Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 8. septembris - Strasbūra

5. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. SDO Piespiedu darba konvencija - sociālā politika *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvencijas 2014. gada protokolu attiecībā uz sociālās politikas jautājumiem [2014/0259(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2015)0281).

Parlaments sniedza piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


5.2. Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Janusz Korwin-Mikke imunitāti [2015/2102(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0229/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2015)0282).


5.3. Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu [2013/0410(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA-PROV(2015)0283).


5.4. Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA-PROV(2015)0284).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0284).


5.5. Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu dzīvnieku klonēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu dzimtas dzīvnieku klonēšanu [2013/0433(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referentes: Giulia Moi un Renate Sommer (A8-0216/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA-PROV(2015)0285).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0285).


5.6. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) (balsošana)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā (2013.-2014. gads) [2014/2254(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0230/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza PPE grupa)

Noraidīts.

LIBE KOMITEJAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0286).


5.7. Komisāru uzklausīšana — 2014. gadā gūtā pieredze (balsošana)

Ziņojums par komisāru uzklausīšanas jomā izveidotajām procedūrām un praksi — 2014. gadā gūtā pieredze [2015/2040(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A8-0197/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0287).


5.8. Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs (balsošana)

Ziņojums par cilvēktiesībām un tehnoloģijām — ielaušanās un uzraudzības sistēmu ietekme uz cilvēktiesībām trešās valstīs [2014/2232(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marietje Schaake (A8-0178/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0288).


5.9. ES finanšu interešu aizsardzība — virzība uz tādu KLP pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — virzība uz tādu kopējās lauksaimniecības politikas pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu [2014/2234(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0289).


5.10. Ģimenes uzņēmumi Eiropā (balsošana)

Ziņojums par ģimenes uzņēmumiem Eiropā [2014/2210(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Niebler (A8-0223/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0290).

Uzstāšanās

Sofia Sakorafa ierosināja mutisku grozījumu 29. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


5.11. Pētniecība un inovācija jūras nozaru ekonomikā darbvietu un izaugsmes radīšanai (balsošana)

Ziņojums par pētniecības un inovācijas potenciāla izmantošanu jūras nozaru ekonomikā, lai radītu darbvietas un izaugsmi [2014/2240(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0214/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0291).


5.12. Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību (balsošana)

Ziņojums par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu ar izglītības un apmācības palīdzību [2015/2006(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0292).


5.13. Virzība uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam (balsošana)

Ziņojums par virzību uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam [2014/2149(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Mircea Diaconu (A8-0207/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0293).


5.14. Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" (balsošana)

Ziņojums par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" [2014/2239(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Lynn Boylan (A8-0228/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza PPE un ECR grupa)

Noraidīts.

ENVI KOMITEJAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0294).

Uzstāšanās

Lynn Boylan ierosināja mutisku grozījumu 92. punktam, taču to nepieņēma, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputāti.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika