Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2245(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0173/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0308

Протокол
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург

11. Градското измерение на политиките на ЕС - Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (разискване)
CRE

Доклад относно градското измерение на политиките на ЕС [2014/2213(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Доклад относно „Инвестиции за работни места и икономически растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз“ [2014/2245(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch и Kerstin Westphal представиха своите доклади.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията)

Изказаха се: Costas Mavrides (докладчик по становището на комисията ECON), Danuta Jazłowiecka (докладчик по становището на комисията EMPL), Evelyn Regner (докладчик по становището на комисията EMPL), Neoklis Sylikiotis (докладчик по становището на комисията ITRE), Silvia Costa (докладчик по становището на комисията CULT), Julie Girling (докладчик по становището на комисията FEMM), Jan Olbrycht, от името на групата PPE, Constanze Krehl, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Andrew Lewer, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Steeve Briois, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Искра Михайлова, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, който отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida и Георги Пирински.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes и Janusz Zemke.

Изказаха се: Corina Crețu, Tamás Deutsch и Kerstin Westphal.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 9.9.2015 г и точка 8.12 от протокола от 9.9.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност