Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели ***I (разискване)
 4.Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***II (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Конвенция за принудителния труд на МОТ: социална политика *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Януш Корвин-Мике *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***II (гласуване)
  5.4.Търговията с тюленови продукти ***I (гласуване)
  5.5.Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели ***I (гласуване)
  5.6.Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (гласуване)
  5.7.Изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от процеса през 2014 г. (гласуване)
  5.8.Правата на човека и технологиите в трети държави (гласуване)
  5.9.Защита на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите (гласуване)
  5.10.Семейните предприятия в Европа (гласуване)
  5.11.Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (гласуване)
  5.12.Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (гласуване)
  5.13.За интегриран подход към културното наследство на Европа (гласуване)
  5.14.Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ („Right2Water“) (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2016 година (разискване)
 10.Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция * (разискване)
 11.Градското измерение на политиките на ЕС - Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (разискване)
 12.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (разискване)
 14.Тълкувания на правилника за дейността на ЕП
 15.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (доклад) - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (доклад) - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Мадагаскар: възможности за риболов и финансово участие *** (разискване)
 16.Прилагане на Бялата книга от 2011 г. относно транспорта (разискване)
 17.Последващи действия относно Насоките на действие за подпомагане на упражняването на свободните професии (разискване)
 18.Професионалните кариери на жените в науката и висшето образование (кратко представяне)
 19.Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието (кратко представяне)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (237 kb) Списък на присъствалите (64 kb)    Поименни гласувания (4870 kb) 
 
Протокол (222 kb) Списък на присъствалите (37 kb) Резултати от различните гласувания (62 kb) Поименни гласувания (204 kb) 
 
Протокол (310 kb) Списък на присъствалите (73 kb) Резултати от различните гласувания (981 kb) Поименни гласувания (4141 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност