Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0433(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0216/2015

Ingivna texter :

A8-0216/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0285

Protokoll
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg

3. Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion [2013/0433(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Giulia Moi och Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer och Giulia Moi redogjorde för betänkandet.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Jude Kirton-Darling (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke; Daciana Octavia Sârbu för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Fredrick Federley och Gilles Lebreton; John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anja Hazekamp; Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik och Paolo De Castro.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė och James Carver.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi och Renate Sommer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 8.9.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy