Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2245(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0173/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0308

Protokoll
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg

11. De urbana aspekterna i EU:s politik - Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (debatt)
CRE

Betänkande om de urbana aspekterna i EU:s politik [2014/2213(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Betänkande om investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen [2014/2245(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch och Kerstin Westphal redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen)

Talare: Costas Mavrides (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Danuta Jazłowiecka (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Neoklis Sylikiotis (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Silvia Costa (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Julie Girling (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Jan Olbrycht för PPE-gruppen, Constanze Krehl för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Andrew Lewer för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, och Monika Vana för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, som avböjde att besvara en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida och Georgi Pirinski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes och Janusz Zemke.

Talare: Corina Crețu, Tamás Deutsch och Kerstin Westphal.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 9.9.2015 och punkt 8.12 i protokollet av den 9.9.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy