Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0433(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0216/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0216/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0285

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

5.5. Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς [2013/0433(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Συνεισηγητές: Giulia Moi και Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA-PROV(2015)0285)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0285)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου