Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 309kWORD 226k
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I (συζήτηση)
 4.Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***II (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Σύμβαση της ΔΟΕ για την αναγκαστική εργασία: κοινωνική πολιτική *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***II (ψηφοφορία)
  5.4.Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I (ψηφοφορία)
  5.5.Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I (ψηφοφορία)
  5.6.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (ψηφοφορία)
  5.7.Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (ψηφοφορία)
  5.8.Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες (ψηφοφορία)
  5.9.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της KΓΠ (ψηφοφορία)
  5.10.Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  5.11.Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (ψηφοφορία)
  5.12.Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ψηφοφορία)
  5.13.Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (ψηφοφορία)
  5.14.Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2016 (συζήτηση)
 10.Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα * (συζήτηση)
 11.Αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ - Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ (συζήτηση)
 12.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 13.Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (συζήτηση)
 14.Ερμηνείες του Κανονισμού
 15.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαδαγασκάρη: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (συζήτηση)
 16.Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές (συζήτηση)
 17.Παρακολούθηση των αξόνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων (συζήτηση)
 18.Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (σύντομη παρουσίαση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα τις υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (B8-0845/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα τις καταδίκες Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (B8-0847/2015

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg και Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις σοβαρές αμφιβολίες που εγείρονται όσον αφορά την κράτηση και τη δίκη από τη Ρωσική Ομοσπονδία των Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (B8-0849/2015

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα τις υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (B8-0850/2015

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Στέλιος Κούλογλου και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, sσχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα τις υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (B8-0851/2015

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα τις υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (B8-0852/2015

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche και Claudia Tapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Ρωσία και συγκεκριμένα τις υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (B8-0855/2015).

II.   Αγκόλα (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Αγκόλα (B8-0846/2015

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Αγκόλα (B8-0848/2015

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Αγκόλα (B8-0853/2015

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Αγκόλα (B8-0854/2015

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την Αγκόλα (B8-0857/2015

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Αγκόλα (B8-0859/2015

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Δημήτρης Παπαδάκης, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández και Daciana Octavia Sârbu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Αγκόλα (B8-0861/2015).

III.   Αζερμπαϊτζάν (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Αζερμπαϊτζάν (B8-0856/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν (B8-0858/2015

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν (B8-0860/2015

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Αζερμπαϊτζάν (B8-0862/2015

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Κώστας Χρυσόγονος και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν (B8-0863/2015

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν (B8-0864/2015

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward και Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν (B8-0865/2015).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς [2013/0433(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Συνεισηγήτριες: Giulia Moi και Renate Sommer (A8-0216/2015)

Οι Renate Sommer και Giulia Moi παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jude Kirton-Darling (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Fredrick Federley και Gilles Lebreton, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Λάμπρος Φουντούλης, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Γεώργιος Επιτήδειος, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik και Paolo De Castro.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος, Bronis Ropė και James Carver.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi και Renate Sommer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.


4. Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων [2013/0410(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Η Liisa Jaakonsaari παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova και Nicola Danti .

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Franc Bogovič, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Liisa Jaakonsaari.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Σύμβαση της ΔΟΕ για την αναγκαστική εργασία: κοινωνική πολιτική *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του 1930, περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας σχετικά με τα θέματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική [2014/0259(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0281)

Το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.


5.2. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke [2015/2102(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων [2013/0410(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA-PROV(2015)0284)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς [2013/0433(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Συνεισηγητές: Giulia Moi και Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA-PROV(2015)0285)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα PPE)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LIBE

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (ψηφοφορία)

Έκθεση για τις διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις των Επιτρόπων, διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 [2015/2040(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες (ψηφοφορία)

Έκθεση με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες» [2014/2232(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της KΓΠ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής [2014/2234(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη [2014/2210(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0290)

Παρεμβάσεις

Η Σοφία Σακοράφα προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 29, η οποία κρατείται.


5.11. Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αποδέσμευση του δυναμικού έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης [2014/2240(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης [2015/2006(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (ψηφοφορία)

Έκθεση προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη [2014/2149(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) [2014/2239(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από τις Ομάδες PPE και ECR)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ENVI

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0294)

Παρεμβάσεις

Η Lynn Boylan πρότεινε προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 92, η οποία δεν κρατείται επειδή 40 τουλάχιστον βουλευτές αντιτάχθηκαν σε αυτήν.


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Έκθεση Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Έκθεση Giulia Moi και Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Έκθεση Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Έκθεση Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanislav Polčák

Έκθεση Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Έκθεση Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Έκθεση Angelika Niebler - A8-0223/2015
Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Νότης Μαριάς, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Έκθεση João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Έκθεση Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Νότης Μαριάς, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Έκθεση Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Έκθεση Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.45 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2016 (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2016 (2015/2735(RSP))

Ο Pierre Gramegna (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (Eισηγητές).

Παρεμβαίνει ο Pierre Gramegna.

Η συζήτηση περατώνεται.


10. Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ska Keller (A8-0245/2015)

Η Ska Keller παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iliana Iotova, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Νότης Μαριάς, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli και Branislav Škripek.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Λάμπρος Φουντούλης, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Μιλτιάδης Κύρκος και Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Ska Keller.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015.


11. Αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ - Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ [2014/2213(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Έκθεση σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση [2014/2245(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Οι Tamás Deutsch και Kerstin Westphal παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Κώστας Μαυρίδης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Danuta Jazłowiecka (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Evelyn Regner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Νεοκλής Συλικιώτης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Silvia Costa (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Julie Girling (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Andrew Lewer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL και Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida και Georgi Pirinski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Κώστας Χρυσόγονος, Igor Šoltes και Janusz Zemke.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Tamás Deutsch και Kerstin Westphal.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015 και σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015.


12. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Τα διορθωτικά (P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02)) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια χθές (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2015).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν υπέβαλαν αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία τα διορθωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα διορθωτικά αυτά λογίζονται εγκριθέντα.


13. Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών [2014/2255(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Ο Eduard Kukan παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Thomas Mann και Jutta Steinruck.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jérôme Lavrilleux, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt και Verónica Lope Fontagné.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Eduard Kukan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015.


14. Ερμηνείες του Κανονισμού

Οι ερμηνείες των άρθρων 130, παράγραφοι 3 και 191, του Κανονισμού, στις οποίες προέβη η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια χθες (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.9.2015).

Δεδομένου ότι δεν εκφράστηκε αντίθεση είτε από πολιτική ομάδα, είτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, οι ερμηνείες λογίζονται εγκριθείσες (P8_TA-PROV(2015)0295 και P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαδαγασκάρη: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή *** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0233/2015)

Έκθεση που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου [2015/2119(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0236/2015)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου [2015/2100(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

Οι João Ferreira, Peter van Dalen και Ricardo Serrão Santos παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Jean-Paul Denanot (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Alain Cadec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clara Eugenia Aguilera García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas και Werner Kuhn.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Renata Briano και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Νότης Μαριάς, Gesine Meissner, José Inácio Faria και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen και Ricardo Serrão Santos.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015, σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015, σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015, σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015, σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015 και σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015.


16. Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές (συζήτηση)

Έκθεση για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα [2015/2005(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Ο Wim van de Camp παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Claudia Tapardel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach και Deirdre Clune.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Wim van de Camp.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015.


17. Παρακολούθηση των αξόνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000080/2015) που κατέθεσε Antonio Tajani και Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Παρακολούθηση των αξόνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Οι Antonio Tajani και Evelyne Gebhardt αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini και Adam Szejnfeld.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες [2014/2251(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη (A8-0235/2015)

Η Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke και Jordi Sebastià.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015.


19. Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης [2014/2250(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Η Liliana Rodrigues προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek και Arne Gericke.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.9.2015.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 565.914/OJME).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου