Indeks 
Zapisnik
PDF 277kWORD 216k
Utorak, 8. rujna 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Kloniranje životinja koje se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje ***I (rasprava)
 4.Pravilna primjena propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima ***II (rasprava)
 5.Glasovanje
  
5.1.Konvencija o prisilnom radu Međunarodne organizacije rada: socijalna politika *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Januszu Korwinu-Mikkeu *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Pravilna primjena propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima ***II (glasovanje)
  
5.4.Trgovina proizvodima od tuljana ***I (glasovanje)
  
5.5.Kloniranje životinja koje se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje ***I (glasovanje)
  
5.6.Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji (2013. – 2014.) (glasovanje)
  
5.7.Saslušanja kandidata za povjerenike: pouke iz postupka 2014. (glasovanje)
  
5.8.Ljudska prava i tehnologija u trećim zemljama (glasovanje)
  
5.9.Zaštita financijskih interesa Europske unije: ususret kontrolama zajedničke poljoprivredne politike na temelju uspješnosti (glasovanje)
  
5.10.Obiteljska poduzeća u Europi (glasovanje)
  
5.11.Iskorištavanje potencijala istraživanja i inovacija u plavom gospodarstvu radi stvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta (glasovanje)
  
5.12.Promicanje poduzetništva mladih obrazovanjem i osposobljavanjem (glasovanje)
  
5.13.Ususret cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi (glasovanje)
  
5.14.Praćenje europske građanske inicijative Right2Water (Pravo na vodu) (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 9.Izlaganje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna - financijska godina 2016. (rasprava)
 10.Privremene mjere u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke * (rasprava)
 11.Urbana dimenzija politika EU-a - Ulaganje u radna mjesta i rast: promicanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u (rasprava)
 12.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 13.Procjena Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012. (rasprava)
 14.Tumačenja Poslovnika
 15.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu s Gvinejom Bisau: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos (preporuka) *** - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu s Gvinejom Bisau: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos (izvješće) - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu s Kabo Verdeom: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos (preporuka) *** - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu s Kabo Verdeom: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos (izvješće) - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu s Madagaskarom: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos *** (rasprava)
 16.Provedba Bijele knjige o prometu iz 2011. (rasprava)
 17.Daljnje praćenje linija djelovanja u vezi s podrškom poslovanju slobodnih zanimanja (rasprava)
 18.Znanstvene i sveučilišne karijere žena (kratko predstavljanje)
 19.Osnaživanje djevojčica obrazovanjem u EU-u (kratko predstavljanje)
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Rusija, posebno slučaj Estona Kohvera, Olega Sencova i Aleksandra Kolčenka (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Rusiji, posebno slučaju Estona Kohvera, Olega Sencova i Aleksandra Kolčenka (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Rusiji, posebno slučaju Estona Kohvera, Olega Sencova i Aleksandra Kolčenka (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg i Peter Lundgren, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o ozbiljnim sumnjama koje se tiču zatvaranja i postupka koji Ruska Federacija vodi protiv Estona Kohvera, Olega Sencova i Aleksandra Kolčenka (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola i Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Rusiji, posebno slučaju Estona Kohvera, Olega Sencova i Aleksandra Kolčenka (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Rusiji, posebno slučaju Estona Kohvera, Olega Sencova i Aleksandra Kolčenka (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Rusiji, posebno slučaju Estona Kohvera, Olega Sencova i Aleksandra Kolčenka (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche i Claudia Tapardel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Rusiji, posebno slučaju Estona Kohvera, Olega Sencova i Aleksandra Kolčenka (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Angoli (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Angoli (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Angoli (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek i Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Angoli (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Angoli (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o Angoli (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Daciana Octavia Sârbu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Angoli (B8-0861/2015).

III.   Azerbajdžan (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju ljudskih prava u Azerbajdžanu (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Azerbajdžanu (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi i Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Azerbajdžanu (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju ljudskih prava u Azerbajdžanu (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Azerbajdžanu (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Azerbajdžanu (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward i Flavio Zanonato, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Azerbajdžanu (B8-0865/2015).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


3. Kloniranje životinja koje se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje [2013/0433(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljice: Giulia Moi i Renate Sommer (A8-0216/2015)

Izvjestiteljice: Renate Sommer i Giulia Moi predstavile su izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jude Kirton-Darling (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Fredrick Federley i Gilles Lebreton, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sylvie Goddyn, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik i Paolo De Castro.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan i Tibor Szanyi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė i James Carver.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi i Renate Sommer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika od 8.9.2015..


4. Pravilna primjena propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima [2013/0410(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari predstavila je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Ivan Štefanec, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Daniel Dalton, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kaja Kallas, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Laurenţiu Rebega, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova i Nicola Danti .

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Liisa Jaakonsaari.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika od 8.9.2015..

(Sjednica je prekinuta u 11:45 sati u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 12:00 sati.)

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik


5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Konvencija o prisilnom radu Međunarodne organizacije rada: socijalna politika *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol iz 2014. uz Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. Međunarodne organizacije rada koji se odnosi na pitanja u vezi sa socijalnom politikom [2014/0259(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0281)

Parlament podržava nacrt odluke Vijeća.


5.2. Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Januszu Korwinu-Mikkeu *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Januszu Korwinu-Mikkeu [2015/2102(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Pravilna primjena propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima [2013/0410(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Trgovina proizvodima od tuljana ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1007/2009 o trgovini proizvodima od tuljana [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA-PROV(2015)0284)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Kloniranje životinja koje se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje [2013/0433(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelji: Giulia Moi i Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA-PROV(2015)0285)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji (2013. – 2014.) (glasovanje)

Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji (2013. – 2014.) [2014/2254(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub zastupnika PPE-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE ODBORA LIBE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Saslušanja kandidata za povjerenike: pouke iz postupka 2014. (glasovanje)

Izvješće o postupcima i načinima saslušanja kandidata za povjerenike, pouke iz postupka 2014. [2015/2040(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Ljudska prava i tehnologija u trećim zemljama (glasovanje)

Izvješće o „Ljudskim pravima i tehnologiji: utjecaju protuprovalnih i nadzornih sustava na ljudska prava u trećim zemljama” [2014/2232(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Zaštita financijskih interesa Europske unije: ususret kontrolama zajedničke poljoprivredne politike na temelju uspješnosti (glasovanje)

Izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije: ususret kontrolama zajedničke poljoprivredne politike na temelju uspješnosti [2014/2234(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Obiteljska poduzeća u Europi (glasovanje)

Izvješće o obiteljskim poduzećima u Europi [2014/2210(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0290)

Govorili su:

Sofia Sakorafa predložila je usmeni amandman na stavak 29., koji je usvojen.


5.11. Iskorištavanje potencijala istraživanja i inovacija u plavom gospodarstvu radi stvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta (glasovanje)

Izvješće o iskorištavanju potencijala istraživanja i inovacija u plavom gospodarstvu radi stvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta [2014/2240(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Promicanje poduzetništva mladih obrazovanjem i osposobljavanjem (glasovanje)

Izvješće o promicanju poduzetništva mladih obrazovanjem i osposobljavanjem [2015/2006(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Ususret cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi (glasovanje)

Izvješće „Ususret cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi” [2014/2149(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Praćenje europske građanske inicijative Right2Water (Pravo na vodu) (glasovanje)

Izvješće o praćenju europske građanske inicijative Right2Water (Pravo na vodu) [2014/2239(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji su podnijeli klubovi zastupnika PPE-a et ECR-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE ODBORA ENVI

Usvojen (P8_TA-PROV(2015)0294)

Govorili su:

Lynn Boylan predložila je usmeni amandman na stavak 92., koji nije prihvaćen jer mu se 40 zastupnika usprotivilo.


6. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka za drugo čitanje Liise Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Izvješće Cristiana-Silviua Buşoia - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Izvješće Giulije Moi i Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Izvješće Laure Ferrare - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Izvješće Richarda Corbetta - A8-0197/2015
Richard Corbett, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stanislav Polčák

Izvješće Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Izvješće Petrija Sarvamae - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Izvješće Angelike Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Izvješće Joãa Ferreire - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Izvješće Michaele Šojdrove - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Izvješće Mircee Diaconua - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Izvješće Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:45 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

8. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


9. Izlaganje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna - financijska godina 2016. (rasprava)

Izjava Vijeća: Izlaganje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna - financijska godina 2016. (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Govorili su: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (izvjestitelji).

Govorio je Pierre Gramegna.

Rasprava je zaključena.


10. Privremene mjere u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke * (rasprava)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller predstavila je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jeroen Lenaers, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iliana Iotova, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Lorenzo Fontana, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli i Branislav Škripek.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge i Krisztina Morvai.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Ska Keller.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 9.9.2015..


11. Urbana dimenzija politika EU-a - Ulaganje u radna mjesta i rast: promicanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u (rasprava)

Izvješće o urbanoj dimenziji politika EU-a [2014/2213(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Izvješće o ulaganju u radna mjesta i rast: promicanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji [2014/2245(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch i Kerstin Westphal predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Corina Crețu (povjerenica Komisije)

Govorili su: Costas Mavrides (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Danuta Jazłowiecka (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Evelyn Regner (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Neoklis Sylikiotis (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Silvia Costa (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Julie Girling (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Jan Olbrycht, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Constanze Krehl, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Andrew Lewer, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Josu Juaristi Abaunz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Steeve Briois, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, koji je odbio odgovoriti na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida i Georgi Pirinski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes i Janusz Zemke.

Govorili su: Corina Crețu, Tamás Deutsch i Kerstin Westphal.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika od 9.9.2015. i točka 8.12 zapisnika od 9.9.2015..


12. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Ispravci (P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02)) objavljeni su na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 10. zapisnika od 7.9.2015.).

Budući da u skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika nisu zatražili glasovanje o tim ispravcima, oni se smatraju prihvaćenima.


13. Procjena Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012. (rasprava)

Izvješće o Izvješću o provedbi, rezultatima i općoj procjeni Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012. [2014/2255(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan predstavio je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije)

Govorili su: David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Vilija Blinkevičiūtė, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Inês Cristina Zuber, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tatjana Ždanoka, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dominique Martin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Thomas Mann i Jutta Steinruck.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt i Verónica Lope Fontagné.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon i Konstantinos Papadakis.

Govorili su: Marianne Thyssen i Eduard Kukan.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika od 9.9.2015..


14. Tumačenja Poslovnika

Odbor za ustavna pitanja na jučerašnjoj je sjednici objavio tumačenja članka 130. stavka 3. i članka 191. Poslovnika (točka 12. zapisnika od 7.9.2015.).

Budući da u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika nijedan klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika nisu osporili taj prijedlog, ta se tumačenja smatraju usvojenima (P8_TA-PROV(2015)0295 i P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu s Gvinejom Bisau: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos (preporuka) *** - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu s Gvinejom Bisau: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos (izvješće) - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu s Kabo Verdeom: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos (preporuka) *** - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu s Kabo Verdeom: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos (izvješće) - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu s Madagaskarom: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos *** (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Gvineje Bisau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0233/2015)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau [2015/2119(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0236/2015)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije i Republike Kabo Verde o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Kabo Verde [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije i Republike Kabo Verdea o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Kabo Verdea [2015/2100(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Madagaskara [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen i Ricardo Serrão Santos predstavili su izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: José Manuel Fernandes (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Jean-Paul Denanot (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Alain Cadec, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Clara Eugenia Aguilera García, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Linnéa Engström, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Raymond Finch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas i Werner Kuhn.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Renata Briano i Jarosław Wałęsa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria i Igor Šoltes.

Govorili su: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen i Ricardo Serrão Santos.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika od 9.9.2015., točka 8.3 zapisnika od 9.9.2015., točka 8.4 zapisnika od 9.9.2015., točka 8.5 zapisnika od 9.9.2015., točka 8.5 zapisnika od 9.9.2015. i točka 8.6 zapisnika od 9.9.2015..


16. Provedba Bijele knjige o prometu iz 2011. (rasprava)

Izvješće o provedbi Bijele knjige o prometu iz 2011.: razmatranje aktualnog stanja i put naprijed prema održivoj mobilnosti [2015/2005(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp predstavio je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Markus Pieper, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Claudia Tapardel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Peter Lundgren, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach i Deirdre Clune.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch i Inés Ayala Sender.

Govorili su: Violeta Bulc i Wim van de Camp.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika od 9.9.2015..


17. Daljnje praćenje linija djelovanja u vezi s podrškom poslovanju slobodnih zanimanja (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000080/2015) koje je postavio Antonio Tajani i Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Komisiji: Daljnje praćenje linija djelovanja u vezi s podrškom poslovanju slobodnih zanimanja (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani i Evelyne Gebhardt obrazložili su pitanje.

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Danti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini i Adam Szejnfeld.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Rasprava je zaključena.


18. Znanstvene i sveučilišne karijere žena (kratko predstavljanje)

Izvješće o znanstvenim i sveučilišnim karijerama žena i „staklenom stropu” na koji nailaze [2014/2251(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljica: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke i Jordi Sebastià.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika od 9.9.2015..


19. Osnaživanje djevojčica obrazovanjem u EU-u (kratko predstavljanje)

Izvješće o osnaživanju djevojčica obrazovanjem u EU-u [2014/2250(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljica: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek i Arne Gericke.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika od 9.9.2015..


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 565.914/OJME).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:35 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti