Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I (συζήτηση)
 4.Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***II (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Σύμβαση της ΔΟΕ για την αναγκαστική εργασία: κοινωνική πολιτική *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***II (ψηφοφορία)
  
5.4.Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I (ψηφοφορία)
  
5.5.Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I (ψηφοφορία)
  
5.6.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (ψηφοφορία)
  
5.7.Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (ψηφοφορία)
  
5.8.Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες (ψηφοφορία)
  
5.9.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της KΓΠ (ψηφοφορία)
  
5.10.Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
5.11.Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (ψηφοφορία)
  
5.12.Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ψηφοφορία)
  
5.13.Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (ψηφοφορία)
  
5.14.Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2016 (συζήτηση)
 10.Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα * (συζήτηση)
 11.Αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ - Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ (συζήτηση)
 12.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 13.Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (συζήτηση)
 14.Ερμηνείες του Κανονισμού
 15.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαδαγασκάρη: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (συζήτηση)
 16.Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές (συζήτηση)
 17.Παρακολούθηση των αξόνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων (συζήτηση)
 18.Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (σύντομη παρουσίαση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (237 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4870 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (226 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (64 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (202 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (309 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (919 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4122 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου