Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2005(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0246/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0246/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 16
CRE 08/09/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0310

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

16. Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές (συζήτηση)
CRE

Έκθεση για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα [2015/2005(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Ο Wim van de Camp παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Claudia Tapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach και Deirdre Clune.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Wim van de Camp.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου