Index 
Proces-verbal
PDF 353kWORD 332k
Luni, 7 septembrie 2015 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Componența grupurilor politice
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 9.Declarații scrise (articoul 136 din Regulamentul de procedură)
 10.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Interpretări ale Regulamentului de procedură
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 14.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 15.Depunere de documente
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 17.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 18.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 19.Ordinea lucrărilor
 20.Comerțul cu produse derivate din focă ***I (dezbatere)
 21.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (dezbatere)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 2014 (prezentare succintă)
 24.Drepturile omului și tehnologia în țările terțe (prezentare succintă)
 25.Protejarea intereselor financiare ale UE: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune (prezentare succintă)
 26.Întreprinderile familiale din Europa (prezentare succintă)
 27.Exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică (prezentare succintă)
 28.Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare (prezentare succintă)
 29.Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european (prezentare succintă)
 30.Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” („Right2Water”) (prezentare succintă)
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 32.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Turismul accesibil (declarație scrisă)
 Anexa 2 - Combaterea cancerului mamar în Uniunea Europeană (declarație scrisă)
 Anexa 3 - Autismul (declarație scrisă)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație privind momentul de cumpănă istoric cu care se confruntă Europa în fața valului de migranți care se refugiază din calea războiului și a persecuțiilor. Președintele a făcut apel la statele membre să depășească sentimentul de egoism național și să elaboreze o politică europeană comună în materie de azil și de primire a refugiaților, însoțită de un mecanism permanent de repartizare a refugiaților în Uniune. Președintele a mulțumit, printre altele, persoanelor care au ajutat refugiații și a remarcat că solidaritatea trebuie să constituie piatra de temelie a politicii europene în domeniu.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Componența Parlamentului

Autoritățile competente din Italia au comunicat că Giovanni Toti a fost ales Președintele Consiliului regional al Liguriei.

Întrucât, conform articolului 7 alineatul (3) al Actului din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European, în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat,existența locului vacant, cu efect de la 10 iulie 2015.

°
° ° °

Autoritățile competente austriece au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Karoline Graswander-Hainz, în locul lui Jörg Leichtfried, ca deputată în Parlament, cu efect de la 9 iulie 2015.

Autoritățile competente italiene au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Stefano Maullu, în locul lui Giovanni Toti, ca deputat în Parlament, cu efect de la 13 iulie 2015.

Autoritățile competente elene au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Nikolaos Chountis, în locul lui Emmanouil Glezos, ca deputat în Parlament, cu efect de la 20 iulie 2015.

Autoritățile competente suedeze au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Jasenko Selimovic, în locul lui Marit Paulsen, ca deputat în Parlament, cu efect de la 30 septembrie 2015.

Autoritățile competente olandeze au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Auke Zijlstra, în locul lui Hans Jansen, ca deputat în Parlament, cu efect de la 1 septembrie 2015.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic și Auke Zijlstra se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


5. Componența grupurilor politice

Laurenţiu Rebega nu mai este membru al Grupului S&D și a aderat la Grupul ENF, cu efect de la 15 iulie 2015.

Juan Fernando López Aguilar a aderat la Grupul S&D, cu efect de la 22 iulie 2015.


6. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea grupurilor PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD și ENF următoarele cereri de numire:

BUDG: Marco Valli nu mai este membru

INTA: Karoline Graswander-Hainz

CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Karoline Graswander-Hainz

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: Stefano Maullu

Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei: Karoline Graswander-Hainz

Delegația pentru relațile cu Mercosur: Karoline Graswander-Hainz

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia: Nikolaos Chountis

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Aymeric Chauprade, care îl înlocuiește pe Florian Philippot

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

A intervenit Yannick Jadot.


7. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Edward Czesak cu efect de la 11 iunie 2015.


8. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile competente din Ungaria au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui István Ujhelyi, în cadrul unei proceduri penale demarate în fața Tribunalului districtului central din Pest.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


9. Declarații scrise (articoul 136 din Regulamentul de procedură)

Președintele a informat Parlamentul că următoarele declarații scrise întrunesc semnăturile majorității membrilor care alcătuiesc Parlamentul:

Declarația scrisă nr. 15/2015 referitoare la turismul accesibil, depusă de următorii deputați: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto și Cláudia Monteiro de Aguiar

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 1 al PV din 7.9.2015).

Declarația scrisă nr. 17/2015 referitoare la combaterea cancerului mamar în Uniunea Europeană, depusă de următorii deputați: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle și Miriam Dalli

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 2 al PV din 7.9.2015).

Declarația scrisă nr. 18/2015 referitoare la autism, depusă de următorii deputați: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto și Georgios Epitideios

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 3 al PV din 7.9.2015).


10. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

- rectificare P7_TA(2012)0241(COR02) la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (JO L 303, 31.10.2012, p. 1) poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2012 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2012)0241 (JO C 332 E, 15.11.2013, p. 127) - (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - INTA

- rectificări P7_TA(2013)0491(COR02) la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487) (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2013)0491) - (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549) poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671) poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2013)0492) - (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) la Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 (JO L 347, 20.12.2013, p. 865) poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2013)0494) - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - AGRI.

Rectificările sunt disponibile pe site-ul Europarl.

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în următoarele 24 de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea lor la vot.


11. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 9 septembrie 2015 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directivă a Parlamentului european și a Consiliului referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (Text codificat) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Directivă a Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Interpretări ale Regulamentului de procedură

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 130 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective.

Expresia «în mod excepțional» se interpretează în sensul că întrebarea suplimentară vizează o chestiune urgentă și că prezentarea întrebării nu poate fi amânată până luna următoare. În plus, numărul de întrebări depuse în temeiul alineatului (3) al doilea paragraf trebuie să fie mai mic decât limita de cinci întrebări pe lună."”

În cazul în care nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați, în conformitate cu articolul 226 alineatul 3 din Regulamentul de procedură, înainte de aprobarea prezentului proces verbal, această interpretare este considerată adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot în Parlament.

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 191 din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective:

„Atunci când se prezintă o cerere de suspendare sau de ridicare a ședinței, votul asupra cererii este inițiat fără întârziere nejustificată. Se utilizează mijloacele uzuale de anunțare a voturilor în plen și, conform practicilor curente, ar trebui să se prevadă suficient timp pentru ca deputații să ajungă în hemiciclu.

Prin analogie cu articolul 152 alineatul (2) al doilea paragraf, în cazul în care se respinge o cerere de suspendare sau de ridicare a ședinței, nu se mai poate depune o cerere similară în cursul aceleași zile. Conform interpretării de la articolul 22 alineatul (1), Președintele are dreptul de a pune capăt unei utilizări excesive de cereri în temeiul prezentului articol.""

În cazul în care nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, înainte de aprobarea prezentului proces verbal, această interpretare este considerată adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot în Parlament.


13. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iulie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Consiliului cu 2 luni în plus.

retrimis fond: EMPL

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fonduleuropean de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iulie 2015
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Consiliului cu 2 luni în plus.
retrimis fond: REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL (articolul 54 Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de garantare agricolă și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iulie 2015
retrimis fond: AGRI

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și de instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iulie 2015
retrimis fond: LIBE

- Decizie delegată a Comisiei referitoare la sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanțelor conductelor și a tuburilor de ventilare a aerului în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 8 iulie 2015
retrimis fond: IMCO

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iulie 2015
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 9 iulie 2015
retrimis fond: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto după 2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 13 iulie 2015
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producția vegetală (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 iulie 2015
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește criteriile pentru stabilirea nivelului corecțiilor financiare și pentru aplicarea corecțiilor financiare forfetare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 665/2008 al Comisiei (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 21 august 2015
retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care specifică definiția concentrării riscurilor și a tranzacțiilor în interiorul grupului și la coordonarea supravegherii suplimentare a acestora (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 21 august 2015
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unui tablou de bord al indicatorilor pentru aplicarea garanției UE (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 săptămâni de la data primirii, 26 august 2015
retrimis fond: ECON (articolul 55 din Regulamentul de procedură), BUDG (articolul 55 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clarificarea anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 21 august 2015
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 21 august 2015
retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 21 august 2015
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modalitățile de aplicare a articolului 8 enumerate în anexa VI la regulamentul respectiv (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 28 august 2015
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 28 august 2015
retrimis fond: INTA


14. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexa I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - termen: 27 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexa I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru guazatină din sau de pe anumite produse (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - termen: 1 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman în ceea ce privește anumite cerințe pentru moluștele bivalve, echinodermele, tunicatele și gasteropodele marine vii și a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - termen: 29 noiembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de scleroți ai ergotului în anumite cereale neprelucrate și dispozițiile referitoare la monitorizare și rapoarte (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 282/2008 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru substraturile de cultură, amelioratorii de sol și mulci (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - termen: 10 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul al Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Regulamentului (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul Comisei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate asociate alimentelor, care se referă la dezvoltarea și la sănătatea copiilor (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul Comisei de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate asociate alimentelor, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și la sănătatea copiilor (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru hidrocarburile aromatice policiclice din fibrele de cacao, chipsurile de banane, suplimentele alimentare, ierburile aromate uscate și mirodeniile uscate (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - termen: 16 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește etoxilații de nonilfenol (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - termen: 18 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor IC și V la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON

- Regulamentul Comisei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), în ceea ce privește transmiterea seriilor de timp pentru noua împărțire regională (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: REGI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 251/2009 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce privește adaptarea seriilor de date în urma revizuirii clasificării produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON

- Directiva Comisei de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește clorometilizotiazolinona și metilizotiazolinona, ca atare sau amestecate în proporție de 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: IMCO

- Directiva Comisei de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește benzizotiazolinona (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: IMCO

- Directiva Comisei de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește formamida (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește testarea dioxinei în uleiuri, grăsimi și produse derivate (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisei de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - termen: 27 octombrie 2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acidul capric, uleiul de parafină (CAS 64742-46-7), uleiul de parafină (CAS 72623-86-0), uleiul de parafină (CAS 8042-47-5), uleiul de parafină (CAS 97862-82-3), polisulfura de calciu și ureea din sau de pe anumite produse (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - termen: 14 septembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea tartratului de fier ca agent antiaglomerant în sare și substituenții acesteia (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - termen: 16 septembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru etil lauroil arginat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - termen: 16 septembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de eritritol (E 968) ca potențiator de arome în băuturile aromatizate cu valoare energetică redusă sau fără adaos de zahăr (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - termen: 29 septembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - termen: 11 octombrie 2015)
retrimis fond: ITRE

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Contabilitate 16 și 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - termen: 17 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1983/2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește lista variabilelor primare țintă (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - termen: 21 octombrie 2015)
retrimis fond: EMPL

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele internaționale de contabilitate 16 și 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - termen: 17 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 11 (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - termen: 17 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea unei noi grupe funcționale de aditivi furajeri (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - termen: 29 noiembrie 2015)
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele esențiale privind protecția mediului (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - termen: 27 octombrie 2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor esențiale privind protecția mediului (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - termen: 27 octombrie 2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 în ceea ce privește cerințele pentru înregistratoarele de zbor, dispozitivele de localizare subacvatică și sistemele de urmărire a aeronavelor (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - termen: 27 octombrie 2015)
retrimis fond: TRAN

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE și 2011/337/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - termen: 25 octombrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 5 și 7 și Standardele Internaționale de Contabilitate 19 și 34 (Text cu relevanță pentru SEE) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - termen: 28 octombrie 2015)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI


15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Propunere de directivă a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

BUDG, ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele a consultat Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

REGI

aviz :

PECH, EMPL, BUDG

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului de stabilire a datei de la care produce efecte Decizia 2008/633/JAI privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (solicitare din partea Germaniei — EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Belgiei – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (solicitare din partea Italiei—EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - IMCO - Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Raport referitor la capacitarea fetelor prin educație în Uniunea Europeană (2014/2250(INI)) - FEMM - Raportoare: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Raport „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european” (2014/2149(INI)) - CULT - Raportor: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Raport referitor la aplicarea Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (2014/2160(INI)) - FEMM - Raportoare: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Raport referitor la exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică (2014/2240(INI)) - ITRE - Raportor: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - ENVI - AGRI - Raportoare: Renate Sommer - Raportoare: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Raport referitor la dimensiunea urbană a politicilor UE (2014/2213(INI)) - REGI - Raportoare: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Raport referitor la crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI: corelarea competențelor și a calificărilor cu cererea și oportunitățile de angajare, ca mijloc de redresare în urma crizei (2014/2235(INI)) - EMPL - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Raport referitor la întreprinderile familiale din Europa (2014/2210(INI)) - ITRE - Raportoare: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - EMPL - Raportor: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul din 2014 la Convenția privind munca forțată din 1930 a Organizației Internaționale a Muncii în ceea ce privește articolele 1 – 4 din protocol cu privire la aspecte legate de cooperarea judiciară în materie penală (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - LIBE - Raportoare: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește conferirea către Comisie a unor competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - ECON - Raportor: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Raport referitor la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă“ (Right2Water) (2014/2239(INI)) - ENVI - Raportoare: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Janusz Korwin-Mikke (2015/2102(IMM)) - JURI - Raportoare: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (2014/2254(INI)) - LIBE - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Regatului Belgiei și a Republicii Polone să ratifice Convenția de la Budapesta privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare (CMNI) și, respectiv, a Republicii Austria să adere la aceasta (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Raport referitor la rolul autorităților locale în cooperarea pentru dezvoltare în țările în curs de dezvoltare (2015/2004(INI)) - DEVE - Raportoare: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - PECH - Raportor: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Raport referitor la carierele femeilor în mediul științific și universitar și „plafoanele de sticlă” întâlnite (2014/2251(INI)) - FEMM - Raportoare: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2015/2119(INI)) - PECH - Raportor: João Ferreira (A8-0236/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - INTA - Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (2015/2067(INI)) - INTA - Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Raport referitor la promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare (2015/2006(INI)) - CULT - Raportoare: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Raport referitor la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune (2014/2234(INI)) - CONT - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Raport referitor la Raportul privind punerea în aplicare, rezultatele și evaluarea globală a Anului european al îmbătrânirii active și solidarității între generații (2012) (2014/2255(INI)) - EMPL - Raportor: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Raport referitor la cel de-al 30-lea și cel de-al 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2012-2013) (2014/2253(INI)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul din 2014 la Convenția privind munca forțată din 1930 a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la aspecte legate de politica socială (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - EMPL - Raportor: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Raport referitor la SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne (2015/2061(INI)) - IMCO - Raportor: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - LIBE - Raportoare: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Raport referitor la implementarea Cărții albe privind transporturile 2011: evaluarea situației actuale și calea de urmat pentru realizarea unei mobilități sustenabile (2015/2005(INI)) - TRAN - Raportor: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Raport referitor la antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului (2014/2236(INI)) - EMPL - Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - IMCO - Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000079/2015) adresată de Iratxe García Pérez și Catherine Bearder, în numele FEMM, Comisiei: Dimensiunea de gen a traficului de persoane (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) adresată de Antonio Tajani și Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová și Reinhard Bütikofer, Comisiei: Măsuri de monitorizare pentru liniile de acțiune pentru stimularea profesiilor liberale (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) adresată de Thomas Händel, în numele EMPL, Consiliului: Locuri de muncă precare (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) adresată de Thomas Händel, în numele EMPL, Comisiei: Locuri de muncă precare (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune februarie I, martie I și II, aprilie I și II și mai I și II este disponibilă pe site-ul Europarl.


18. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană;

- Acord între Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere;

- Acord între Uniunea Europeană și Republica Trinidad și Tobago privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă șederer;

- Acord între Uniunea Europeană și Statul Independent Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere;

- Acord între Uniunea Europeană și Saint Vincent și Grenadinele privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere;

- Protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii;

- proces-verbal de rectificare a Acordului privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European.


19. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din septembrie I 2015 (PE 565.914/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Solicitarea Grupului PPE de a se consulta Comisia AFET înainte de a se schimba numele „Delegației pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian” în „Delegația pentru relațiile cu Palestina.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, și Neoklis Sylikiotis, care s-a opus propunerii.

Cu VE (152 pentru, 180 împotrivă, 42 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Solicitarea Grupului PPE de a se prezenta, în încheierea dezbaterii cu privire la declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația din Bielorusia, o propunere de rezoluție, care ar urma să fie votată joi.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, și Andrejs Mamikins, care s-a opus propunerii.

Cu VE (204 pentru, 169 împotrivă, 7 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Termen de depunere:

- propuneri de rezoluție : marți, 8 septembrie 2015, ora 10.00;
- amendamente și propuneri comune de rezoluție: miercuri, 9 septembrie 2015, ora 10.00;
- amendamente la propunerea comună de rezoluție: miercuri, 9 septembrie 2015, ora 11.00;
- vot: joi, 10 septembrie 2015.

°
° ° °

Solicitarea Grupului Verts/ALE de a se înscrie pe ordinea de zi de miercuri după-masă o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația din Turcia, care ar urma să fie votată în cursul perioadei de sesiune septembrie II.

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, Takis Hadjigeorgiou, care a susținut-o, și Cristian Dan Preda, care s-a opus propunerii.

Cu VE (153 pentru, 180 împotrivă, 36 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Au intervenit: Guy Verhofstadt, care a solicitat Președintelui să facă demersuri pentru ca Donald Tusk, Președintele Consiliului, să fie prezent la dezbaterea privind „Migrația și refugiații în Europa”, care va avea loc miercuri dimineața (Președintele a comunicat că a adresat deja o invitație Președintelui Consiliului).

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


20. Comerțul cu produse derivate din focă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bendt Bendtsen (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Janusz Wojciechowski (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Daniel Dalton, în numele Grupului ECR, Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Jiří Pospíšil, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner și Jens Nilsson.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fredrick Federley, Mark Demesmaeker și Miapetra Kumpula-Natri.

Au intervenit: Karmenu Vella și Cristian-Silviu Buşoi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 8.9.2015.


21. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (dezbatere)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara și-a prezentat raportul.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

A intervenit Ramón Jáuregui Atondo (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Daniela Aiuto (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, Péter Niedermüller, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski și a refuzat să răspundă unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatrix von Storch și Zoltán Balczó, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Krisztina Morvai, neafiliată, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia și Daniele Viotti.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit: Frans Timmermans și Laura Ferrara.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 8.9.2015.


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

22. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár și Jaromír Štětina.


23. Audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 2014 (prezentare succintă)

Raport referitor la procedurile și practicile legate de audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 2014 [2015/2040(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias și Jonathan Arnott.

Au intervenit: Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Richard Corbett.

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.7 al PV din 8.9.2015.


24. Drepturile omului și tehnologia în țările terțe (prezentare succintă)

Raport referitor la „Drepturile omului și tehnologia: impactul sistemelor de intruziune și supraveghere asupra drepturilor omului în țările terțe” [2014/2232(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake a făcut prezentarea.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala și Jonathan Arnott.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.8 al PV din 8.9.2015.


25. Protejarea intereselor financiare ale UE: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune (prezentare succintă)

Raport referitor la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune [2014/2234(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias și Lefteris Christoforou.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.9 al PV din 8.9.2015.


26. Întreprinderile familiale din Europa (prezentare succintă)

Raport referitor la întreprinderile familiale din Europa [2014/2210(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal și Barbara Kappel.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.10 al PV din 8.9.2015.


27. Exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică (prezentare succintă)

Raport referitor la exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică [2014/2240(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (raportor supleant ) a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott și Barbara Kappel.

A intervenit Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.11 al PV din 8.9.2015.


28. Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare (prezentare succintă)

Raport referitor la promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare [2015/2006(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott și Eva Paunova.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.12 al PV din 8.9.2015.


29. Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european (prezentare succintă)

Raport referitor la o abordare integrată a patrimoniului cultural european [2014/2149(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Ernest Maragall.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.13 al PV din 8.9.2015.


30. Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” („Right2Water”) (prezentare succintă)

Raport referitor la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă“ (Right2Water) [2014/2239(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza și Jonathan Arnott.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.14 al PV din 8.9.2015.


31. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 565.914/OJMA).


32. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.25.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Anexa 1 - Turismul accesibil (declarație scrisă)

Declarația scrisă nr. 15/2015, prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură, de Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto și Cláudia Monteiro de Aguiar, referitoare la turismul accesibil1 (punctul 9 al PV din 7.9.2015) și semnată de 387 de deputați.

Textul declarației scrise:

1.   În prezent există aproximativ 80 de milioane de persoane cu handicap în UE. Accesul la mediul fizic, precum și la informație și mijloace de comunicare poate reprezenta un obstacol major în calea mobilității acestor persoane în timpul călătoriei și la sosirea la destinația lor de vacanță.

2.   Până în 2050 în Europa vor fi de 3 ori mai multe persoane peste 65 de ani decât în 2003 și de 5 ori mai multe persoane peste 80 de ani, aceasta implicând provocări importante în domeniul turismului pentru o mare parte din societatea europeană.

3.   A face turismul mai accesibil nu este doar o responsabilitate socială, ci este și unul dintre obiectivele UE privind incluziunea socială și este o acțiune conformă cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap ratificată de UE.

4.   O nouă acțiune în materie de turism accesibil ar putea reprezenta un instrument important pentru creștere și locuri de muncă într-un sector care este în continuare, în mare măsură, insuficient deservit și ar combate, în același timp, discriminarea, una dintre valorile fundamentale ale UE.

5.   Prin urmare, i se solicită Comisiei să sensibilizeze conștientizarea de către părțile interesate și operatorii economici a nevoii unei accesibilități sporite în turism pentru călătorii care o necesită.

6.   Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Comisiei..

____________

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea deputaților care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

Lista semnatarilor:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anexa 2 - Combaterea cancerului mamar în Uniunea Europeană (declarație scrisă)

Declarație scrisă, depusă în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, de Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle et Miriam Dalli, referitoare la combaterea cancerului mamar în Uniunea Europeană1 (punctul 9 al PV din 7.9.2015) și semnată de 394 de deputați.

Textul declarației scrise:

1.   Este important ca, până la termenul-limită stabilit pentru 2016, să se instituie programe de depistarea mamografică la nivel național și servicii de senologie multidisciplinare (SSM), astfel cum a solicitat Parlamentul European în rezoluțiile sale din 2003 și 2006 și conform Orientărilor europene pentru asigurarea calității în depistarea și diagnosticarea cancerului de sân (a patra ediție), în scopul reducerii ratei mortalității în rândul pacienților care suferă de cancer mamar – în 2012, 91 495 de femei au murit în UE ca urmare a acestei boli.

2.   Dintre sutele de mii de femei diagnosticate anual cu cancer mamar – în 2012 numărul acestora s-a ridicat la 367 090 –, cele care suferă de cancer mamar metastatic ar trebui să aibă acces la și să fie tratate într-un SSM, iar de coordonarea și satisfacerea nevoilor lor constante în materie de îngrijire și asistență psihologică ar trebui să se ocupe SSM-ul, conform Orientărilor UE.

3.   Prin urmare, Comisia este invitată să asigure că, în cadrul Inițiativei Comisiei Europene privind cancerul de sân (ICECS), se stabilește, până în 2016, un protocol de acreditare a serviciilor specializate în tratamentul cancerului mamar; acest protocol trebuie să garanteze că programele de depistare mamografică și SSM-urile îndeplinesc cerințele Orientărilor UE actuale și cele ale versiunii actualizate urmând să fie elaborată în cadrul ICECS în 2015.

4.   Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

____________

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea deputaților care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

Lista semnatarilor:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anexa 3 - Autismul (declarație scrisă)

Declarația scrisă nr. 18/2015, prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură de deputații Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto și Georgios Epitideios, referitoare la autism1 (punctul 9 al PV din 7.9.2015) și semnată de 418 deputați.

Textul declarației scrise:

1.   Autismul este o afecțiune permanentă complexă a creierului, care apare în copilărie și afectează aproximativ 1% din populație. Efectele autismului pot varia de la o deteriorare ușoară până la afectarea gravă a capacității unei persoane de a înțelege informații obișnuite, de a comunica și de a interacționa social cu alte persoane. Cauzele autismului se află încă în curs de cercetare.

2.   În prezent, nu există niciun tratament pentru autism, dar s-a demonstrat că o intervenție rapidă și intensivă poate contribui la depășirea simptomelor de autism și îmbunătăți în mod semnificativ nivelul de independență a persoanelor care suferă de autism.

3.   Deși diagnosticarea timpurie este importantă pentru a oferi sprijin și măsuri educative adecvate, depistarea precoce este încă deficientă în întreaga Europă.

4.   Comisia și Consiliul sunt invitate să sprijine depistarea și diagnosticarea corectă a copiilor și adulților cu autism.

5.   Comisia și Consiliul sunt, de asemenea, invitate să adopte o abordare strategică și globală, pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă persoanele care suferă de autism pe parcursul întregii vieți. O strategie la nivel european ar trebui să urmărească încurajarea cercetării privind autismul, studiile de prevalență și schimbul de bune practici în ceea ce privește intervențiile documentate pentru copiii cu autism, precum și serviciile de sprijin și de abilitare pentru adulți.

6.   Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

____________

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea deputaților care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

Lista semnatarilor:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate