Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 273kWORD 192k
Teisipäev, 8. september 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Põllumajandusloomade kloonimine ***I (arutelu)
 4.Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***II (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.ILO sunniviisilise töö konventsioon: sotsiaalpoliitika *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.2.Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.3.Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***II (hääletus)
  
5.4.Hülgetoodetega kauplemine ***I (hääletus)
  
5.5.Põllumajandusloomade kloonimine ***I (hääletus)
  
5.6.Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) (hääletus)
  
5.7.Volinikukandidaatide 2014. aasta kuulamistest tehtud järeldused (hääletus)
  
5.8.Inimõigused ja tehnoloogia kolmandates riikides (hääletus)
  
5.9.ELi finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamine (hääletus)
  
5.10.Pereettevõtted Euroopas (hääletus)
  
5.11.Teadusuuringud ja innovatsioon meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil (hääletus)
  
5.12.Noorte ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu (hääletus)
  
5.13.Euroopa kultuuripärandi ühtse käsituse väljatöötamine (hääletus)
  
5.14.Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmed (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.2016. aasta üldeelarve projekti puudutava nõukogu seisukoha tutvustus (arutelu)
 10.Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (arutelu)
 11.ELi poliitika linnamõõde - Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (arutelu)
 12.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 13.Hinnang aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta (arutelu)
 14.Kodukorra tõlgendamine
 15.Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** - Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) - Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** - Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) - Kalandusalane partnerlusleping Madagaskariga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (arutelu)
 16.2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine (arutelu)
 17.Vabasid elukutseid esindavate ettevõtjate toetamist käsitleva aruande järelmeetmed (arutelu)
 18.Naiste karjäär teaduses ja ülikoolides (lühiettekanne)
 19.Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ELis (lühiettekanne)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Venemaa, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Aleksander Koltšenko juhtumitega (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Venemaa kohta, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Aleksander Koltšenko juhtumitega (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel Venemaa kohta, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Aleksander Koltšenko süüdimõistmisega (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg ja Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel tõsiste kahtluste kohta seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Aleksander Koltšenko kinnipidamise ja kohtu alla andmisega Venemaal (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel Venemaa kohta, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Aleksander Koltšenko juhtumitega (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel Venemaa kohta, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Aleksander Koltšenko juhtumitega (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel Venemaa kohta, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Aleksander Koltšenko juhtumitega (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche ja Claudia Tapardel fraktsiooni S&D nimel Venemaa kohta, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Aleksander Koltšenko juhtumitega (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel Angola kohta (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Angola kohta (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel Angola kohta (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Angolas (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel Angola kohta (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel Angola kohta (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Daciana Octavia Sârbu fraktsiooni S&D nimel Angola kohta (B8-0861/2015).

III.   Aserbaidžaan (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste olukorra kohta Aserbaidžaanis (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel Aserbaidžaani kohta (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel Aserbaidžaani kohta (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel inimõiguste olukorra kohta Aserbaidžaanis (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Aserbaidžaanis (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel Aserbaidžaani kohta (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward ja Flavio Zanonato fraktsiooni S&D nimel Aserbaidžaani kohta (B8-0865/2015).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Põllumajandusloomade kloonimine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimist [2013/0433(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Kaasraportöörid: Giulia Moi ja Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer ja Giulia Moi tutvustasid raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jude Kirton-Darling (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Fredrick Federley ja Gilles Lebreton, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik ja Paolo De Castro.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan ja Tibor Szanyi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė ja James Carver.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi ja Renate Sommer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.5.


4. Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks [2013/0410(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova ja Nicola Danti.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Liisa Jaakonsaari.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.3.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.45 ja see jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. ILO sunniviisilise töö konventsioon: sotsiaalpoliitika *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 1930. aasta sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokoll sotsiaalpoliitikaga seotud küsimuste osas [2014/0259(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2015)0281)

Parlament andis nõukogu otsuse eelnõule heakskiidu.


5.2. Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2015/2102(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks [2013/0410(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Hülgetoodetega kauplemine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA-PROV(2015)0284)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Põllumajandusloomade kloonimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimist [2013/0433(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Kaasraportöörid: Giulia Moi ja Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA-PROV(2015)0285)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) (hääletus)

Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon PPE)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK - LIBE-komisjon

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Volinikukandidaatide 2014. aasta kuulamistest tehtud järeldused (hääletus)

Raport volinikukandidaatide kuulamise menetluste ja tavade kohta ning 2014. aasta kuulamistest tehtud järelduste kohta [2015/2040(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Inimõigused ja tehnoloogia kolmandates riikides (hääletus)

Raport inimõiguste ja tehnoloogia ning sekkumis- ja jälgimissüsteemide mõju kohta inimõigustele kolmandates riikides [2014/2232(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. ELi finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamine (hääletus)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamise kohta [2014/2234(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Pereettevõtted Euroopas (hääletus)

Raport pereettevõtete kohta Euroopas [2014/2210(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0290)

Sõnavõtud

Sofia Sakorafa esitas lõike 29 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


5.11. Teadusuuringud ja innovatsioon meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil (hääletus)

Raport teadusuuringute ja innovatsiooni potentsiaali vabastamise kohta meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil [2014/2240(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Noorte ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu (hääletus)

Raport noorte ettevõtluse edendamise kohta hariduse ja koolituse kaudu [2015/2006(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Euroopa kultuuripärandi ühtse käsituse väljatöötamine (hääletus)

Raport Euroopa kultuuripärandi ühtse käsituse väljatöötamise kohta [2014/2149(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmed (hääletus)

Raport Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmete kohta [2014/2239(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitasid fraktsioonid PPE ja ECR)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK - ENVI-komisjon

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0294)

Sõnavõtud

Lynn Boylan esitas lõike 92 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, kuna sellele oli vastu üle 40 parlamendiliikme.


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele: Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Raport: Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Raport: Giulia Moi ja Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Raport: Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Raport: Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett fraktsiooni S&D nimel, Stanislav Polčák

Raport: Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Raport: Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Raport: Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Raport: João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Raport: Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Raport: Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Raport: Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.45 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. 2016. aasta üldeelarve projekti puudutava nõukogu seisukoha tutvustus (arutelu)

Nõukogu avaldus: 2016. aasta üldeelarve projekti puudutava nõukogu seisukoha tutvustus (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (Raportöörid).

Sõna võttis Pierre Gramegna.

Arutelu lõpetati.


10. Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Iliana Iotova fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Lorenzo Fontana fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli ja Branislav Škripek.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Ska Keller.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.9.2015 protokollipunkt 8.10.


11. ELi poliitika linnamõõde - Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (arutelu)

Raport ELi poliitika linnamõõtme kohta [2014/2213(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Raport töökohtadesse ja majanduskasvu investeerimise ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamise kohta liidus [2014/2245(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch ja Kerstin Westphal tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige)

Sõna võtsid Costas Mavrides (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Danuta Jazłowiecka (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Evelyn Regner (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Neoklis Sylikiotis (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Silvia Costa (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Julie Girling (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Jan Olbrycht fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Andrew Lewer fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida ja Georgi Pirinski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes ja Janusz Zemke.

Sõna võtsid Corina Crețu, Tamás Deutsch ja Kerstin Westphal.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.9.2015 protokollipunkt 8.11 ja 9.9.2015 protokollipunkt 8.12.


12. Parandused (kodukorra artikkel 231)

Parandused P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) tehti teatavaks eelmise päeva täiskogu istungil (7.9.2015 protokollipunkt 10).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust nende paranduste hääletusele panemiseks, loeti need vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 heakskiidetuks.


13. Hinnang aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta (arutelu)

Raport aruande kohta, milles käsitletakse aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) elluviimist, tulemusi ja üldhinnangut [2014/2255(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid David Casa fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dominique Martin fraktsiooni ENF nimel, Thomas Mann ja Jutta Steinruck.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt ja Verónica Lope Fontagné.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Eduard Kukan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.9.2015 protokollipunkt 8.13.


14. Kodukorra tõlgendamine

Põhiseaduskomisjonilt saadud kodukorra artikli 130 lõike 3 ja artikli 191 tõlgendusi tutvustati eelmise päeva täiskogu istungil (7.9.2015 protokollipunkt 12).

Need tõlgendused loetakse kooskõlas artikli 226 lõikega 3 vastuvõetuks, kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud nendele vastuväidet.

(P8_TA-PROV(2015)0295 ja P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** - Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) - Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** - Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) - Kalandusalane partnerlusleping Madagaskariga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (arutelu)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta protokolli sõlmimiseks, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0233/2015)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimiseks, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus [2015/2119(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0236/2015)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimist [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu seoses Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli allkirjastamisega, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus [2015/2100(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen ja Ricardo Serrão Santos tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Manuel Fernandes (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Jean-Paul Denanot (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Alain Cadec fraktsiooni PPE nimel, Clara Eugenia Aguilera García fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas ja Werner Kuhn.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Renata Briano ja Jarosław Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen ja Ricardo Serrão Santos.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.9.2015 protokollipunkt 8.29.9.2015 protokollipunkt 8.39.9.2015 protokollipunkt 8.49.9.2015 protokollipunkt 8.59.9.2015 protokollipunkt 8.5 ja 9.9.2015 protokollipunkt 8.6.


16. 2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine (arutelu)

Raport 2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamise kohta: vahekokkuvõte ja edasised sammud säästva liikuvuse suunas [2015/2005(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Claudia Tapardel fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach ja Deirdre Clune.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch ja Inés Ayala Sender.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Wim van de Camp.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.9.2015 protokollipunkt 8.14.


17. Vabasid elukutseid esindavate ettevõtjate toetamist käsitleva aruande järelmeetmed (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000080/2015), mille esitasid Antonio Tajani ja Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, komisjonile: Vabasid elukutseid esindavate ettevõtjate toetamist käsitleva aruande "Action Lines for Bolstering the Business of Liberal Professions" järelmeetmed (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani ja Evelyne Gebhardt esitasid küsimuse.

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini ja Adam Szejnfeld.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Arutelu lõpetati.


18. Naiste karjäär teaduses ja ülikoolides (lühiettekanne)

Raport naiste karjääri kohta teaduses ja ülikoolides ning klaaslae efekti kohta [2014/2251(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke ja Jordi Sebastià.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.9.2015 protokollipunkt 8.15.


19. Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ELis (lühiettekanne)

Raport hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamise kohta ELis [2014/2250(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek ja Arne Gericke.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.9.2015 protokollipunkt 8.16.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 565.914/OJME).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Õigusteave - Privaatsuspoliitika