Indeks 
Protokół
PDF 356kWORD 328k
Poniedziałek, 7 września 2015 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 9.Oświadczenia pisemne (art. 136 Regulaminu)
 10.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 12.Wykładnia Regulaminu
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 15.Składanie dokumentów
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 17.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 18.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 19.Porządek obrad
 20.Handel produktami z fok ***I (debata)
 21.Stan praw podstawowych w UE (2013–2014) (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014 r. (krótka prezentacja)
 24.Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich (krótka prezentacja)
 25.Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola WPR na podstawie wyników (krótka prezentacja)
 26.Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (krótka prezentacja)
 27.Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu (krótka prezentacja)
 28.Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (krótka prezentacja)
 29.Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (krótka prezentacja)
 30.Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” (krótka prezentacja)
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia
 32.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Dostępna turystyka (oświadczenie pisemne)
 Załącznik 2 - Zwalczanie raka piersi w Unii Europejskiej (oświadczenie pisemne)
 Załącznik 3 - Autyzm (oświadczenie pisemne)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.05.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie na temat historycznego wyzwania, jakim dla Europy stał się napływ imigrantów uciekających przed wojną i prześladowaniami. Zwrócił się do państw członkowskich z wnioskiem o wykroczenie poza egoistyczne uwarunkowania krajowe i wprowadzenie w życie wspólnej europejskiej polityki azylu i przyjmowania uchodźców, dysponującej permanentnym mechanizmem relokacji uchodźców na terenie całej Unii. Podziękował też osobom, które pomogły uchodźcom i stwierdził, że polityka Europy w tej kwestii musi opierać się na solidarności.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy włoskie poinformowały, że Giovanni Toti został wybrany na przewodniczącego Rady Regionalnej Ligurii.

Ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 3 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich stanowisko to jest niepołączalne z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, na podstawie art. 4 ust. 4 Regulaminu PE Parlament stwierdził wakat, ze skutkiem od dnia 10 lipca 2015 r.

°
° ° °

Właściwe organy austriackie powiadomiły o wyborze Karoline Graswander-Hainz w miejsce Jörga Leichtfrieda na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 9 lipca 2015.

Właściwe organy włoskie powiadomiły o wyborze Stefano Maullu w miejsce Giovanniego Toti na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 13 lipca 2015.

Właściwe organy greckie powiadomiły o wyborze Nikolaosa Chountisa w miejsce Emmanouila Glezosa na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 20 lipca 2015.

Właściwe organy szwedzkie powiadomiły o wyborze Jasenko Selimovica w miejsce Marit Paulsen na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 30 września 2015.

Właściwe organy holenderskie powiadomiły o wyborze Auke Zijlstry w miejsce Hansa Jansena na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 września 2015.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic i Auke Zijlstra biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Skład grup politycznych

Laurenţiu Rebega Przestał być członkiem grupy S&D i dołączył do grupy ENF ze skutkiem od dnia 15 lipca 2015 r.

Juan Fernando López Aguilar dołączył do grupy S&D ze skutkiem od dnia 22 lipca 2015 r.


6. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD i ENF wnioski o następujące nominacje:

komisja BUDG: Marco Valli przestał być jej członkiem.

komisja INTA: Karoline Graswander-Hainz

komisja CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Karoline Graswander-Hainz

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja: Stefano Maullu

Delegacja do spraw stosunków z Republiką Federalną Brazylii: Karoline Graswander-Hainz

Delegacja do spraw Stosunków z Mercosurem: Karoline Graswander-Hainz

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia: Nikolaos Chountis

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Aymeric Chauprade w miejsce Floriana Philippota

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia tego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.

Głos zabrał Yannick Jadot.


7. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Edwarda Czesaka ze skutkiem od dnia 11 czerwca 2015 r.


8. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy węgierskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Istvána Ujhelyiego w ramach postępowania karnego toczącego się przed sądem okręgowym w Peszcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


9. Oświadczenia pisemne (art. 136 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował plenum, że następujące oświadczenia pisemne uzyskały podpisy większości posłów do Parlamentu Europejskiego:

Oświadczenie pisemne nr 15/2015 w sprawie dostępnej turystyki złożone przez następujących posłów: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto i Cláudia Monteiro de Aguiar

Zgodnie z art. 136 ust. 4 Regulaminu oświadczenie to jest publikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 1 protokołu z dnia 7.9.2015).

Oświadczenie pisemne nr 17/2015 w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej złożone przez następujących posłów: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle i Miriam Dalli

Zgodnie z art. 136 ust. 4 Regulaminu oświadczenie to jest publikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 2 protokołu z dnia 7.9.2015).

Oświadczenie pisemne nr 18/2015 w sprawie autyzmu złożone przez następujących posłów: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto i Georgios Epitideios

Zgodnie z art. 136 ust. 4 Regulaminu oświadczenie to jest publikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 3 protokołu z dnia 7.9.2015).


10. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

- sprostowanie P7_TA(2012)0241(COR02) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 (Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 13 czerwca 2012 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2012)0241 (Dz.U. C 332 E z 15.11.2013, s. 127) - (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - komisja INTA

- sprostowania P7_TA(2013)0491(COR02) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2013)0491) - (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2013)0492) - (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) do rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 865) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2013)0494) - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - komisja AGRI.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Europarl.

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.


11. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi, w środę 9 września 2015 r., do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 130 ust. 3 Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

"Wyrażenie „w wyjątkowych przypadkach” należy interpretować jako oznaczające, że dodatkowe pytanie dotyczy sprawy pilnej i nie można czekać z jego złożeniem do następnego miesiąca. Ponadto liczba pytań składanych na mocy art. 130 ust. 3 akapit drugi musi być mniejsza od dopuszczalnej liczby pięciu pytań miesięcznie."

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu, do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 191 Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

""" W przypadku złożenia wniosku o zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia procedurę głosowania nad tym wnioskiem należy wszcząć bez zbędnej zwłoki. Należy stosować zwyczajowe środki ogłaszania głosowań plenarnych i zgodnie z obecną praktyką należy zapewnić posłom dość czasu na dotarcie do sali obrad plenarnych.

Analogicznie do art. 152 ust. 2 akapit drugi Regulaminu w przypadku odrzucenia takiego wniosku podobny wniosek nie może zostać złożony ponownie tego samego dnia. W myśl interpretacji art. 22 ust. 1 Regulaminu przewodniczący jest uprawniony do wyeliminowania nadużywania wniosków składanych na podstawie przedmiotowego artykułu.""

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu, do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie Parlamentu.


13. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2015 r.
Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Rady.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2015 r.
Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Rady.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI (art. 54 Regulaminu), EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Decyzja delegowana Komisji w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przewodów i rur wentylacyjnych do wentylacji powietrza zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji (zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lipca 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 lipca 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania protokołu z Kioto po 2012 r. (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 lipca 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do kryteriów ustalania poziomu korekt finansowych oraz stosowania stawek zryczałtowanych korekt finansowych oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających definicje i koordynowanie dodatkowego nadzoru nad koncentracją ryzyka i transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowanie Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 poprzez ustanowienie tabeli wskaźników do celów stosowania gwarancji UE (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 tygodnie od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 sierpnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON (art. 55 Regulaminu), BUDG (art. 55 Regulaminu), ITRE (art. 54 Regulaminu), TRAN (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad określających niektóre przepisy unijnego kodeksu celnego (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 sierpnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 w odniesieniu do warunków stosowania art. 8 wymienionych w załączniku VI do tego rozporządzenia (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 sierpnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 sierpnia 2015 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA


14. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - termin: 27 grudnia 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości guazatyny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - termin: 1 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do określonych wymogów w odniesieniu do żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich oraz załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - termin: 29 listopada 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej w niektórych nieprzetworzonych zbożach oraz w odniesieniu do przepisów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla podłoży uprawowych, polepszaczy gleby i ściółki ogrodniczej (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - termin: 10 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych we włóknach kakao, chipsach bananowych, suplementach diety, suszonych ziołach i suszonych przyprawach (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - termin: 16 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oksyetylenowanych nonylofenoli (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - termin: 18 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki IC i V do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1708/2005 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 251/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, w odniesieniu do dostosowania serii danych w następstwie zmiany klasyfikacji produktów według działalności (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do chlorometyloizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu, obydwu osobno oraz w stosunku 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do benzoizotiazolinonu (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do formamidu (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do badań na obecność dioksyn w olejach, tłuszczach oraz uzyskanych z nich produktach (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - termin: 27 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kwasu n-dekanowego, oleju parafinowego (CAS 64742 46-7), oleju parafinowego (CAS 72623-86-0), oleju parafinowego (CAS 8042-47-5), oleju parafinowego (CAS 97862-82-3), wielosiarczku wapnia i mocznika w określonych produktach lub na ich powierzchni (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - termin: 14 września 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania winianu żelaza jako substancji przeciwzbrylającej w soli i jej substytutach (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - termin: 16 września 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla arginianu etylowo-lauroilowego (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - termin: 16 września 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania erytrytolu (E 968) jako wzmacniacza smaku w napojach z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - termin: 29 września 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - termin: 11 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 16 i 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - termin: 17 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 1983/2003 wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie wykazu pierwotnych zmiennych docelowych (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - termin: 21 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 16 i 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - termin: 17 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 11 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - termin: 17 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia nowej grupy funkcjonalnej dodatków paszowych (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - termin: 29 listopada 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w odniesieniu do zasadniczych wymagań w zakresie ochrony środowiska (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - termin: 27 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wdrożenia podstawowych wymogów w zakresie ochrony środowiska (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - termin: 27 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do wymagań dotyczących rejestratorów parametrów lotu, urządzeń umożliwiających lokalizację pod wodą i systemów śledzenia pozycji statku powietrznego (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - termin: 27 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2009/300/WE, 2009/563/WE, 2009/894/WE, 2011/330/UE i 2011/337/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - termin: 25 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 5 i 7 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 19 i 34 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - termin: 28 października 2015 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI


15. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG, ITRE, IMCO

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do szczególnych środków dla Grecji (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultował się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

PECH, EMPL, BUDG

- Projekt decyzji wykonawczej Rady dotyczącej wyznaczenia daty, od której staje się skuteczna decyzja 2008/633/WSiSW w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do wizowego systemu informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Zmieniony wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Belgii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Szwecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek władz niemieckich – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Włoch – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wzmacniania pozycji dziewcząt przez edukację w UE (2014/2250(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Sprawozdanie w sprawie dążenia ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (2014/2149(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (2014/2160(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wykorzystania potencjału badawczego i innowacyjnego w niebieskiej gospodarce do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego (2014/2240(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - komisja ENVI - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Renate Sommer - Sprawozdawczyni: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Sprawozdanie w sprawie miejskiego wymiaru polityki UE (2014/2213(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Sprawozdanie w sprawie utworzenia konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w.: dostosowanie umiejętności i kwalifikacji do zapotrzebowania i perspektyw na rynku pracy jako sposób na wyjście z kryzysu (2014/2235(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Sprawozdanie w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie (2014/2210(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Protokołu z 2014 r. do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1930 r. dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej w odniesieniu do art. 1–4 protokołu dotyczących kwestii związanych z współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Sprawozdanie w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” (2014/2239(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Janusza Korwin-Mikkego (2015/2102(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) (2014/2254(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej odpowiednio Królestwo Belgii i Rzeczpospolitą Polską do ratyfikowania, a Republikę Austrii do przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI) (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Sprawozdanie w sprawie roli władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju (2015/2004(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Sprawozdanie w sprawie kobiet pracujących zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach oraz problemu szklanego sufitu (2014/2251(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2015/2119(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (2015/2067(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Sprawozdanie w sprawie promowania przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (2015/2006(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola wspólnej polityki rolnej na podstawie wyników (2014/2234(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z realizacji, wyników i ogólnej oceny Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012) (2014/2255(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Sprawozdanie w sprawie 30. i 31. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (2014/2253(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Protokołu z 2014 r. do Konwencji z 1930 r. dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy w odniesieniu do kwestii dotyczących polityki społecznej (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Sprawozdanie w sprawie EOG i Szwajcarii: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego (2015/2061(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady wprowadzającej środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na korzyść Włoch i Grecji (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r.: podsumowanie i dążenie w kierunku mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (2015/2005(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Sprawozdanie w sprawie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych w zwalczaniu bezrobocia (2014/2236(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Projekt zalecenia do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 515/97 Rady w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000079/2015) które skierowali Iratxe García Pérez i Catherine Bearder, w imieniu komisja FEMM, do Komisji: Aspekty handlu ludźmi związane z płcią (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) które skierowali Antonio Tajani i Andreas Schwab, w imieniu grupy politycznej PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová i Reinhard Bütikofer do Komisji: Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia wykonywania wolnych zawodów (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) które skierował Thomas Händel, w imieniu komisja EMPL, do Rady: Niepewne formy zatrudnienia (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) które skierował Thomas Händel, w imieniu komisja EMPL, do Komisji: Niepewne formy zatrudnienia (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas 1. sesji lutowej, 1. i 2. sesji marcowej, 1. i 2. sesji kwietniowej oraz 1. i 2. sesji majowej jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


18. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej;

- Umowa między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- Umowa między Unią Europejską a Trynidadem i Tobago dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- Umowa między Unią Europejską a Niezależnym Państwem Samoa dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- Umowa między Unią Europejską a Saint Vincent i Grenadynami dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

- Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych;

- Protokół sprostowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym.


19. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych I sesji wrześniowej 2015 (PE 565.914/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Bez zmian.

Środa

Wniosek grupy PPE mający na celu konsultację z komisją AFET przed zmianą nazwy "Delegacja do spraw Stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną" na "Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną".

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy politycznej PPE, który uzasadnił wniosek, i Neoklis Sylikiotis, który wypowiedział się przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 152 głosach za, 180 głosach przeciw i 42 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Wniosek grupy PPE mający na celu zamknięcie debaty w sprawie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji na Białorusi wraz ze złożeniem projektu rezolucji do głosowania w czwartek.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy politycznej PPE, który uzasadnił wniosek, i Andrejs Mamikins, który wypowiedział się przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 204 głosach za, 169 głosach przeciw i 7 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Termin składania:

- projekty rezolucji: wtorek 8 września 2015 r. o godz. 10.00,
- poprawki i wspólne projekty rezolucji: środa 9 września 2015 r. o godz. 10.00,
- poprawki do wspólnego projektu rezolucji: środa 9 września 2015 r. o godz. 11.00
- Głosowanie: czwartek 10 września 2015 r.

°
° ° °

Wniosek grupy Verts/ALE mający na celu umieszczenie w porządku obrad w środę po południu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Turcji, do głosowania podczas drugiej sesji wrześniowej.

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, która uzasadniła wniosek, Takis Hadjigeorgiou, który go poparł, i Cristian Dan Preda, który wypowiedział się przeciwko wnioskowi.

W GE (przy 153 głosach za, 180 głosach przeciw i 36 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Głos zabrali: Guy Verhofstadt, który wniósł do przewodniczącego o dołożenie starań, aby przewodniczący Rady Donald Tusk był obecny podczas debaty na temat migracji i uchodźców w Europie w środę rano (Przewodniczący poinformował, że wystosował już zaproszenie do przewodniczącego Rady).

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


20. Handel produktami z fok ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Bendt Bendtsen (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Janusz Wojciechowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Jiří Pospíšil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner i Jens Nilsson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federley'a, Mark Demesmaeker i Miapetra Kumpula-Natri.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Cristian-Silviu Buşoi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 8.9.2015.


21. Stan praw podstawowych w UE (2013–2014) (debata)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrał Ramón Jáuregui Atondo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Daniela Aiuto (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego i odmówił odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatrix von Storch i Zoltána Balczó, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai niezrzeszona, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Laurę Ageę, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia i Daniele Viotti.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Laura Ferrara.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 8.9.2015.


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

22. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár i Jaromír Štětina.


23. Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014 r. (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie procedur i praktyk dotyczących przesłuchań kandydatów na komisarzy w 2014 r. – wnioski płynące z procedury za 2014 r. [2015/2040(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias i Jonathan Arnott.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Richard Corbett.

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 8.9.2015.


24. Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie „Prawa człowieka a technologia: wpływ systemów inwigilacji i nadzoru na prawa człowieka w państwach trzecich” [2014/2232(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake dokonała prezentacji.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala i Jonathan Arnott.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 8.9.2015.


25. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola WPR na podstawie wyników (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola wspólnej polityki rolnej na podstawie wyników [2014/2234(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias i Lefteris Christoforou.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.9 protokołu z dnia 8.9.2015.


26. Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie [2014/2210(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal i Barbara Kappel.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.10 protokołu z dnia 8.9.2015.


27. Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania potencjału badawczego i innowacyjnego w niebieskiej gospodarce do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego [2014/2240(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (zastępca sprawozdawcy) dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott i Barbara Kappel.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.11 protokołu z dnia 8.9.2015.


28. Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie promowania przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie [2015/2006(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott i Eva Paunova.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.12 protokołu z dnia 8.9.2015.


29. Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie dążenia ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie [2014/2149(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Ernest Maragall.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.13 protokołu z dnia 8.9.2015.


30. Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” [2014/2239(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza i Jonathan Arnott.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.14 protokołu z dnia 8.9.2015.


31. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 565.914/OJMA).


32. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.25.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Załącznik 1 - Dostępna turystyka (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 15/2015 złożone zgodnie z art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego przez następujących posłów: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto i Cláudia Monteiro de Aguiar, w sprawie dostępnej turystyki1 (pkt 9 protokołu z dnia 7.9.2015) i podpisane przez 387 posłów.

Tekst oświadczenia pisemnego:

1.   Według szacunków w UE żyje obecnie 80 mln osób niepełnosprawnych; dostępność do środowiska fizycznego oraz dostęp do informacji i środków komunikacji mogą być poważnymi przeszkodami w ich mobilności podczas wyjazdów i pobytów wakacyjnych;

2.   do 2050 r. w Europie będzie trzy razy więcej osób w wieku ponad 65 lat niż w 2003 r. i pięć razy więcej osób w wieku ponad 80 lat, co wiąże się z ważnymi wyzwaniami dla turystyki w odniesieniu do znacznej części społeczeństwa europejskiego;

3.   zadanie dotyczące zwiększenia dostępności turystyki jest nie tylko obowiązkiem społecznym, lecz jest również zgodne z celami UE w zakresie włączenia społecznego oraz z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowaną przez UE;

4.   nowe działanie na rzecz dostępnej turystyki mogłoby stanowić ważne narzędzie generowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy w sektorze, który nadal pozostaje w znacznej mierze zaniedbany, a jednocześnie służyłoby ono zwalczaniu dyskryminacji, co jest jedną z podstawowych wartości UE;

5.   wzywa się zatem Komisję do podnoszenia świadomości zainteresowanych stron i podmiotów gospodarczych na temat potrzeby zwiększania dostępności w sektorze turystyki dla podróżnych, którzy tego wymagają;

6.   niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji.

____________

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, zostaje ono opublikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazane adresatom. Nie jest ono jednak wiążące dla Parlamentu.

Lista sygnatariuszy:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Załącznik 2 - Zwalczanie raka piersi w Unii Europejskiej (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 17/2015 złożone zgodnie z art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, przez następujących posłów: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle i Miriam Dalli, w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej1 (pkt 9 protokołu z dnia 7.9.2015) i podpisane przez 394 posłów.

Tekst oświadczenia pisemnego:

1.   Ważne jest wprowadzenie do 2016 r. organizowanych na skalę krajową badań mammograficznych oraz utworzenie wielodyscyplinarnych jednostek specjalizujących się w chorobach piersi, o co apelował Parlament Europejski w rezolucjach z 2003 r. i 2006 r. i czego wymaga się w „Europejskich wytycznych w sprawie kontroli jakości badań przesiewowych w kierunku raka piersi” (4. edycja), aby zmniejszyć śmiertelność wśród chorych na raka piersi – w 2012 r. w UE 91 495 kobiet zmarło na tę chorobę.

2.   Spośród stwierdzanych co roku setek tysięcy przypadków raka piersi u kobiet (367 090 w 2012 r.) pacjentki z przerzutami tej choroby powinny mieć dostęp do jednostek specjalizujących się w chorobach piersi i być w nich leczone, a ich potrzeby związane z leczeniem i wsparciem psychologicznym powinny być koordynowane i ułatwiane przez te jednostki, o czym mowa w unijnych wytycznych.

3.   Apeluje się więc do Komisji o dopilnowanie, aby w ramach jej inicjatywy dotyczącej raka piersi opracowano do 2016 r. protokół akredytacji jednostek specjalizujących się w chorobach piersi; protokół musi gwarantować, że programy badań mammograficznych i jednostki specjalizujące się w chorobach piersi spełniają wymagania zawarte w obecnych wytycznych UE oraz w ich uaktualnionej wersji, która zostanie opracowana w 2015 r. w ramach inicjatywy Komisji dotyczącej raka piersi.

4.   Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i Komisji.

____________

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, zostaje ono opublikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazane adresatom. Nie jest ono jednak wiążące dla Parlamentu.

Lista sygnatariuszy:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Załącznik 3 - Autyzm (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 18/2015 złożone zgodnie z art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego przez następujących posłów: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto i Georgios Epitideios, w sprawie autyzmu1 (pkt 9 protokołu z dnia 7.9.2015) i podpisane przez 418 posłów.

Tekst oświadczenia pisemnego:

1.   Autyzm to trwające całe życie i złożone zaburzenie funkcjonowania mózgu, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie i dotyka około 1% populacji. Objawy autyzmu mogą być łagodne lub przybrać formę poważnego upośledzenia umiejętności przyswajania codziennych informacji, komunikacji i społecznego kontaktu z innymi osobami. Przyczyny autyzmu są wciąż badane.

2.   Aktualnie autyzmu nie można wyleczyć, ale udowodniono, że wczesna i intensywna interwencja może pomóc w usuwaniu objawów autyzmu i znacznie rozszerzyć zakres autonomii osób z autyzmem.

3.   Mimo wielkiego znaczenia wczesnej diagnozy w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia i edukacji wczesne wykrywanie jest nadal rzadkie w Europie.

4.   Apeluje się do Rady i Komisji o wspieranie wczesnego i właściwego diagnozowania autyzmu u dzieci i dorosłych.

5.   Wzywa się także Komisję i Radę do przyjęcia strategicznego i holistycznego podejścia w celu reagowania na problemy, z którymi borykają się osoby z autyzmem przez całe życie. Europejska strategia powinna mieć na celu wspieranie badań nad autyzmem, nad częstotliwością jego występowania i wymiany dobrych praktyk w zakresie sprawdzonych interwencji u dzieci z autyzmem, a także usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla dorosłych.

6.   Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i Komisji.

____________

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, zostaje ono opublikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazane adresatom. Nie jest ono jednak wiążące dla Parlamentu.

Lista sygnatariuszy:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności