Index 
Notulen
PDF 280kWORD 189k
Dinsdag 8 september 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd ***I (debat)
 4.Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***II (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.IAO-verdrag betreffende gedwongen arbeid: sociaal beleid *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***II (stemming)
  5.4.Handel in zeehondenproducten ***I (stemming)
  5.5.Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd ***I (stemming)
  5.6.De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) (stemming)
  5.7.Hoorzittingen met de commissarissen: conclusies over de procedure van 2014 (stemming)
  5.8.Mensenrechten en technologie in derde landen (stemming)
  5.9.Bescherming van de financiële belangen van de EU: naar prestatiegebaseerde controles van het GLB (stemming)
  5.10.Familiebedrijven in Europa (stemming)
  5.11.Onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei (stemming)
  5.12.Jong ondernemerschap bevorderen door middel van onderwijs en opleiding (stemming)
  5.13.Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa (stemming)
  5.14.Follow-up van het Europees burgerinitiatief "Right2Water" (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2016 (debat)
 10.Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland * (debat)
 11.De stedelijke dimensie van EU-beleid - Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (debat)
 12.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 13.Beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 (debat)
 14.Interpretaties van het Reglement
 15.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Madagaskar: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (debat)
 16.Tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011 (debat)
 17.Follow-up van de actiepunten ter ondersteuning van vrije beroepen (debat)
 18.Loopbanen van vrouwen in de wetenschap en aan de universiteit (korte presentatie)
 19.Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU (korte presentatie)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Rusland, in het bijzonder de zaak-Eston Kohver, de zaak-Oleg Sentsov en de zaak-Aleksandr Koltsjenko (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over Rusland, in het bijzonder de zaak-Eston Kohver, de zaak-Oleg Sentsov en de zaak-Aleksandr Koltsjenko (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, over Rusland, in het bijzonder de zaak-Eston Kohver, de zaak-Oleg Sentsov en de zaak-Aleksandr Koltsjenko (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg en Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, over de gevangenhouding en het proces van Eston Kohver, Oleg Santsov en Alexander Kolchenko door de Russische Federatie (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, over Rusland, in het bijzonder de zaak-Eston Kohver, de zaak-Oleg Sentsov en de zaak-Aleksandr Koltsjenko (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, over Rusland, in het bijzonder de zaak-Eston Kohver, de zaak-Oleg Sentsov en de zaak-Aleksandr Koltsjenko (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over Rusland, in het bijzonder de zaak-Eston Kohver, de zaak-Oleg Sentsov en de zaak-Aleksandr Koltsjenko (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche en Claudia Tapardel, namens de S&D-Fractie, over Rusland, in het bijzonder de zaak-Eston Kohver, de zaak-Oleg Sentsov en de zaak-Aleksandr Koltsjenko (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie,over Angola (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over Angola (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, over Angola (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Angola (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over Angola (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over Angola (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández en Daciana Octavia Sârbu, namens de S&D-Fractie, over Angola (B8-0861/2015).

III.   Azerbeidzjan (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Azerbeidzjan (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, over Azerbeidzjan (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, over Azerbeidzjan (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, over de situatie van de mensenrechten in Azerbeidzjan (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Azerbeidzjan (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over Azerbeidzjan (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward en Flavio Zanonato, namens de S&D-Fractie, over Azerbeidzjan (B8-0865/2015).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het klonen van runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd [2013/0433(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteurs: Giulia Moi en Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer en Giulia Moi lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jude Kirton-Darling (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Fredrick Federley en Gilles Lebreton, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik en Paolo De Castro.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan en Tibor Szanyi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė en James Carver.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi en Renate Sommer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 8.9.2015.


4. Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften [2013/0410(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova en Nicola Danti .

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Liisa Jaakonsaari.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 8.9.2015.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.45 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. IAO-verdrag betreffende gedwongen arbeid: sociaal beleid *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad houdende machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930, van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen ten aanzien van kwesties van sociaal beleid [2014/0259(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0281)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad.


5.2. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Janusz Korwin-Mikke [2015/2102(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften [2013/0410(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Handel in zeehondenproducten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA-PROV(2015)0284)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het klonen van runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd [2013/0433(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteurs: Giulia Moi en Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA-PROV(2015)0285)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) (stemming)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE VAN DE COMMISSIE LIBE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Hoorzittingen met de commissarissen: conclusies over de procedure van 2014 (stemming)

Verslag over de procedures en praktijken met betrekking tot de hoorzittingen met de commissarissen, conclusies over de procedure van 2014 [2015/2040(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Mensenrechten en technologie in derde landen (stemming)

Verslag over mensenrechten en technologie: het effect van inbreuk- en bewakingssystemen op de mensenrechten in derde landen [2014/2232(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Bescherming van de financiële belangen van de EU: naar prestatiegebaseerde controles van het GLB (stemming)

Verslag over bescherming van de financiële belangen van de Unie: naar prestatiegebaseerde controles van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [2014/2234(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Familiebedrijven in Europa (stemming)

Verslag over familiebedrijven in Europa [2014/2210(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0290)

Het woord werd gevoerd door:

Sofia Sakorafa die een mondeling amendement op paragraaf 29 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


5.11. Onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei (stemming)

Verslag over het aanboren van het potentieel van onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei [2014/2240(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Jong ondernemerschap bevorderen door middel van onderwijs en opleiding (stemming)

Verslag over het bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding [2015/2006(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa (stemming)

Verslag over "Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa" [2014/2149(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Follow-up van het Europees burgerinitiatief "Right2Water" (stemming)

Verslag over de follow-up van het burgerinitiatief "Right2Water" [2014/2239(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-Fractie en de ECR-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE VAN DE COMMISSIE ENVI

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0294)

Het woord werd gevoerd door:

Lynn Boylan, die een mondeling amendement op paragraaf 92 indiende, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling voor de tweede lezing Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Verslag Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Verslag Giulia Moi en Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Verslag Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Verslag Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett, namens de S&D-Fractie, Stanislav Polčák

Verslag Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Verslag Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Verslag Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Verslag João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Verslag Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Verslag Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Verslag Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.45 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2016 (debat)

Verklaring van de Raad: Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2016 (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes en Gérard Deprez (rapporteurs).

Het woord wordt gevoerd door Pierre Gramegna.

Het debat wordt gesloten.


10. Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland * (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Iliana Iotova, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Lorenzo Fontana, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli en Branislav Škripek.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos en Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Ska Keller.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 9.9.2015.


11. De stedelijke dimensie van EU-beleid - Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (debat)

Verslag over de stedelijke dimensie van EU-beleid [2014/2213(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Verslag over investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie [2014/2245(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch en Kerstin Westphal leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Costas Mavrides (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Danuta Jazłowiecka (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Evelyn Regner (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Neoklis Sylikiotis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Silvia Costa (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Julie Girling (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Andrew Lewer, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Steeve Briois, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, die weigert in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag van Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida en Georgi Pirinski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes en Janusz Zemke.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Tamás Deutsch en Kerstin Westphal.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 9.9.2015 en punt 8.12 van de notulen van 9.9.2015.


12. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

Rectificaties P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02)) zijn gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 10 van de notulen van 7.9.2015).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificaties in stemming te brengen overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, worden zij geacht te zijn goedgekeurd.


13. Beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 (debat)

Verslag over het verslag over de uitvoering, resultaten en algehele beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 [2014/2255(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Thomas Mann en Jutta Steinruck.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt en Verónica Lope Fontagné.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon en Konstantinos Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Eduard Kukan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 9.9.2015.


14. Interpretaties van het Reglement

Gisteren is ter plenaire vergadering kennis gegeven van de interpretaties van de artikelen 130, lid 3, en 191 van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken (punt 12 van de notulen van 7.9.2015).

Aangezien deze interpretaties niet door een fractie of ten minste 40 leden overeenkomstig artikel 226, lid 3, van het Reglement zijn betwist, worden zij geacht te zijn goedgekeurd P8_TA-PROV(2015)0295 en P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Madagaskar: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (debat)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee Bissau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0233/2015)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau [2015/2119(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0236/2015)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië [2015/2100(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Republiek Madagaskar en de Europese Gemeenschap [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen en Ricardo Serrão Santos leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Jean-Paul Denanot (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Alain Cadec, namens de PPE-Fractie, Clara Eugenia Aguilera García, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas en Werner Kuhn.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Renata Briano en Jarosław Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen en Ricardo Serrão Santos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 9.9.2015, punt 8.3 van de notulen van 9.9.2015, punt 8.4 van de notulen van 9.9.2015, punt 8.5 van de notulen van 9.9.2015, punt 8.5 van de notulen van 9.9.2015 en punt 8.6 van de notulen van 9.9.2015.


16. Tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011 (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011: inventarisatie en te nemen maatregelen voor duurzame mobiliteit [2015/2005(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Claudia Tapardel, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach en Deirdre Clune.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch en Inés Ayala Sender.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Wim van de Camp.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 9.9.2015.


17. Follow-up van de actiepunten ter ondersteuning van vrije beroepen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000080/2015) van Antonio Tajani en Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Follow-up van de actiepunten ter ondersteuning van vrije beroepen (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani en Evelyne Gebhardt lichten de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Nicola Danti, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini en Adam Szejnfeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.


18. Loopbanen van vrouwen in de wetenschap en aan de universiteit (korte presentatie)

Verslag over glazen plafonds in de wetenschappelijke en universitaire loopbaan van vrouwen [2014/2251(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke en Jordi Sebastià.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.15 van de notulen van 9.9.2015.


19. Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU (korte presentatie)

Verslag over het mondig maken van meisjes door middel van onderwijs in de EU [2014/2250(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek en Arne Gericke.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 9.9.2015.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 565.914/OJME).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Juridische mededeling - Privacybeleid