Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0433(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0216/2015

Внесени текстове :

A8-0216/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0285

Протокол
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург

3. Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели [2013/0433(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчици: Giulia Moi и Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer и Giulia Moi представиха доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Jude Kirton-Darling (докладчик по становището на комисията INTA), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Fredrick Federley и Gilles Lebreton, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik и Paolo De Castro.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Момчил Неков, Franc Bogovič, Biljana Borzan и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė и James Carver.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi и Renate Sommer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 8.9.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност