Zoznam 
Zápisnica
PDF 356kWORD 319k
Pondelok, 7. septembra 2015 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 9.Déclarations écrites (článok 136 rokovacieho poriadku)
 10.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Výklad rokovacieho poriadku
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 17.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 18.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 19.Program práce
 20.Obchodovanie s výrobkami z tuleňov ***I (rozprava)
 21.Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Vypočutia komisárov: ponaučenia, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 (stručná prezentácia)
 24.Ľudské práva a technológie v tretích krajinách (stručná prezentácia)
 25.Ochrana finančných záujmov EÚ: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (stručná prezentácia)
 26.Rodinné podniky v Európe (stručná prezentácia)
 27.Výskum a inovácia v modrej ekonomike zamerané na rast a tvorbu pracovných miest (stručná prezentácia)
 28.Podpora podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy (stručná prezentácia)
 29.Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy (stručná prezentácia)
 30.Ďalší postup nadväzujúci na európsku iniciatívu občanov Right2Water (stručná prezentácia)
 31.Program rokovania na nasledujúci deň
 32.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Tourisme accessible (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 – Boj proti rakovine prsníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 Príloha 3 – Autizmus (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením o historickej skúške, ktorú pre Európu znamená prílev migrantov utekajúcich pred vojnou a prenasledovaním. Vyzval členské štáty, aby prekonali národný egoizmus a vytvorili spoločnú európsku politiku v oblasti azylu a prijímania utečencov, ktorá sa bude opierať o stály mechanizmus umožňujúci ich rozdelenie v Únii. Okrem toho sa poďakoval tým, ktorí pomohli utečencom, a vyjadril svoj názor, že solidarita musí byť ústredným motívom európskej politiky v tejto oblasti.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Zloženie Parlamentu

Príslušné talianske úrady oznámili, že Giovanni Toti bol zvolený za predsedu Regionálnej rady Ligurie.

Keďže podľa článku 7 ods. 3 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu bola táto funkcia nezlučiteľná sfunkciou poslanca Európskeho parlamentu, Parlament na základe článku 4 ods. 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu potvrdil uvoľnenie miesta s účinnosťou od 10. júla 2015.

°
° ° °

Príslušné rakúske úrady oznámili, že Karoline Graswander-Hainz bola s účinnosťou od 9. júla 2015 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Jörga Leichtfrieda.

Príslušné talianske úrady oznámili, že Stefano Maullu bol s účinnosťou od 13. júla 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Giovanniho Totiho.

Príslušné grécke úrady oznámili, že Nikolaos Chountis bol s účinnosťou od 20. júla 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Emmanouila Glezosa.

Príslušné švédske úrady oznámili, že Jasenko Selimovic bol s účinnosťou od 30. septembra 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Marit Paulsenovú.

Príslušné holandské úrady oznámili, že Auke Zijlstra bol s účinnosťou od 1. septembra 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Hansa Jansena.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic a Auke Zijlstra miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


5. Zloženie politických skupín

Laurenţiu Rebega už nie je členom skupiny S&D a s účinnosťou od 15. júla vstúpil do skupiny ENF.

Juan Fernando López Aguilar vstúpil do skupiny S&D, a to s účinnosťou od 22. júla 2015.


6. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD a ENF tieto žiadosti o menovanie:

výbor BUDG: Marco Valli už nie je členom.

výbor INTA: Karoline Graswander-Hainz

výbor CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Karoline Graswander-Hainz

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Stefano Maullu

Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou: Karoline Graswander-Hainz

Delegácia pre vzťahy s Mercosurom: Karoline Graswander-Hainz

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko: Nikolaos Chountis

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Aymeric Chauprade namiesto Floriana Philippota

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

V rozprave vystúpil Yannick Jadot.


7. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Edwarda Czesaka s účinnosťou od 11. júna 2015.


8. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné maďarské orgány podali žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Istvána Ujhelyiho v rámci trestného konania prebiehajúceho pred okresným súdom v Pešti.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


9. Déclarations écrites (článok 136 rokovacieho poriadku)

Predseda informoval Parlament, že tieto písomné vyhlásenia podpísala väčšina všetkých poslancov:

Písomné vyhlásenie č. 15/2015 o dostupnom cestovnom ruchu, ktoré predložili títo poslanci: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto a Cláudia Monteiro de Aguiar.

V súlade s článkom 136 ods. 4 rokovacieho poriadku je toto písomné vyhlásenie uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice zo dňa 7.9.2015).

Písomné vyhlásenie č. 17/2015 o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii, ktoré predložili títo poslanci: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle a Miriam Dalli.

V súlade s článkom 136 ods. 4 rokovacieho poriadku je toto písomné vyhlásenie uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 2 zápisnice zo dňa 7.9.2015).

Písomné vyhlásenie č. 18/2015 o autizme, ktoré predložili títo poslanci: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto a Georgios Epitideios.

V súlade s článkom 136 ods. 4 rokovacieho poriadku je toto písomné vyhlásenie uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 3 zápisnice zo dňa 7.9.2015).


10. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

– korigendum P7_TA(2012)0241(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. júna 2012 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2012)0241 (Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 127) – (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) – výbor INTA

– korigendá P7_TA(2013)0491(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2013)0491) – (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2013)0490) – (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2013)0492) – (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 865) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2013)0494) – (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) – výbor AGRI.

Korigendá sú k dispozícii na stránke Europarl.

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.


11. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 9. septembra 2015 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený uplatňovaním tohto ustanovenia, predložil tento výklad článku 130 ods. 3 rokovacieho poriadku:

Pojem „výnimočne“ sa má vykladať tak, že doplňujúca otázka sa týka naliehavej záležitosti a že s predložením tejto otázky nemožno počkať do nasledujúceho mesiaca. Okrem toho musí byť počet otázok predložených podľa odseku 3 druhého pododseku nižší ako stanovených päť otázok mesačne .

Ak politická skupina alebo najmenej 40 poslancov nevznesie proti tomuto výkladu žiadnu námietku v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku do schválenia tejto zápisnice, tento výklad sa považuje za prijatý. V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.

Predseda v súlade s článom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený uplatňovaním tohto ustanovenia, predložil tento výklad článku 191 rokovacieho poriadku:

V prípade predloženia žiadosti o prerušenie alebo skončenie rokovania sa má hlasovanie o tejto žiadosti začať bez zbytočného odkladu. Mali by sa využiť obvyklé prostriedky na oznamovanie hlasovania v pléne a v súlade so zavedenou praxou by sa mal poslancom poskytnúť dostatočný čas na premiestnenie sa do rokovacej sály.

Analogicky s článkom 152 ods. 2 druhým pododsekom nemožno v prípade zamietnutia takejto žiadosti opätovne predložiť v ten istý deň podobnú žiadosť. V súlade s výkladom článku 22 ods. 1 má predseda právo zamedziť nadmernému predkladaniu žiadostí podľa tohto článku.“

Ak žiadna politická skupina alebo skupina najmenej 40 poslancov nevznesie námietku v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku do schválenia tejto zápisnice, tento výklad sa považuje za prijatý. V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.


13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (C(2015)04538 – 2015/2776(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2015

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalších 2 mesiacov na žiadosť Rady.

pridelené: gestorský výbor: EMPL

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (C(2015)04539 – 2015/2775(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2015
Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalších 2 mesiacov na žiadosť Rady.
pridelené: gestorský výbor: REGI (čl. 54 rokovacieho poriadku), EMPL (čl. 54 rokovacieho poriadku)

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (C(2015)04540 – 2015/2774(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2015
pridelené: gestorský výbor: AGRI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (C(2015)04541 – 2015/2777(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2015
pridelené: gestorský výbor: LIBE

– Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) o uplatniteľných systémoch na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov vetracích kanálov a potrubí na vetranie vzduchom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (C(2015)04550 – 2015/2778(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2015
pridelené: gestorský výbor: IMCO

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach (C(2015)04562 – 2015/2773(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júla 2015
pridelené: gestorský výbor: AGRI

– Delegované nariadenie Komisie (EÚ) o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou (C(2015)04625 – 2015/2779(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. júla 2015
pridelené: gestorský výbor: EMPL

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie Kjótskeho protokolu po roku 2012 (C(2015)04676 – 2015/2800(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2015
pridelené: gestorský výbor: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 z 18. júna 2009 o štatistike rastlinnej produkcie (C(2015)04722 – 2015/2799(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. júla 2015
pridelené: gestorský výbor: AGRI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o kritériá na stanovenie úrovne finančných opráv a uplatňovanie paušálnych finančných opráv, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 665/2008 (C(2015)04833 – 2015/2823(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. augusta 2015
pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú vymedzenia pojmov a koordinuje doplnkový dohľad nad koncentráciou rizík a vnútroskupinovými transakciami (C(2015)05067 – 2015/2824(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 21. augusta 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 o zostavení hodnotiacej tabuľky ukazovateľov na uplatnenie záruky EÚ (C(2015)05176 – 2015/2825(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 týždne od dátumu prijatia, t. j. od 26. augusta 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON (čl. 55 rokovacieho poriadku), BUDG (čl. 55 rokovacieho poriadku), ITRE (čl. 54 rokovacieho poriadku), TRAN (čl. 54 rokovacieho poriadku)

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 so zreteľom na podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (C(2015)05195 – 2015/2822(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. augusta 2015
pridelené: gestorský výbor: IMCO

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (C(2015)05390 – 2015/2826(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. augusta 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1031/2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (C(2015)05533 – 2015/2819(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. augusta 2015
pridelené: gestorský výbor: AGRI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, pokiaľ ide o modality uplatňovania článku 8 uvedeného v prílohe VI k uvedenému nariadeniu (C(2015)05946 – 2015/2831(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. augusta 2015
pridelené: gestorský výbor: INTA

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2015)05950 – 2015/2830(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. augusta 2015
pridelené: gestorský výbor: INTA


14. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohu I (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - lehota: 27. december 2015)
predložené gestorskému výboru:: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohu I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenia Komisie, ktorým sa menia prílohy III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí guazatínu v alebo na určitých výrobkoch (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - lehota: 1. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, pokiaľ ide o určité požiadavky týkajúce sa živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov, a príloha I k nariadeniu (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - lehota: 29. november 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu námeľových sklerócií v určitých nespracovaných obilninách a ustanovenia o monitorovaní a podávaní správ (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 282/2008 o recyklovaných plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pestovateľským substrátom, pôdnym kondicionérom a mulču (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - lehota: 10. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení nariadenie (ES) č. 440/2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov v kakaovej vláknine, banánových lupienkoch, výživových doplnkoch, sušených bylinkách a sušených koreninách (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - lehota: 16. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o nonylfenol-etoxyláty (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - lehota: 18. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nariadenie Komisie (EÚ) …/…, ktorým sa menia prílohy IC a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1708/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ECON

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: REGI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 251/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike, pokiaľ ide o úpravu radov údajov po revízii klasifikácie produktov podľa činností (CPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ECON

- Smernica Komisie, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chlórmetylizotiazolinón a metylizotiazolinón, a to jednotlivo a v pomere 3 : 1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Smernica Komisie, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o benzizotiazolinón (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Smernica Komisie, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o formamid (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Formálne výsledky hlasovania o nariadení Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokiaľ ide o testovanie olejov, tukov a z nich získaných produktov na dioxíny (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie (EÚ) …/…z XXX, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - lehota: 27. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre kyselinu dekánovú, parafínový olej (CAS 64742 46-7), parafínový olej (CAS 72623-86-0), parafínový olej (CAS 8042-47-5), parafínový olej (CAS 97862-82-3), polysulfid vápenatý a močovinu v určitých produktoch alebo na nich (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - lehota: 14. september 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o používanie vínanu železitého ako protihrudkového činidla v soli a náhradách soli (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - lehota: 16. september 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o etyl-N-dodekanoyl-L-arginát (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - lehota: 16. september 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie erytritolu (E 968) ako zvýrazňovača vône a chuti v ochutených nápojoch so zníženou energetickou hodnotou alebo bez pridaných cukrov (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - lehota: 29. september 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - lehota: 11. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 16 a 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - lehota: 17. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ECON
stanovisko: JURI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1983/2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových primárnych premenných (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - lehota: 21. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: EMPL

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 16 a 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - lehota: 17. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ECON
stanovisko: JURI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 11 (Text s významom pre EHP) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - lehota: 17. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ECON
stanovisko: JURI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokiaľ ide o zavedenie novej funkčnej skupiny kŕmnych doplnkových látok (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - lehota: 29. november 2015)
pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokiaľ ide o základné požiadavky ochrany životného prostredia (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - lehota: 27. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o uplatňovanie základných požiadaviek ochrany životného prostredia (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - lehota: 27. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o požiadavky na letové zapisovače, podvodné zariadenia na určovanie polohy a systémy sledovania lietadla (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - lehota: 27. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia rozhodnutia 2009/300/ES, 2009/563/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EÚ a 2011/337/EÚ s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ určitým produktom (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - lehota: 25. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 5 a 7 a medzinárodné účtovné štandardy 19 a 34 (Text s významom pre EHP) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - lehota: 28. október 2015)
pridelené: gestorský výbor: ECON
stanovisko: JURI


15. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o osobitné opatrenia pre Grécko (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku predseda o tomto návrhu konzultoval Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

PECH, EMPL, BUDG

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (kodifikované znenie) (COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Poľsku (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Belgicku (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov vo Švédsku (10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Návrh ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (COM(2015)0370 – C8-0198/2015 – 2015/2151(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Nemecka – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 – C8-0249/2015 – 2015/2208(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Belgicka – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 – C8-0250/2015 – 2015/2209(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Talianska – EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

2) parlamentných výborov

2.1) správy

– ***ISpráva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) – výbor IMCO – Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

– Správa o posilnení postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania (2014/2250(INI)) – výbor FEMM – Spravodajkyňa: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

– Správa Smerom k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu pre Európu (2014/2149(INI)) – výbor CULT – Spravodajca: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

– Správa o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (2014/2160(INI)) – výbor FEMM – Spravodajkyňa: Anna Záborská (A8-0213/2015)

– Správa o využití potenciálu výskumu a inovácie v modrej ekonomike na rast a tvorbu pracovných miest (2014/2240(INI)) – výbor ITRE – Spravodajca: João Ferreira (A8-0214/2015)

– ***ISpráva o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely (COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)) – výbor ENVI – výbor AGRI – Spravodajkyňa: Renate Sommer – Spravodajkyňa: Giulia Moi (A8-0216/2015)

– Správa o mestskom rozmere politík EÚ (2014/2213(INI)) – výbor REGI – Spravodajkyňa: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

– Správa k vytvoreniu konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie: zosúladeniu zručností a kvalifikácií s dopytom a pracovnými príležitosťami ako spôsobu na prekonanie krízy (2014/2235(INI)) – výbor EMPL – Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

– Správa o rodinných podnikoch v Európe (2014/2210(INI)) – výbor ITRE – Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

– ***ISpráva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšej integrácii trhov práce (COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD)) – výbor EMPL – Spravodajca: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

– ***Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať v záujme Európskej únie Protokol z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930 o nútenej alebo povinnej práci, pokiaľ ide o články 1 až 4 protokolu vzťahujúce sa na záležitosti týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach (06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0226/2015)

– ***ISpráva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Sven Giegold (A8-0227/2015)

– Správa k ďalšiemu postupu nadväzujúcemu na európsku iniciatívu občanov Right2Water (2014/2239(INI)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho (2015/2102(IMM)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

– Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) (2014/2254(INI)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

– ***Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Belgickému kráľovstvu a Poľskej republike povoľuje, aby ratifikovali Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI), a Rakúskej republike, aby k nemu pristúpila (08223/2015 – C8-0173/2015 – 2014/0345(NLE)) – výbor JURI – Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

– Správa o úlohe miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce (2015/2004(INI)) – výbor DEVE – Spravodajkyňa: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

– ***Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)) – výbor PECH – Spravodajca: João Ferreira (A8-0233/2015)

– Správa o vedeckej a univerzitnej kariére žien a probléme skleného stropu (2014/2251(INI)) – výbor FEMM – Spravodajkyňa: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

– Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2015/2119(INI)) – výbor PECH – Spravodajca: João Ferreira (A8-0236/2015)

– ***Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši, v mene Európskej únie (06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE)) – výbor INTA – Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

– Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši, v mene Európskej únie (2015/2067(INI)) – výbor INTA – Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

– Správa o podpore podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy (2015/2006(INI)) – výbor CULT – Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

– Správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (2014/2234(INI)) – výbor CONT – Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

– Správa o správe o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2014/2255(INI)) – výbor EMPL – Spravodajca: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

– Správa o 30. a 31. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (2014/2253(INI)) – výbor JURI – Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

– ***Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať v záujme Európskej únie Protokol z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930 o nútenej alebo povinnej práci, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa sociálnej politiky (06732/2015 – C8-0079/2015 – 2014/0259(NLE)) – výbor EMPL – Spravodajca: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

– Správa o EHP – Švajčiarsko: Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu (2015/2061(INI)) – výbor IMCO – Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

– *Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Ska Keller (A8-0245/2015)

– Správa o vykonávaní bielej knihy o doprave z roku 2011: hodnotenie a ďalší postup na ceste k udržateľnej mobilite (2015/2005(INI)) – výbor TRAN – Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

– Správa o sociálnom podnikaní a sociálnej inovácii v boji proti nezamestnanosti (2014/2236(INI)) – výbor EMPL – Spravodajkyňa: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) odporúčania do druhého čítania

– ***IIOdporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (08257/3/2015 – C8-0159/2015 – 2013/0410(COD)) – výbor IMCO – Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

– (O-000079/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Catherine Bearder, v mene výboru výbor FEMM, pre Komisiu: Rodový rozmer v problematike obchodovania s ľuďmi (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

– (O-000080/2015), ktorú položili Antonio Tajani a Andreas Schwab, v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Dita Charanzová a Reinhard Bütikofer pre Komisiu: Opatrenia nadväzujúce na Usmernenia pre činnosti v záujme podpory vykonávania slobodných povolaní (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

– (O-000090/2015), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru výbor EMPL, pre Radu: Neisté pracovné miesta (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

– (O-000091/2015), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru výbor EMPL, pre Komisiu: Neisté pracovné miesta (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na februárovej schôdzi, na prvej a druhej marcovej schôdzi, na prvej a druhej aprílovej schôdzi a na prvej a druhej májovej schôdzi je k dispozícii na stránke Europarl.


18. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

– Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii;

– Dohoda medzi Európskou úniou a Vanuatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

– Dohoda medzi Európskou úniou a Rebublikou Trinidadu a Tobaga o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

– Dohoda medzi Európskou úniou a Samojským nezávislým štátom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

Dohoda medzi Európskou úniou a Svätým Vincentom a Grenadínami o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

– Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o všeobecných zásadách účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republika na programoch Únie;

– oprava zápisnice k dohode o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore.


19. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu septembrovej plenárnej schôdze 2015 (PE 565.914/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Bez zmeny.

Streda

Žiadosť skupiny PPE, aby bol pred zmenou názvu „Delegácie pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou“ na „Delegáciu pre vzťahy s Palestínou“ konzultovaný výbor AFET.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda, ktorý odôvodnil žiadosť, a Neoklis Sylikiotis, ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 152, proti: 180, zdržali sa hlasovania: 42).

°
° ° °

Žiadosť skupiny PPE, aby rozprava o vyhlásení podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o „Situácii v Bielorusku“ bola uzavretá predložením návrhu uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda, ktorý odôvodnil žiadosť, a Andrejs Mamikins, ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 204, proti: 169, zdržali sa hlasovania: 7).

Lehoty na predloženie:

– návrhy uznesenia : utorok 8. septembra 2015 o 10.00 hod.,
– pozmeňujúce/doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesení: v stredu 9. septembra 2015 o 10.00 hod.
– pozmeňujúce návrhy k spoločnému návrhu uznesenia: v stredu 9. septembra 2015 o 11.00 hod.

– hlasovanie: štvrtok 10. septembra 2015

°
° ° °

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby do rozpravy, ktorá sa uskutoční v stredu popoludní, bolo zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Turecku, o ktorom sa bude hlasovať počas druhej septembrovej plenárnej schôdze.

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms, ktorá odôvodnila žiadosť, Takis Hadjigeorgiou, ktorý žiadosť podporil, a Cristian Dan Preda, ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 153, proti: 180, zdržali sa hlasovania: 36).

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Guy Verhofstadt, ktorý požiadal predsedu, aby zabezpečil, že počas rozpravy v stredu dopoludnia na tému „Migrácia a utečenci v Európe“ bude prítomný predseda Rady Donald Tusk (Predseda oznámil, že predsedovi Rady už poslal pozvanie).

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


20. Obchodovanie s výrobkami z tuleňov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bendt Bendtsen ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Janusz Wojciechowski (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Jiří Pospíšil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner a Jens Nilsson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley, Mark Demesmaeker a Miapetra Kumpula-Natri.

Vystúpili: Karmenu Vella a Cristian-Silviu Buşoi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 8.9.2015.


21. Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) (rozprava)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) [2014/2254(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara uviedla správu.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

V rozprave vystúpil Ramón Jáuregui Atondo (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Daniela Aiuto (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Soledad Cabezón Ruiz (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, a ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Beatrix von Storch a Zoltán Balczó, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia a Daniele Viotti.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná a Fabio Massimo Castaldo.

Vystúpili: Frans Timmermans a Laura Ferrara.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 8.9.2015.


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár a Jaromír Štětina.


23. Vypočutia komisárov: ponaučenia, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 (stručná prezentácia)

Správa o postupoch týkajúcich sa vypočutí komisárov a ponaučeniach, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 [2015/2040(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias a Jonathan Arnott.

Vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Richard Corbett.

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 8.9.2015.


24. Ľudské práva a technológie v tretích krajinách (stručná prezentácia)

Správa o ľudských právach a technológiách: vplyv systémov neoprávneného vniknutia a sledovania na ľudské práva v tretích krajinách [2014/2232(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala a Jonathan Arnott.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 8.9.2015.


25. Ochrana finančných záujmov EÚ: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (stručná prezentácia)

Správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky [2014/2234(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias a Lefteris Christoforou.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 8.9.2015.


26. Rodinné podniky v Európe (stručná prezentácia)

Správa o rodinných podnikoch v Európe [2014/2210(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal a Barbara Kappel.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.10 zápisnice zo dňa 8.9.2015.


27. Výskum a inovácia v modrej ekonomike zamerané na rast a tvorbu pracovných miest (stručná prezentácia)

Správa o využití potenciálu výskumu a inovácie v modrej ekonomike na rast a tvorbu pracovných miest [2014/2240(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (v zastúpení spravodajcu) uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott a Barbara Kappel.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.11 zápisnice zo dňa 8.9.2015.


28. Podpora podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy (stručná prezentácia)

Správa o podpore podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy [2015/2006(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott a Eva Paunova.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 8.9.2015.


29. Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy (stručná prezentácia)

Správa Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy [2014/2149(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Ernest Maragall.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.13 zápisnice zo dňa 8.9.2015.


30. Ďalší postup nadväzujúci na európsku iniciatívu občanov Right2Water (stručná prezentácia)

Správa k ďalšiemu postupu nadväzujúcemu na európsku iniciatívu občanov Right2Water [2014/2239(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza a Jonathan Arnott.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.14 zápisnice zo dňa 8.9.2015.


31. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 565.914/OJMA).


32. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.25 h.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Príloha 1 - Tourisme accessible (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 15/2015 predložené v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku týmito poslancami: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto et Cláudia Monteiro de Aguiar, o dostupnom cestovnom ruchu1 (bod 9 zápisnice zo dňa 7.9.2015) a podpísané 387 poslancami.

Text písomného vyhlásenia:

1. V súčasnosti žije v EÚ podľa odhadov 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím. Pri cestovaní a pri príchode na miesto dovolenky pre nich môže veľkú prekážku predstavovať prístupnosť fyzického prostredia, ako aj prístup k informáciám a komunikačným prostriedkom.

2. V roku 2050 bude v Európe trikrát viac osôb starších ako 65 rokov a päťkrát viac osôb starších ako 80 rokov v porovnaní s rokom 2003, čo znamená, že veľká časť európskej spoločnosti sa bude v cestovnom ruchu stretávať s významnými problémami.

3. Zlepšovanie dostupnosti cestovného ruchu nie je len sociálna zodpovednosť, ale je aj v súlade s cieľmi EÚ v oblasti sociálneho začleňovania a s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý EÚ ratifikovala.

4. Nové opatrenia týkajúce sa dostupného cestovného ruchu by mohli byť dôležitým nástrojom rastu a zamestnanosti v sektore s dosiaľ nedostatočnými službami, a zároveň sa tým môže bojovať proti diskriminácii, čo je jednou zo základných hodnôt EÚ.

5. Vyzývame preto Komisiu, aby medzi zúčastnenými stranami a hospodárskymi subjektmi zvyšovala povedomie o potrebe dostupnejšieho cestovného ruchu pre cestujúcich, ktorí túto dostupnosť potrebujú.

6. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Komisii.

____________

1 Ak v súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov Parlamentu, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa adresátom bez toho, aby bolo pre Parlament záväzné.

Zoznam podpísaných poslancov:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Príloha 2 – Boj proti rakovine prsníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 17/2015 predložené v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku týmito poslancami: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle a Miriam Dalli, o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii1 (bod 9 zápisnice zo dňa 7.9.2015) a podpísané 394 poslancami.

Text písomného vyhlásenia:

1. Je dôležité zaviesť do roku 2016 celoštátny mamografický skríning a multidisciplinárne jednotky odborníkov so zameraním na ochorenie prsníka, ako sa požadovalo v uzneseniach Európskeho parlamentu z roku 2003 a 2006 a v Európskych usmerneniach na zabezpečenie kvality v skríningu a diagnostikovaní rakoviny prsníka (4. vydanie), aby sa znížila úmrtnosť pacientok s rakovinou prsníka – v roku 2012 zomrelo v EÚ na rakovinu prsníka 91 495 žien.

2. Spomedzi stoviek tisíc žien s diagnózou rakoviny prsníka ročne – v r. 2012 ich bolo 367 090 – pacientky s metastatickým karcinómom prsníka by mali mať prístup do multidisciplinárnych jednotiek, mali by sa tam liečiť a multidisciplinárne jednotky vytvorené podľa usmernení EÚ by mali koordinovať apodporovať ich neustále potreby, pokiaľ ide o starostlivosť a psychosociálne služby.

3. Vyzývame preto Komisiu, aby zabezpečila, že v rámci projektu ECIBC (Iniciatíva Európskej komisie pre oblasť rakoviny prsníka) sa do roku 2016 vypracuje akreditačný protokol o službách pre oblasť ochorenia na rakovinu prsníka; protokol musí zabezpečiť, aby programy mamografického skríningu a multidisciplinárne jednotky odborníkov so zameraním na ochorenie prsníka spĺňali požiadavky súčasných usmernení EÚ, ako aj ich aktualizovanej verzie, ktorú má vypracovať ECIBC v roku 2015.

4. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

____________

1 Ak v súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov Parlamentu, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa adresátom bez toho, aby bolo pre Parlament záväzné.

Zoznam podpísaných poslancov:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Príloha 3 – Autizmus (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 18/2015 predložené v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku poslancami: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto a Georgios Epitideios, o autizme1 (bod 9 zápisnice zo dňa 7.9.2015), a podpísané 418 poslancami.

Text písomného vyhlásenia:

1. Autizmus je celoživotné komplexné ochorenie mozgu, ktoré sa objavuje v ranom detstve a postihuje asi 1 percento populácie. Následky autizmu sa môžu pohybovať od mierneho po závažné postihnutie schopnosti človeka chápať každodenné informácie, komunikovať s inými ľuďmi a sociálne reagovať. Príčiny autizmu sú stále predmetom skúmania.

2. V súčasnosti sa autizmus nedá vyliečiť, ale bolo preukázané, že včasný a intenzívny zásah môže pomôcť prekonať príznaky autizmu a výrazne zlepšiť úroveň samostatnosti ľudí s autizmom.

3. Napriek dôležitosti včasnej diagnostiky v celej Európe pretrvávajú nedostatky v poskytovaní podpory a vzdelania, ako aj vo včasnej diagnóze tohto postihnutia.

4. Vyzývame Komisiu a Radu, aby podporovali presnú detekciu a diagnostiku detí a dospelých s autizmom.

5. Vyzývame tiež Komisiu a Radu, aby prijali strategický a holistický prístup v reakcii na problémy, ktorým po celý svoj život čelia ľudia s autizmom. Európska stratégia by sa mala zamerať na podporu výskumu autizmu, štúdie o výskyte a na výmenu osvedčených postupov, pokiaľ ide intervencie založené na dôkazoch v prípade detí s autizmom, ako aj čo sa týka podpory a rehabilitačných služieb pre dospelých.

6. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

____________

1 Ak v súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov Parlamentu, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa adresátom bez toho, aby bolo pre Parlament záväzné.

Zoznam podpísaných poslancov:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia