Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg

5. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Pakkotyötä koskeva ILO:n yleissopimus: sosiaalipolitiikka *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun mukaisesti pakollista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 1930 sopimuksen vuoden 2014 pöytäkirja sosiaalipolitiikkaan liittyvien kysymysten osalta [2014/0259(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0281)

Parlamentti hyväksyi esityksen neuvoston päätökseksi.


5.2. Pyyntö Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2102(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta [2013/0410(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Hyljetuotteiden kauppa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta annetun asetuksen (EY) N:o 1007/2009 muuttamisesta [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2015)0284)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaamisesta [2013/0433(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijät: Giulia Moi ja Renate Sommer (A8-0216/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2015)0285)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (äänestys)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

LIBE-VALIOKUNNAN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset (äänestys)

Mietintö komission jäsenten kuulemista koskevista menettelyistä ja käytännöistä, vuoden 2014 kokemuksista [2015/2040(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa (äänestys)

Mietintö ihmisoikeuksista ja teknologiasta: murtohälytys- ja valvontajärjestelmien vaikutus ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa [2014/2232(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia [2014/2234(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Perheyritykset Euroopassa (äänestys)

Mietintö perheyrityksistä Euroopassa [2014/2210(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0290)

Puheenvuorot:

Sofia Sakorafa esitti 29 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5.11. Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi (äänestys)

Mietintö tutkimuksen ja innovoinnin hyödyntämättömistä mahdollisuuksista sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi [2014/2240(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0214/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla (äänestys)

Mietintö nuorten yrittäjyyden edistämisestä koulutuksen avulla [2015/2006(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa (äänestys)

Mietintö aiheesta ”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa” [2014/2149(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta (äänestys)

Mietintö eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seurannasta [2014/2239(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE- ja ECR-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

ENVI-VALIOKUNNAN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0294)

Puheenvuorot:

Lynn Boylan ehdotti 92 kohtaan suullista tarkistusta, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sitä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö