Показалец 
Протокол
PDF 310kWORD 222k
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели ***I (разискване)
 4.Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***II (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Конвенция за принудителния труд на МОТ: социална политика *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Януш Корвин-Мике *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***II (гласуване)
  
5.4.Търговията с тюленови продукти ***I (гласуване)
  
5.5.Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели ***I (гласуване)
  
5.6.Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (гласуване)
  
5.7.Изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от процеса през 2014 г. (гласуване)
  
5.8.Правата на човека и технологиите в трети държави (гласуване)
  
5.9.Защита на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите (гласуване)
  
5.10.Семейните предприятия в Европа (гласуване)
  
5.11.Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (гласуване)
  
5.12.Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (гласуване)
  
5.13.За интегриран подход към културното наследство на Европа (гласуване)
  
5.14.Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ („Right2Water“) (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2016 година (разискване)
 10.Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция * (разискване)
 11.Градското измерение на политиките на ЕС - Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (разискване)
 12.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (разискване)
 14.Тълкувания на правилника за дейността на ЕП
 15.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (доклад) - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (доклад) - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Мадагаскар: възможности за риболов и финансово участие *** (разискване)
 16.Прилагане на Бялата книга от 2011 г. относно транспорта (разискване)
 17.Последващи действия относно Насоките на действие за подпомагане на упражняването на свободните професии (разискване)
 18.Професионалните кариери на жените в науката и висшето образование (кратко представяне)
 19.Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието (кратко представяне)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Русия, по-специално случаите с Естон Кохвер, Олег Сенцов и Александър Колченко (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно Русия, по-специално случаят на Естон Кохвер, Олег Санцов и Александър Колченко (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle и Arne Gericke, от името на групата ECR, относно Русия, по-специално случаят на Естон Кохвер, Олег Санцов и Александър Колченко (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg и Peter Lundgren, от името на групата EFDD, относно сериозните съмнения във връзка със задържането и процеса, воден от Руската федерация, на Естон Кохвер, Олег Санцов и Александър Колченко (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Андрей Ковачев, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola и Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, относно Русия, по-специално случаят на Естон Кохвер, Олег Санцов и Александър Колченко (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно Русия, по-специално случаят на Естон Кохвер, Олег Санцов и Александър Колченко (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Неджми Али, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE,относно Русия, по-специално случаят на Естон Кохвер, Олег Санцов и Александър Колченко (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche и Claudia Tapardel, от името на групата S&D, относно Русия, по-специално случаят на Естон Кохвер, Олег Санцов и Александър Колченко (B8-0855/2015).

II.   Ангола (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ангел Джамбазки, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić и Arne Gericke, от името на групата ECR, sur l'Angola (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно Ангола (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Мария Габриел, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi и Roberta Metsola, от името на групата PPE, относно Ангола (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Неджми Али, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek и Urmas Paet, от името на групата ALDE, относно Ангола (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, sur l'Angola (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно Ангола (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández и Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D, относно Ангола (B8-0861/2015).

III.   Азербайджан (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека в Азербайджан (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ангел Джамбазки, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski и Arne Gericke, от името на групата ECR, относно Азербайджан (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Мария Габриел, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Андрей Ковачев, Lara Comi и Roberta Metsola, от името на групата PPE, относно Азербайджан (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Laura Agea, от името на групата EFDD, относно положението с правата на човека в Азербайджан (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Азербайджан (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Неджми Али, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно Азербайджан (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward и Flavio Zanonato, от името на групата S&D, относно Азербайджан (B8-0865/2015).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели [2013/0433(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчици: Giulia Moi и Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer и Giulia Moi представиха доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Jude Kirton-Darling (докладчик по становището на комисията INTA), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Fredrick Federley и Gilles Lebreton, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik и Paolo De Castro.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Момчил Неков, Franc Bogovič, Biljana Borzan и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė и James Carver.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi и Renate Sommer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 8.9.2015 г.


4. Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси [2013/0410(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari представи препоръката за второ четене.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Ivan Štefanec, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Ева Паунова и Nicola Danti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Liisa Jaakonsaari.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 8.9.2015 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.45 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
заместник-председател


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Конвенция за принудителния труд на МОТ: социална политика *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола от 2014 г. към Конвенцията за принудителния труд от 1930 г. на Международната организация на труда по отношение на въпроси, свързани със социалната политика [2014/0259(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0281)

Парламентът даде съгласието си по проекта на решение на Съвета.


5.2. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Януш Корвин-Мике *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике [2015/2102(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси [2013/0410(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Търговията с тюленови продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2015)0284)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели [2013/0433(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчици: Giulia Moi и Renate Sommer (A8-0216/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2015)0285)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (гласуване)

Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз (2013 – 2014 г.) [2014/2254(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата РРЕ)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА КОМИСИЯТА LIBE

приема се (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от процеса през 2014 г. (гласуване)

Доклад относно процедури и практики във връзка с изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от 2014 г. [2015/2040(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Правата на човека и технологиите в трети държави (гласуване)

Доклад относно правата на човека и технологиите: отражението на охранителните системи и системите за наблюдение върху правата на човека в трети държави [2014/2232(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите (гласуване)

Доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите [2014/2234(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Семейните предприятия в Европа (гласуване)

Доклад относно семейните предприятия в Европа [2014/2210(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0290)

Изказвания

Sofia Sakorafa направи устно предложение за изменение на параграф 29, което беше прието.


5.11. Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (гласуване)

Доклад относно разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж [2014/2240(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: João Ferreira (A8-0214/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (гласуване)

Доклад относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение [2015/2006(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. За интегриран подход към културното наследство на Европа (гласуване)

Доклад относно интегриран подход към културното наследство на Европа [2014/2149(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ („Right2Water“) (гласуване)

Доклад относно действията, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water) [2014/2239(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групите PPE и ECR)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА КОМИСИЯТА ENVI

приема се (P8_TA-PROV(2015)0294)

Изказвания

Lynn Boylan предложи устно изменение на параграф 92, което отпадна, тъй като повече от 40 членове на ЕП му се противопоставиха.


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Доклад Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Доклад Giulia Moi и Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Доклад Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Доклад Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett, от името на групата S&D, Stanislav Polčák

Доклад Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Доклад Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Доклад Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Доклад João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Доклад Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Момчил Неков

Доклад Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Момчил Неков

Доклад Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.45 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2016 година (разискване)

Изявление на Съвета: Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2016 година (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes и Gérard Deprez (Докладчици).

Изказа се Pierre Gramegna.

Разискването приключи.


10. Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция * (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Илияна Йотова, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Helga Stevens, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Lorenzo Fontana, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli и Branislav Škripek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos и Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Ska Keller.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 9.9.2015 г.


11. Градското измерение на политиките на ЕС - Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (разискване)

Доклад относно градското измерение на политиките на ЕС [2014/2213(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Доклад относно „Инвестиции за работни места и икономически растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз“ [2014/2245(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch и Kerstin Westphal представиха своите доклади.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията)

Изказаха се: Costas Mavrides (докладчик по становището на комисията ECON), Danuta Jazłowiecka (докладчик по становището на комисията EMPL), Evelyn Regner (докладчик по становището на комисията EMPL), Neoklis Sylikiotis (докладчик по становището на комисията ITRE), Silvia Costa (докладчик по становището на комисията CULT), Julie Girling (докладчик по становището на комисията FEMM), Jan Olbrycht, от името на групата PPE, Constanze Krehl, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Andrew Lewer, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Steeve Briois, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Искра Михайлова, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, който отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida и Георги Пирински.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes и Janusz Zemke.

Изказаха се: Corina Crețu, Tamás Deutsch и Kerstin Westphal.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 9.9.2015 г и точка 8.12 от протокола от 9.9.2015 г.


12. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Поправките (P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02)) бяха обявени на пленарното заседание вчера (точка 10 от протокола от 7.9.2015 г).

Тъй като поправките не са предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП, съгласно член 231, параграф 4 от Правилника на дейността, те се считат за приети.


13. Оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (разискване)

Доклад относно доклада относно прилагането, резултатите и цялостната оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) [2014/2255(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията)

Изказаха се: David Casa, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Dominique Martin, от името на групата ENF, Thomas Mann и Jutta Steinruck.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt и Verónica Lope Fontagné.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon и Konstantinos Papadakis.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Eduard Kukan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 9.9.2015 г.


14. Тълкувания на правилника за дейността на ЕП

Тълкуванията на член 130, параграф 3, и член 191 от Правилника за дейността на ЕП, предоставени от комисията по конституционни въпроси, бяха обявени на пленарното заседание вчера (точка 12 от протокола от 7.9.2015 г).

Тъй като тълкуванията не са предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността на ЕП, те се считат за приети (P8_TA-PROV(2015)0295 и P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (доклад) - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (доклад) - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Мадагаскар: възможности за риболов и финансово участие *** (разискване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0233/2015)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау [2015/2119(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0236/2015)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде [2015/2100(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen и Ricardo Serrão Santos представиха докладите.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes (докладчик по становището на комисията BUDG), Jean-Paul Denanot (докладчик по становището на комисията BUDG), Alain Cadec, от името на групата PPE, Clara Eugenia Aguilera García, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas и Werner Kuhn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Renata Briano и Jarosław Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria и Igor Šoltes.

Изказаха се: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen и Ricardo Serrão Santos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 9.9.2015 г, точка 8.3 от протокола от 9.9.2015 г, точка 8.4 от протокола от 9.9.2015 г, точка 8.5 от протокола от 9.9.2015 г, точка 8.5 от протокола от 9.9.2015 г и точка 8.6 от протокола от 9.9.2015 г.


16. Прилагане на Бялата книга от 2011 г. относно транспорта (разискване)

Доклад относно изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност [2015/2005(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Markus Pieper, от името на групата PPE, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Claudia Tapardel, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach и Deirdre Clune.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch и Inés Ayala Sender.

Изказаха се: Violeta Bulc и Wim van de Camp.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 9.9.2015 г.


17. Последващи действия относно Насоките на действие за подпомагане на упражняването на свободните професии (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000080/2015) зададен от Antonio Tajani и Andreas Schwab, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Последващи действия относно Насоките на действие за подпомагане на упражняването на свободните професии (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani и Evelyne Gebhardt развиха въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Nicola Danti, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini и Adam Szejnfeld.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.


18. Професионалните кариери на жените в науката и висшето образование (кратко представяне)

Доклад относно професионалните кариери на жените в рамките на науката и висшето образование и наличието на т.нар. стъклени тавани [2014/2251(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke и Jordi Sebastià.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.15 от протокола от 9.9.2015 г.


19. Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието (кратко представяне)

Доклад относно еманципирането на момичетата в ЕС посредством образованието [2014/2250(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek и Arne Gericke.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.16 от протокола от 9.9.2015 г.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 565.914/OJME).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.35 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Правна информация - Политика за поверителност