6.   Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Komisijai.

____________

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, to publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta adresātiem, tomēr neuzliekot Parlamentam saistības.

Parakstītāju saraksts:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. pielikums. Cīņa pret krūts vēzi Eiropas Savienībā (rakstiska deklarācija)

Rakstiska deklarācija Nr. 17/2015 par cīņu pret krūts vēzi Eiropas Savienībā1 (7.9.2015. protokola 9. punkts), kuru saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu iesnieguši Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle un Miriam Dalli un parakstījuši 394 deputāti.

Rakstiskās deklarācijas teksts

1.   Ir ļoti svarīgi līdz noteiktajam 2016. gada termiņam valstu mērogā īstenot mamogrāfiskās izmeklēšanas programmas un izveidot daudzdisciplināras krūts izmeklēšanas speciālistu vienības (SBU), kā to 2003. un 2006. gada rezolūcijās aicināja darīt Eiropas Parlaments, un kā tas prasīts arī Eiropas pamatnostādnēs par kvalitātes nodrošināšanu krūts vēža izmeklēšanā un diagnostikā (ceturtais izdevums), lai tādējādi samazinātu mirstību no krūts vēža — no šīs slimības 2012. gadā Eiropas Savienībā mira 91 495 sievietes.

2.   Ik gadu krūts vēzis tiek diagnosticēts simtiem tūkstošu sieviešu — 2012. gadā bija 367 090 šādu gadījumu, un slimniecēm ar metastātisku krūts vēzi jābūt pieejamām SBU un jābūt iespējai saņemt to palīdzību ārstēšanā, turklāt SBU būtu jākoordinē un jāatbalsta viņu arvien pieaugošās aprūpes vajadzības un jāsniedz psihosociālie pakalpojumi, kā tas paredzēts ES pamatnostādnēs.

3.   Tāpēc Komisija tiek aicināta nodrošināt, lai Eiropas Komisijas iniciatīvas par krūts vēža ārstēšanu (ECIBC) projekta ietvaros līdz 2016. gadam tiktu ieviests akreditācijas protokols ar krūts vēža izmeklēšanu un ārstēšanu saistītiem pakalpojumiem; šim protokolam būtu jānodrošina, ka mamogrāfiskās izmeklēšanas programmas un SBU atbilst prasībām gan pašreizējās ES pamatnostādnēs, gan atjauninātajās pamatnostādnēs, kas (ECIBC) jāpieņem 2015. gadā.

4.   Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai.

____________

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, to publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta adresātiem, tomēr neuzliekot Parlamentam saistības.

Parakstītāju saraksts:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


3. pielikums. Autisms (rakstiska deklarācija)

Rakstiska deklarācija Nr. 18/2015 par autismu1 (7.9.2015. protokola 9. punkts), kuru saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu iesnieguši Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto un Georgios Epitideios un parakstījuši 418 deputāti.

Rakstiskās deklarācijas teksts

1.   Autisms ir komplekss smadzeņu darbības traucējums, kas ilgst visu mūžu, parādās agrā bērnībā un ir aptuveni 1 procentam iedzīvotāju. Autisms izpaužas kā viegli līdz smagi traucējumi cilvēka spējai saprast ikdienišķu informāciju, sazināties un sociāli mijiedarboties ar citiem cilvēkiem. Autisma cēloņi vēl tiek pētīti.

2.   Pašlaik autisms nav izārstējams, bet ir pierādīts, ka agrīna un intensīva iejaukšanās var palīdzēt pārvarēt autisma simptomus un ievērojami palielināt autisma skarto cilvēku neatkarību.

3.   Lai gan pienācīga atbalsta un izglītības nodrošināšanas nolūkā svarīga ir agrīna diagnosticēšana, Eiropā agrīna atklāšana joprojām nav pietiekama.

4.   Komisija un Padome tiek aicinātas atbalstīt precīzu autisma atklāšanu un diagnosticēšanu bērniem un pieaugušajiem.

5.   Komisija un Padome tiek arī aicinātas pieņemt stratēģisku un visaptverošu pieeju, kā risināt grūtības, ar kurām savas dzīves laikā saskaras cilvēki ar autismu. Eiropas stratēģijai vajadzētu tiekties sekmēt pētniecību par autismu, izplatības pētniecību un paraugprakses apmaiņu uz pierādījumiem balstītas iejaukšanās jomā attiecībā uz bērniem ar autismu, kā arī atbalstu un habilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem.

6.   Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai.

____________

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, to publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta adresātiem, tomēr neuzliekot Parlamentam saistības.

Parakstītāju saraksts:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika