Index 
Notulen
PDF 355kWORD 264k
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling fracties
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 9.Schriftelijke verklaringen (artikel 136 van het Reglement)
 10.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Interpretaties van het Reglement
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 15.Ingekomen stukken
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 18.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 19.Regeling van de werkzaamheden
 20.Handel in zeehondenproducten ***I (debat)
 21.De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) (debat)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Hoorzittingen met de commissarissen: conclusies over de procedure van 2014 (korte presentatie)
 24.Mensenrechten en technologie in derde landen (korte presentatie)
 25.Bescherming van de financiële belangen van de EU: naar prestatiegebaseerde controles van het GLB (korte presentatie)
 26.Familiebedrijven in Europa (korte presentatie)
 27.Onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei (korte presentatie)
 28.Jong ondernemerschap bevorderen door middel van onderwijs en opleiding (korte presentatie)
 29.Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa (korte presentatie)
 30.Follow-up van het Europees burgerinitiatief "Right2Water" (korte presentatie)
 31.Agenda van de volgende vergadering
 32.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Toegankelijk toerisme (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Strijd tegen de borstkanker in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 3 - Autisme (schriftelijke verklaring)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de historische beproeving waarmee Europa wordt geconfronteerd als gevolg van de toestroom van voor oorlog en vervolging vluchtende migranten. Hij doet een beroep op de lidstaten om het nationale egoïsme te overstijgen en een gemeenschappelijk Europees asiel- en opvangbeleid voor de vluchtelingen alsook een permanent mechanisme voor hun verdeling over de Unie, in het leven te roepen. Hij dankt voorts allen die zich voor de vluchtelingen hebben ingezet en is van oordeel dat solidariteit de rode draad in het Europees beleid ter zake moet zijn.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben mededeling gedaan van de verkiezing van Giovanni Toti tot voorzitter van de Regionale Raad van Ligurië.

Aangezien deze functie in de zin van artikel 7, lid 3, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, lid 4, van het Reglement van het Parlement dat de zetel met ingang van 10 juli 2015 vacant is.

°
° ° °

De bevoegde Oostenrijkse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Karoline Graswander-Hainz tot lid van het Parlement, ter vervanging van Jörg Leichtfried, met ingang van 9 juli 2015.

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Stefano Maullu tot lid van het Parlement, ter vervanging van Giovanni Toti, met ingang van 13 juli 2015.

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Nikolaos Chountis tot lid van het Parlement, ter vervanging van Emmanouil Glezos, met ingang van 20 juli 2015.

De bevoegde Zweedse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Jasenko Selimovic tot lid van het Parlement, ter vervanging van Marit Paulsen, met ingang van 30 september 2015.

De bevoegde Nederlandse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Auke Zijlstra tot lid van het Parlement, ter vervanging van Hans Jansen, met ingang van 1 september 2015.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic en Auke Zijlstra, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


5. Samenstelling fracties

Laurenţiu Rebega is niet langer lid van de S&D-Fractie en heeft zich met ingang van 15 juli 2015 aangesloten bij de ENF-Fractie.

Juan Fernando López Aguilar heeft zich met ingang van 22 juli 2015 aangesloten bij de S&D-Fractie.


6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie, de S&D-Fractie, de GUE/NGL-Fractie, de EFDD-Fractie en de ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Marco Valli is niet langer lid.

Commissie INTA: Karoline Graswander-Hainz

Commissie CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Karoline Graswander-Hainz

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Stefano Maullu

Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië: Karoline Graswander-Hainz

Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur: Karoline Graswander-Hainz

Delegatie in het Parlementaire Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië: Nikolaos Chountis

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering: Aymeric Chauprade in de plaats van Florian Philippot

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Het woord wordt gevoerd door Yannick Jadot.


7. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Edward Czesak met ingang van 11 juni 2015.


8. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Hongaarse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van István Ujhelyi ingediend in het kader van een bij de rechtbank van het centrale district Pest lopende strafprocedure.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


9. Schriftelijke verklaringen (artikel 136 van het Reglement)

De Voorzitter deelt het Parlement mee dat de volgende schriftelijke verklaringen door de meerderheid van de leden van het Parlement zijn ondertekend:

Schriftelijke verklaring nr. 15/2015 over toegankelijk toerisme, ingediend door de volgende leden: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto en Cláudia Monteiro de Aguiar

Overeenkomstig artikel 136, lid 4, van het Reglement wordt deze schriftelijke verklaring gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 7.9.2015).

Schriftelijke verklaring nr. 17/2015 over de strijd tegen borstkanker in de Europese Unie, ingediend door de volgende leden: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle en Miriam Dalli

Overeenkomstig artikel 136, lid 4, van het Reglement wordt deze schriftelijke verklaring gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 2 van de notulen van 7.9.2015).

Schriftelijke verklaring nr. 18/2015 over autisme, ingediend door de volgende leden: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto en Georgios Epitideios

Overeenkomstig artikel 136, lid 4, van het Reglement wordt deze schriftelijke verklaring gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 3 van de notulen van 7.9.2015).


10. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- rectificatie P7_TA(2012)0241(COR02) op Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 13 juni 2012 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2012)0241) (PB C 332 E van 15.11.2013, blz. 127) - (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - Commissie INTA

- rectificaties P7_TA(2013)0491(COR02) op Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2013)0491) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) op Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) op Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO), houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft middelen en de verdeling ervan met betrekking tot 2014, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassing ervan in 2014 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 865) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2013)0494) (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - Commissie AGRI.

De rectificaties staan op Europarl.

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.


11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede op woensdag 9 september 2015 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Interpretaties van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 130, lid 3, van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

De uitdrukking " bij uitzondering" wordt in die zin geïnterpreteerd dat de aanvullende vraag een dringende aangelegenheid betreft en de indiening ervan niet kan wachten tot de daaropvolgende maand. Daarnaast moet het aantal van de uit hoofde van artikel 130, lid 3, tweede alinea, ingediende vragen onder de norm van vijf vragen per maand liggen.

Indien deze interpretatie niet vóór de goedkeuring van de notulen door een fractie of ten minste veertig leden (artikel 226, lid 3, van het Reglement) wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement in kennis van de volgende interpretatie van artikel 130, lid 3, van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waarnaar de toepassing van deze bepaling was verwezen:

Wanneer een motie tot onderbreking of sluiting van de vergadering wordt ingediend, wordt de procedure om hierover te stemmen onmiddellijk in gang gezet. Om de stemming aan te kondigen wordt van de gebruikelijke middelen gebruikgemaakt en overeenkomstig de gangbare praktijk krijgen de leden voldoende tijd om zich naar de plenaire vergaderzaal te begeven.

Naar analogie van het bepaalde in artikel 152, lid 2, tweede alinea, kan een dergelijke motie, wanneer deze is verworpen, niet nogmaals op dezelfde dag worden ingediend. Overeenkomstig de interpretatie bij artikel 22, lid 1, heeft de Voorzitter de bevoegdheid om een halt toe te roepen aan de excessieve indiening van moties uit hoofde van dit artikel.”

Indien deze interpretatie niet vóór de opening van de vergadering van morgen, dinsdag 8 september 2015, door een fractie of ten minste veertig leden (artikel 226, lid 3, van het Reglement) wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.


13. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke bepalingen inzake de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van de Raad.
verwezen naar ten principale: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke bepalingen inzake de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden extra op verzoek van de Raad.
verwezen naar ten principale: REGI (artikel 54 van het Reglement), EMPL (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke bepalingen inzake de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1848/2006 van de Commissie (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke bepalingen inzake de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Fonds voor asiel, migratie en integratie en aangaande het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
verwezen naar ten principale: LIBE

- Gedelegeerd besluit van de Commissie betreffende de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van leidingen en buizen voor luchtventilatie op grond van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juli 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 juli 2015
verwezen naar ten principale: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto na 2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende gewasstatistieken (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij wat betreft de criteria voor het bepalen van het niveau van de financiële correcties en voor de toepassing van forfaitaire financiële correcties, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 665/2008 van de Commissie (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2015
verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot specificering van de definities van en coördinering van het aanvullende toezicht op risicoconcentratie en intragroepstransacties (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad met de instelling van een scorebord van indicatoren voor de toepassing van de EU-garantie (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 weken vanaf de datum van ontvangst van 26 augustus 2015
verwezen naar ten principale: ECON (artikel 55 van het Reglement), BUDG (artikel 55 van het Reglement), ITRE (artikel 54 van het Reglement), TRAN (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met nadere regels ter verduidelijking van een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2015
verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2015
verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1031/2014 tot vaststelling van verdere tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 augustus 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de in bijlage VI bij die verordening genoemde voorwaarden voor de toepassing van artikel 8 (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 augustus 2015
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 augustus 2015
verwezen naar ten principale: INTA


14. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen met betrekking tot bijlageI (COM(2015)04092015/2832(RPS) - termijn: 27 december 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen met betrekking tot bijlage I (D039618/02 – 2015/2795(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft maximumresidugehalten voor guazatine in of op bepaalde producten (D035769/04 – 2015/2818(RPS) - termijn: 1 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, wat betreft bepaalde vereisten voor levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen en van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (D037347/04 – 2015/2828(RPS) - termijn: 29 november 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan moederkorensclerotiën in bepaalde onbewerkte granen en de bepalingen betreffende toezicht en rapportage (D038125/03 – 2015/2784(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 282/2008 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (D038828/02 – 2015/2783(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor groeimedia, bodemverbeteraars en strooisel (D038860/02 – 2015/2780(RPS) - termijn: 10 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging, in verband met de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van Verordening (EG) nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (D039048/03 – 2015/2792(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (D039049/02 – 2015/2790(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in cacaovezels, bananenchips, voedingssupplementen, gedroogde kruiden en gedroogde specerijen (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - termijn: 16 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft nonylfenolethoxylaten (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - termijn: 18 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen IC en V bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1708/2005 houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS), wat de indiening van tijdreeksen voor de nieuwe regionale indeling betreft (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: REGI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 251/2009 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele bedrijfsstatistieken, wat betreft de aanpassing van reeksen gegevens ingevolge de herziening van de classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in speelgoed, van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft chloormethylisothiazolinon en methylisothiazolinon – zowel afzonderlijk als in een verhouding van 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in speelgoed, van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft benzisothiazolinon (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in speelgoed, van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft formamide (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat het testen op dioxine van oliën, vetten en daarvan afgeleide producten betreft (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie houdende wijziging van bijlage II van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - termijn: 27 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van caprinezuur, paraffineolie (CAS 64742 46-7), paraffineolie (CAS 72623-86-0), paraffineolie (CAS 8042-47-5), paraffineolie (CAS 97862-82-3), Californische pap en ureum in of op bepaalde producten (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - termijn: 14 september 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van ijzertartraat als antiklontermiddel in zout en zoutvervangers betreft (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - termijn: 16 september 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van ethyllauroylarginaat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - termijn: 16 september 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van erytritol (E 968) betreft als smaakversterker in gearomatiseerde dranken met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - termijn: 29 september 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - termijn: 11 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat de International Accounting Standards 16 en 41 betreft (Voor de EER relevante tekst) (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - termijn: 17 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1983/2003 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van primaire doelvariabelen betreft (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - termijn: 21 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: EMPL

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat de International Accounting Standards 16 en 38 betreft (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - termijn: 17 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 betreft (Voor de EER relevante tekst) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - termijn: 17 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van een nieuwe functionele groep van toevoegingsmiddelen voor diervoeding (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - termijn: 29 november 2015)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot essentiële eisen inzake milieubescherming (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - termijn: 27 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 wat betreft de tenuitvoerlegging van essentiële milieubeschermingseisen (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - termijn: 27 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 wat betreft de voorschriften voor vluchtrecorders, toestellen voor plaatsbepaling onder water en systemen voor het traceren van vliegtuigen (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - termijn: 27 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Besluit van de Commissie tot wijziging van de Beschikkingen 2009/300/EG, 2009/563/EG en 2009/894/EG en de Besluiten 2011/330/EU en 2011/337/EU teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten te verlengen (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - termijn: 25 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standards 5 en 7 en International Accounting Standards 19 en 34 betreft (Voor de EER relevante tekst) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - termijn: 28 oktober 2015)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI


15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

BUDG, ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement heeft de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel geraadpleegd.

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

PECH, EMPL, BUDG

- Ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Besluit 2008/633/JBZ over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Duitsland – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Italië — EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Verslag over meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU (2014/2250(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Verslag Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa (2014/2149(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking) (2014/2160(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Verslag over het aanboren van het potentieel van onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor de schepping van banen en groei (2014/2240(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het klonen van runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - Commissie ENVI - Commissie AGRI - Rapporteur: Renate Sommer - Rapporteur: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Verslag over de stedelijke dimensie van EU-beleid (2014/2213(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Verslag over de totstandbrenging van een concurrerende arbeidsmarkt in de EU voor de 21ste eeuw: het afstemmen van vaardigheden en kwalificaties op vraag en werkgelegenheid, als een manier om de crisis te boven te komen (2014/2235(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Verslag over familiebedrijven in Europa (2014/2210(INI)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad houdende machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930, van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen wat betreft de artikelen 1 tot en met 4 van het protocol ten aanzien van kwesties van justitiële samenwerking in strafzaken (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Verslag over de follow-up van het burgerinitiatief "Right2Water" (2014/2239(INI)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Janusz Korwin-Mikke (2015/2102(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2013-2014) (2014/2254(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van het Koninkrijk België en de Republiek Polen om het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren en tot machtiging van de Republiek Oostenrijk om ertoe toe te treden (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - Commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Verslag over de rol van de lokale overheden van de ontwikkelingslanden bij ontwikkelingssamenwerking (2015/2004(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Verslag over glazen plafonds in de wetenschappelijke en universitaire loopbaan van vrouwen (2014/2251(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2015/2119(INI)) - Commissie PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (2015/2067(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Verslag over het bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding (2015/2006(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Verslag over bescherming van de financiële belangen van de Unie: naar prestatiegebaseerde controles van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (2014/2234(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Verslag over het verslag over de uitvoering, resultaten en algehele beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 (2014/2255(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Verslag over het 30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) (2014/2253(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- ***Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad houdende machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930, van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen ten aanzien van kwesties van sociaal beleid (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Verslag over de EER-Zwitserland: belemmeringen voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt (2015/2061(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011; inventarisatie en te nemen maatregelen voor duurzame mobiliteit (2015/2005(INI)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Verslag over sociaal ondernemerschap en sociale innovatie bij de bestrijding van werkloosheid (2014/2236(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000079/2015) van Iratxe García Pérez en Catherine Bearder, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: De genderdimensie van mensenhandel (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) van Antonio Tajani en Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová en Reinhard Bütikofer aan de Commissie: Follow-up van de actiepunten ter ondersteuning van vrije beroepen (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Raad: Onzekere dienstverbanden (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Onzekere dienstverbanden (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van februari I, maart I en II, april I en II, en mei I en II door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.


18. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- protocol bij de Europees-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en de Onafhankelijke Staat Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

- protocol bij de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije aan programma's van de Unie;

- notulen van de rectificatie van de overeenkomst over de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte.


19. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van september 2015 (PE 565.914/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Verzoek van de PPE-Fractie om raapleging van de Commissie AFET alvorens de naam van de "Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur” te wijzigen in "Delegatie voor de betrekkingen met Palestina".

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Neoklis Sylikiotis, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (152 voor, 180 tegen, 42 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

Verzoek van de PPE-Fractie om het debat over de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over “De situatie in Belarus” te besluiten met de indiening van een donderdag in stemming te brengen ontwerpresolutie.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Andrejs Mamikins die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (204 voor, 169 tegen, 7 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Indieningstermijnen:

- ontwerpresoluties : dinsdag 8 september 2015, 10.00 uur,
- amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 9 september 2015, 10.00 uur
- amendementen op de gezamenlijke ontwerpresolutie: woensdag 9 september 2015, 11.00 uur
- Stemming: donderdag 10 september 2015

°
° ° °

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om inschrijving op de agenda van woensdagmiddag van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de situatie in Turkije en deze te besluiten met de indiening van een tijdens de vergaderperiode van september II in stemming te brengen ontwerpresolutie.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, Takis Hadjigeorgiou, die het verzoek steunt, en Cristian Dan Preda, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (153 voor, 180 tegen, 36 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Guy Verhofstadt die de Voorzitter verzoekt alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Raadsvoorzitter Donald Tusk woensdagochtend bij het debat over “Migratie en vluchtelingen in Europa” aanwezig is (De Voorzitter deelt mede dat hij de Raadsvoorzitter al heeft uitgenodigd).

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


20. Handel in zeehondenproducten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi leidt het verslag in.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bendt Bendtsen (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Janusz Wojciechowski (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Jiří Pospíšil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner en Jens Nilsson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fredrick Federley, Mark Demesmaeker en Miapetra Kumpula-Natri.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Cristian-Silviu Buşoi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 8.9.2015.


21. De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) (debat)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ramón Jáuregui Atondo (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniela Aiuto (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, die weigert de “blauwe kaart”-vraag van Tomáš Zdechovský te beantwoorden, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Beatrix von Storch en Zoltán Balczó, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia en Daniele Viotti.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Laura Ferrara.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 8.9.2015.


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár en Jaromír Štětina.


23. Hoorzittingen met de commissarissen: conclusies over de procedure van 2014 (korte presentatie)

Verslag over de procedures en praktijken met betrekking tot de hoorzittingen met de commissarissen, conclusies over de procedure van 2014 [2015/2040(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Richard Corbett.

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 8.9.2015.


24. Mensenrechten en technologie in derde landen (korte presentatie)

Verslag over mensenrechten en technologie: het effect van inbreuk- en bewakingssystemen op de mensenrechten in derde landen [2014/2232(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake presenteert het verslag.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 8.9.2015.


25. Bescherming van de financiële belangen van de EU: naar prestatiegebaseerde controles van het GLB (korte presentatie)

Verslag over bescherming van de financiële belangen van de Unie: naar prestatiegebaseerde controles van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [2014/2234(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias en Lefteris Christoforou.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.9 van de notulen van 8.9.2015.


26. Familiebedrijven in Europa (korte presentatie)

Verslag over familiebedrijven in Europa [2014/2210(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal en Barbara Kappel.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.10 van de notulen van 8.9.2015.


27. Onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei (korte presentatie)

Verslag over het aanboren van het potentieel van onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei [2014/2240(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (ter vervanging van de rapporteur) presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott en Barbara Kappel.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 van de notulen van 8.9.2015.


28. Jong ondernemerschap bevorderen door middel van onderwijs en opleiding (korte presentatie)

Verslag over het bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding [2015/2006(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott en Eva Paunova.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 8.9.2015.


29. Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa (korte presentatie)

Verslag over "Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa" [2014/2149(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Ernest Maragall.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.13 van de notulen van 8.9.2015.


30. Follow-up van het Europees burgerinitiatief "Right2Water" (korte presentatie)

Verslag over de follow-up van het burgerinitiatief "Right2Water" [2014/2239(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.14 van de notulen van 8.9.2015.


31. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 565.914/OJMA).


32. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Bijlage 1 - Toegankelijk toerisme (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 15/2015, ingediend door de leden Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto en Cláudia Monteiro de Aguiar overeenkomstig artikel 136 van het Reglement, over toegankelijk toerisme1 (punt 9 van de notulen van 7.9.2015) en ondertekend door 387 leden.

Tekst van de schriftelijke verklaring

1.   De EU telt op dit moment naar schatting 80 miljoen personen met een handicap. Wanneer zij reizen en bij aankomst op hun vakantiebestemming vormen de fysieke bereikbaarheid alsook de toegang tot informatie en communicatiemiddelen soms een groot probleem, dat hun mobiliteit ernstig beïnvloedt.

2.   In 2050 zal in Europa het aantal personen ouder dan 65 jaar drie keer zo groot zijn als nu en het aantal personen ouder dan 80 jaar zal met een factor vijf zijn toegenomen, en voor deze groepen in de Europese samenleving zal toerisme met een aantal belangrijke uitdagingen gepaard gaan.

3.   Toerisme toegankelijker maken is niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar het sluit ook aan op de EU-doelstellingen inzake sociale integratie en het door de EU geratificeerde VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

4.   Een nieuwe actie inzake toegankelijk toerisme kan een belangrijk instrument zijn voor groei en banen in een sector die zijn potentieel nog lang niet volledig benut én kan bijdragen tot het bestrijden van discriminatie, hetgeen één van de voornaamste oogmerken van de EU is.

5.   De Commissie wordt derhalve gevraagd de betrokken partijen en de economische actoren beter bewust te maken van de noodzaak van grotere toegankelijkheid (in het toerisme) voor de groepen reizigers in kwestie.

6.   Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Commissie.

____________

1 Overeenkomstig artikel 136, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende werking.

Lijst van ondertekenaars:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bijlage 2 - Strijd tegen de borstkanker in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 17/2015, ingediend door de ledenNessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle en Miriam Dalli overeenkomstig artikel 136 van het Reglement, over de strijd tegen de borstkanker in de Europese Unie1 (punt 9 van de notulen van 7.9.2015) en ondertekend door 394 leden.

Tekst van de schriftelijke verklaring

1.   Het is belangrijk dat vóór de deadline van 2016 overal mammografiescreening- en multidisciplinaire borsteenheden (SBU's = specialist breast units) worden opgericht, zoals gevraagd in de resoluties hierover van het Europees Parlement van 2003 en 2006, alsook in de Europese richtsnoeren voor kwaliteitsborging bij borstkankerscreening en -diagnose (vierde editie), teneinde het sterftecijfer van borstkankerpatiënten te reduceren (in 2012 stierven in de EU 91495 vrouwen aan borstkanker).

2.   In de Europese richtsnoeren staat daarnaast dat alle vrouwen bij wie de diagnose metastatische borstkanker wordt gesteld, toegang moeten hebben tot behandeling in een SBU, en dat hun behoeften aan zorg en psychosociale hulp door de SBU's ingevuld en gecoördineerd moeten worden (in 2012 werd bij in totaal 367090 vrouwen borstkanker geconstateerd).

3.   De Commissie wordt derhalve gevraagd ervoor te zorgen dat het door haar geïnitieerde ECIBC-project (ECIBC = European Commission Breast Cancer Initiative) uiterlijk in 2016 een accreditatieprotocol voor diensten met betrekking tot borstkanker ontwikkelt; dit protocol dient te waarborgen dat de programma's voor mammografiescreening en de SBU's voldoen aan de huidige Europese richtsnoeren en aan de door het ECIBC in 2015 te actualiseren richtsnoeren.

4.   Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en de Commissie.

____________

1 Overeenkomstig artikel 136, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende werking.

Lijst van ondertekenaars:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bijlage 3 - Autisme (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 18/2015, ingediend door de leden Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto en Georgios Epitideios overeenkomstig artikel 136 van het Reglement, over autisme1 (punt 9 van de notulen van 7.9.2015) en ondertekend door 418 leden.

Tekst van de schriftelijke verklaring

1.   Autisme is een levenslange complexe hersenstoornis die in de vroege kinderjaren tot uiting komt en circa 1% van de bevolking treft. De gevolgen van autisme kunnen variëren van een lichte tot ernstige aantasting van het vermogen om alledaagse informatie te begrijpen, te communiceren en sociaal contact met anderen te hebben. De oorzaken van autisme worden nog onderzocht.

2.   Autisme valt momenteel niet te genezen, maar gebleken is dat vroegtijdig en intensief ingrijpen kan helpen om de symptomen ervan te overwinnen en de onafhankelijkheid van personen die eraan lijden, aanzienlijk te verbeteren.

3.   Hoewel een vroegtijdige diagnose belangrijk is om gepaste steun en passend onderwijs te kunnen verschaffen, ontbreekt het in Europa nog aan een vroegtijdige opsporing.

4.   De Commissie en de Raad wordt verzocht de nauwkeurige vaststelling en diagnose van autisme bij kinderen en volwassenen te ondersteunen.

5.   De Commissie en de Raad wordt tevens verzocht een strategische en holistische benadering uit te werken om het hoofd te bieden aan de problemen waar personen met autisme hun leven lang mee kampen. Een Europese strategie moet gericht zijn op het bevorderen van onderzoek naar autisme, prevalentiestudies en de uitwisseling van optimale werkwijzen in verband met wetenschappelijk gefundeerd ingrijpen bij kinderen met autisme, alsook op de ondersteuning van en diensten voor volwassenen om met de ziekte te leren leven.

6.   Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en de Commissie.

____________

1 Overeenkomstig artikel 136, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende werking.

Lijst van ondertekenaars:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridische mededeling - Privacybeleid