Indekss 
Protokols
PDF 279kWORD 214k
Otrdiena, 2015. gada 8. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu dzīvnieku klonēšana ***I (debates)
 4.Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana ***II (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.SDO Piespiedu darba konvencija - sociālā politika *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.2.Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.3.Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana ***II (balsošana)
  5.4.Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem ***I (balsošana)
  5.5.Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu dzīvnieku klonēšana ***I (balsošana)
  5.6.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) (balsošana)
  5.7.Komisāru uzklausīšana — 2014. gadā gūtā pieredze (balsošana)
  5.8.Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs (balsošana)
  5.9.ES finanšu interešu aizsardzība — virzība uz tādu KLP pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu (balsošana)
  5.10.Ģimenes uzņēmumi Eiropā (balsošana)
  5.11.Pētniecība un inovācija jūras nozaru ekonomikā darbvietu un izaugsmes radīšanai (balsošana)
  5.12.Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību (balsošana)
  5.13.Virzība uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam (balsošana)
  5.14.Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Padomes nostājas attiecībā uz vispārējā budžeta projektu izklāsts - 2016. finanšu gads (debates)
 10.Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā * (debates)
 11.ES rīcībpolitiku urbānā dimensija - Ieguldījumi darbvietu radīšanā un izaugsmē — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana ES (debates)
 12.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 13.Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) novērtējums (debates)
 14.Reglamenta interpretācijas
 15.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) *** - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) *** - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Madagaskaru - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (debates)
 16.2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošana (debates)
 17.Turpmākā rīcība saistībā ar darbības virzieniem brīvo profesiju stiprināšanai uzņēmējdarbības jomā (debates)
 18.Sieviešu karjera zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs (īss izklāsts)
 19.Iespēju radīšana meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību (īss izklāsts)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Krievija, it īpaši Estona Kohvera, Oļega Sencova un Oleksandra Kolčenko lietas (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par Krieviju, it īpaši Estona Kohvera, Oļega Sencova un Oleksandra Kolčenko lietām (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle un Arne Gericke ECR grupas vārdā – par Krieviju, it īpaši Estona Kohvera, Oļega Sencova un Oleksandra Kolčenko notiesāšanu (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg un Peter Lundgren EFDD grupas vārdā – par nopietnajām šaubām attiecībā uz Estona Kohvera, Oļega Sencova un Oleksandra Kolčenko notiesāšanu un tiesvedību, ko pret viņiem uzsākusi Krievijas Federācija (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā – par Krieviju, it īpaši Estona Kohvera, Oļega Sencova un Oleksandra Kolčenko lietām (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā – par Krieviju, it īpaši Estona Kohvera, Oļega Sencova un Oleksandra Kolčenko lietām (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā – par Krieviju, it īpaši Estona Kohvera, Oļega Sencova un Oleksandra Kolčenko lietām (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche un Claudia Tapardel S&D grupas vārdā – par Krieviju, it īpaši Estona Kohvera, Oļega Sencova un Oleksandra Kolčenko lietām (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić un Arne Gericke ECR grupas vārdā – par Angolu (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par Angolu (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi un Roberta Metsola PPE grupas vārdā – par Angolu (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek un Urmas Paet ALDE grupas vārdā – par stāvokli Angolā (B8-0854/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Angolu (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā – par Angolu (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández un Daciana Octavia Sârbu S&D grupas vārdā – par Angolu (B8-0861/2015).

III.   Azerbaidžāna (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Azerbaidžānā (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski un Arne Gericke ECR grupas vārdā – par Azerbaidžānu (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi un Roberta Metsola PPE grupas vārdā – par Azerbaidžānu (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Laura Agea EFDD grupas vārdā – par Azerbaidžānu (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā – par Azerbaidžānu (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā – par Azerbaidžānu (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward un Flavio Zanonato S&D grupas vārdā – par Azerbaidžānu (B8-0865/2015).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu dzīvnieku klonēšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu dzimtas dzīvnieku klonēšanu [2013/0433(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referentes: Giulia Moi un Renate Sommer (A8-0216/2015).

Renate Sommer un Giulia Moi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jude Kirton-Darling (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Fredrick Federley un Gilles Lebreton, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik un Paolo De Castro.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan un Tibor Szanyi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė un James Carver.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi un Renate Sommer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.5. punkts.


4. Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu [2013/0410(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015).

Liisa Jaakonsaari iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ivan Štefanec PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Laurenţiu Rebega ENF grupas vārdā, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova un Nicola Danti.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias un Stanislav Polčák.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Liisa Jaakonsaari.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.9.2015. protokola 5.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.45 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. SDO Piespiedu darba konvencija - sociālā politika *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvencijas 2014. gada protokolu attiecībā uz sociālās politikas jautājumiem [2014/0259(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2015)0281).

Parlaments sniedza piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


5.2. Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Janusz Korwin-Mikke imunitāti [2015/2102(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0229/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2015)0282).


5.3. Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu [2013/0410(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA-PROV(2015)0283).


5.4. Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA-PROV(2015)0284).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0284).


5.5. Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu dzīvnieku klonēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu dzimtas dzīvnieku klonēšanu [2013/0433(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referentes: Giulia Moi un Renate Sommer (A8-0216/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA-PROV(2015)0285).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0285).


5.6. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) (balsošana)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā (2013.-2014. gads) [2014/2254(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0230/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza PPE grupa)

Noraidīts.

LIBE KOMITEJAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0286).


5.7. Komisāru uzklausīšana — 2014. gadā gūtā pieredze (balsošana)

Ziņojums par komisāru uzklausīšanas jomā izveidotajām procedūrām un praksi — 2014. gadā gūtā pieredze [2015/2040(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A8-0197/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0287).


5.8. Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs (balsošana)

Ziņojums par cilvēktiesībām un tehnoloģijām — ielaušanās un uzraudzības sistēmu ietekme uz cilvēktiesībām trešās valstīs [2014/2232(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marietje Schaake (A8-0178/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0288).


5.9. ES finanšu interešu aizsardzība — virzība uz tādu KLP pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — virzība uz tādu kopējās lauksaimniecības politikas pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu [2014/2234(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0289).


5.10. Ģimenes uzņēmumi Eiropā (balsošana)

Ziņojums par ģimenes uzņēmumiem Eiropā [2014/2210(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Niebler (A8-0223/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0290).

Uzstāšanās

Sofia Sakorafa ierosināja mutisku grozījumu 29. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


5.11. Pētniecība un inovācija jūras nozaru ekonomikā darbvietu un izaugsmes radīšanai (balsošana)

Ziņojums par pētniecības un inovācijas potenciāla izmantošanu jūras nozaru ekonomikā, lai radītu darbvietas un izaugsmi [2014/2240(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0214/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0291).


5.12. Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību (balsošana)

Ziņojums par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu ar izglītības un apmācības palīdzību [2015/2006(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0292).


5.13. Virzība uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam (balsošana)

Ziņojums par virzību uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam [2014/2149(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Mircea Diaconu (A8-0207/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0293).


5.14. Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" (balsošana)

Ziņojums par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" [2014/2239(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Lynn Boylan (A8-0228/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza PPE un ECR grupa)

Noraidīts.

ENVI KOMITEJAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0294).

Uzstāšanās

Lynn Boylan ierosināja mutisku grozījumu 92. punktam, taču to nepieņēma, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputāti.


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Liisa Jaakonsaari ieteikums otrajam lasījumam - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Cristian-Silviu Buşoi ziņojums - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Giulia Moi un Renate Sommer ziņojums - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Laura Ferrara ziņojums - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Richard Corbett ziņojums - A8-0197/2015
Richard Corbett S&D grupas vārdā, Stanislav Polčák

Marietje Schaake ziņojums - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Petri Sarvamaa ziņojums - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Angelika Niebler ziņojums - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

João Ferreira ziņojums - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Michaela Šojdrová ziņojums - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Mircea Diaconu ziņojums - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Lynn Boylan ziņojums - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.45 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Padomes nostājas attiecībā uz vispārējā budžeta projektu izklāsts - 2016. finanšu gads (debates)

Padomes paziņojums: Padomes nostājas attiecībā uz vispārējā budžeta projektu izklāsts - 2016. finanšu gads (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās José Manuel Fernandes un Gérard Deprez (referenti).

Uzstājās Pierre Gramegna.

Debates tika slēgtas.


10. Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Ska Keller (A8-0245/2015).

Ska Keller iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jeroen Lenaers PPE grupas vārdā, Iliana Iotova S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Lorenzo Fontana ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli un Branislav Škripek.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos un Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge un Krisztina Morvai.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Ska Keller.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.9.2015. protokola 8.10. punkts.


11. ES rīcībpolitiku urbānā dimensija - Ieguldījumi darbvietu radīšanā un izaugsmē — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana ES (debates)

Ziņojums par ES rīcībpolitiku urbāno dimensiju [2014/2213(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Kerstin Westphal (A8-0218/2015).

Ziņojums par ieguldījumu nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā [2014/2245(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Tamás Deutsch (A8-0173/2015).

Tamás Deutsch un Kerstin Westphal iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Costas Mavrides (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Danuta Jazłowiecka (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Evelyn Regner (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Neoklis Sylikiotis (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Silvia Costa (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Julie Girling (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, Constanze Krehl S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Andrew Lewer ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā un Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Steeve Briois ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida un Georgi Pirinski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes un Janusz Zemke.

Uzstājās Corina Crețu, Tamás Deutsch un Kerstin Westphal.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.9.2015. protokola 8.11. punkts un 9.9.2015. protokola 8.12. punkts.


12. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumiem P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (7.9.2015. protokola 10. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši balsot par šiem kļūdu labojumiem, tos uzskata par apstiprinātiem.


13. Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) novērtējums (debates)

Ziņojums par ziņojumu par Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) īstenošanu, rezultātiem un vispārējo novērtējumu [2014/2255(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Eduard Kukan (A8-0241/2015).

Eduard Kukan iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās David Casa PPE grupas vārdā, Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Dominique Martin ENF grupas vārdā, Thomas Mann un Jutta Steinruck.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt un Verónica Lope Fontagné.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon un Konstantinos Papadakis.

Uzstājās Marianne Thyssen un Eduard Kukan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.9.2015. protokola 8.13. punkts.


14. Reglamenta interpretācijas

Iepriekšējās dienas plenārsēdē (7.9.2015. protokola 12. punkts) bija paziņots par Reglamenta 130. panta 3. punkta un 191. panta interpretāciju, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja.

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu nav izteikuši iebildumus pret šīm interpretācijām, tās uzskata par pieņemtām (P8_TA-PROV(2015)0295 un P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) *** - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) *** - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Madagaskaru - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0233/2015).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku [2015/2119(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0236/2015).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Peter van Dalen (A8-0201/2015).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku [2015/2100(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Peter van Dalen (A8-0200/2015).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Madagaskaras Republiku un Eiropas Kopienu [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015).

João Ferreira, Peter van Dalen un Ricardo Serrão Santos iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Manuel Fernandes (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Jean-Paul Denanot (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Alain Cadec PPE grupas vārdā, Clara Eugenia Aguilera García S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas un Werner Kuhn.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Renata Briano un Jarosław Wałęsa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria un Igor Šoltes.

Uzstājās Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen un Ricardo Serrão Santos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.9.2015. protokola 8.2. punkts, 9.9.2015. protokola 8.3. punkts, 9.9.2015. protokola 8.4. punkts, 9.9.2015. protokola 8.5. punkts, 9.9.2015. protokola 8.5. punkts un 9.9.2015. protokola 8.6. punkts.


16. 2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošana (debates)

Ziņojums par 2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošanu — novērtējums un virzība uz ilgtspējīgu mobilitāti [2015/2005(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0246/2015).

Wim van de Camp iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Markus Pieper PPE grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Claudia Tapardel S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Peter Lundgren EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach un Deirdre Clune.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch un Inés Ayala Sender.

Uzstājās Violeta Bulc un Wim van de Camp.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.9.2015. protokola 8.14. punkts.


17. Turpmākā rīcība saistībā ar darbības virzieniem brīvo profesiju stiprināšanai uzņēmējdarbības jomā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000080/2015) un kuru uzdeva Antonio Tajani un Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Turpmākā rīcība saistībā ar darbības virzieniem brīvo profesiju stiprināšanai uzņēmējdarbības jomā (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani un Evelyne Gebhardt izvērsa jautājumu.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Nicola Danti S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini un Adam Szejnfeld.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Debates tika slēgtas.


18. Sieviešu karjera zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs (īss izklāsts)

Ziņojums par sieviešu karjeru zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs un karjeras ierobežojumiem [2014/2251(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015).

Elissavet Vozemberg-Vrionidi iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke un Jordi Sebastià.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 9.9.2015. protokola 8.15. punkts.


19. Iespēju radīšana meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību (īss izklāsts)

Ziņojums par iespēju radīšanu meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību [2014/2250(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015).

Liliana Rodrigues iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek un Arne Gericke.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 9.9.2015. protokola 8.16. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 565.914/OJME).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Juridisks paziņojums - Privātuma politika