Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0433(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0216/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0216/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0285

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

3. Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς [2013/0433(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Συνεισηγήτριες: Giulia Moi και Renate Sommer (A8-0216/2015)

Οι Renate Sommer και Giulia Moi παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jude Kirton-Darling (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Fredrick Federley και Gilles Lebreton, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Λάμπρος Φουντούλης, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Γεώργιος Επιτήδειος, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik και Paolo De Castro.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος, Bronis Ropė και James Carver.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi και Renate Sommer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου