Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0319(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0196/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0302

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

15. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαδαγασκάρη: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0233/2015)

Έκθεση που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου [2015/2119(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0236/2015)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου [2015/2100(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

Οι João Ferreira, Peter van Dalen και Ricardo Serrão Santos παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Jean-Paul Denanot (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Alain Cadec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clara Eugenia Aguilera García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas και Werner Kuhn.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Renata Briano και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Νότης Μαριάς, Gesine Meissner, José Inácio Faria και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen και Ricardo Serrão Santos.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015, σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015, σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015, σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015, σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015 και σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου