Indeks 
Protokół
PDF 286kWORD 217k
Wtorek, 8 września 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu ***I (debata)
 4.Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***II (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Janusza Korwin-Mikkego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***II (głosowanie)
  5.4.Handel produktami z fok ***I (głosowanie)
  5.5.Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu ***I (głosowanie)
  5.6.Stan praw podstawowych w UE (2013–2014) (głosowanie)
  5.7.Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014 r. (głosowanie)
  5.8.Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich (głosowanie)
  5.9.Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola WPR na podstawie wyników (głosowanie)
  5.10.Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (głosowanie)
  5.11.Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu (głosowanie)
  5.12.Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (głosowanie)
  5.13.Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (głosowanie)
  5.14.Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Prezentacja Rady dotycząca jej stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2016 (debata)
 10.Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji * (debata)
 11.Miejski wymiar polityki UE - Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE (debata)
 12.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 13.Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (debata)
 14.Wykładnia Regulaminu
 15.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (debata)
 16.Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r. (debata)
 17.Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia wykonywania wolnych zawodów (debata)
 18.Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach (krótka prezentacja)
 19.Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE (krótka prezentacja)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Rosja, w szczególności sprawa Estona Kohvera, Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenki (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Rosji, w szczególności sprawy Estona Kohvera, Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenki (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle i Arne Gericke w imieniu grupy ECR, w sprawie Rosji, w szczególności sprawy Estona Kohvera, Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenki (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg i Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, w sprawie poważnych wątpliwości dotyczących zatrzymania i wytoczenia przez Federację Rosyjską procesu Estonowi Kohverowi, Olegowi Seńcowowi i Aleksandrowi Kolczence (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola i Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, w sprawie Rosji, w szczególności sprawy Estona Kohvera, Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenki (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Rosji, w szczególności sprawy Estona Kohvera, Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenki (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie Rosji, w szczególności sprawy Estona Kohvera, Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenki (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche i Claudia Tapardel w imieniu grupy S&D, w sprawie Rosji, w szczególności sprawy Estona Kohvera, Olega Seńcowa i Aleksandra Kolczenki (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić i Arne Gericke w imieniu grupy ECR, w sprawie Angoli (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Angoli (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, w sprawie Angoli (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Angoli (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie Angoli (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Angoli (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Daciana Octavia Sârbu w imieniu grupy S&D, w sprawie Angoli (B8-0861/2015).

III.   Azerbejdżan (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Azerbejdżanie (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski i Arne Gericke w imieniu grupy ECR, w sprawie Azerbejdżanu (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, w sprawie Azerbejdżanu (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Laura Agea w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Azerbejdżanie (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Azerbejdżanie (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie Azerbejdżanu (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward i Flavio Zanonato w imieniu grupy S&D, w sprawie Azerbejdżanu (B8-0865/2015).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu [2013/0433(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współsprawozdawczynie: Giulia Moi i Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer i Giulia Moi przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Jude Kirton-Darling (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Luckego, Daciana Octavia Sârbu w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federley'a i Gilles'a Lebretona, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anję Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik i Paolo De Castro.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan i Tibor Szanyi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė i James Carver.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi i Renate Sommer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 8.9.2015.


4. Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 515/97 Rady w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego [2013/0410(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova i Nicola Danti.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Liisa Jaakonsaari.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 8.9.2015.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:45 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12:00.)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Protokołu z 2014 r. do Konwencji z 1930 r. dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy w odniesieniu do kwestii dotyczących polityki społecznej [2014/0259(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2015)0281)

Parlament udzielił zgody na projekt decyzji Rady.


5.2. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Janusza Korwin-Mikkego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Janusza Korwin-Mikkego [2015/2102(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 515/97 Rady w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego [2013/0410(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Handel produktami z fok ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA-PROV(2015)0284)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu [2013/0433(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współsprawozdawczynie: Giulia Moi i Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA-PROV(2015)0285)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Stan praw podstawowych w UE (2013–2014) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) [2014/2254(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę PPE)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI KOMISJI LIBE

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie procedur i praktyk dotyczących przesłuchań kandydatów na komisarzy w 2014 r. – wnioski płynące z procedury za 2014 r. [2015/2040(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie „Prawa człowieka a technologia: wpływ systemów inwigilacji i nadzoru na prawa człowieka w państwach trzecich” [2014/2232(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola WPR na podstawie wyników (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola wspólnej polityki rolnej na podstawie wyników [2014/2234(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie [2014/2210(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0290)

Wystąpienia

Sofia Sakorafa wniosła poprawkę ustną do ustępu 29, która została dopuszczona.


5.11. Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania potencjału badawczego i innowacyjnego w niebieskiej gospodarce do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego [2014/2240(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie promowania przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie [2015/2006(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dążenia ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie [2014/2149(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” [2014/2239(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupy PPE i ECR)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI KOMISJI ENVI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2015)0294)

Wystąpienia

Lynn Boylan wniosła poprawkę ustną do ust. 92, która nie została dopuszczona, ponieważ sprzeciwiło się jej ponad 40 posłów.


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Sprawozdanie Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Sprawozdanie Giulia Moi i Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Sprawozdanie Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Sprawozdanie Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett w imieniu grupy S&D, Stanislav Polčák

Sprawozdanie Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Sprawozdanie Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Sprawozdanie João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Sprawozdanie Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Sprawozdanie Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Sprawozdanie Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:45 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Prezentacja Rady dotycząca jej stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2016 (debata)

Oświadczenie Rady: Prezentacja Rady dotycząca jej stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2016 (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (sprawozdawcy).

Głos zabrał Pierre Gramegna.

Debata została zamknięta.


10. Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady wprowadzającej środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na korzyść Włoch i Grecji [COM(2015)0286 - C8-0156/2015- 2015/0125(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Iliana Iotova w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Lorenzo Fontana w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli i Branislav Škripek.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Ska Keller.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 9.9.2015.


11. Miejski wymiar polityki UE - Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie miejskiego wymiaru polityki UE [2014/2213(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Sprawozdanie w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii [2014/2245(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch i Kerstin Westphal przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji)

Głos zabrali: Costas Mavrides (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Danuta Jazłowiecka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Neoklis Sylikiotis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Silvia Costa (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Julie Girling (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Jan Olbrycht w imieniu grupy PPE, Constanze Krehl w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Andrew Lewer w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL i Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, który odmówił odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida i Georgi Pirinski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes i Janusz Zemke.

Głos zabrali: Corina Crețu, Tamás Deutsch i Kerstin Westphal.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 9.9.2015 i pkt 8.12 protokołu z dnia 9.9.2015.


12. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Sprostowania P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 10 protokołu z dnia 7.9.2015).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie złożyła wniosku o poddanie tych sprostowań pod głosowanie, zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu, uważa się je za zatwierdzone.


13. Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z realizacji, wyników i ogólnej oceny Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012) [2014/2255(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji)

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Dominique Martin w imieniu grupy ENF, Thomas Mann i Jutta Steinruck.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt i Verónica Lope Fontagné.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon i Konstantinos Papadakis.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Eduard Kukan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 9.9.2015.


14. Wykładnia Regulaminu

Wykładnia art. 130 ust. 3 i art. 191 Regulaminu dokonana przez Komisję Spraw Konstytucyjnych została ogłoszona na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 12 protokołu z dnia 7.9.2015).

Ponieważ wykładnia ta nie spotkała się z sprzeciwem ze strony żadnej z grup politycznych ani co najmniej czterdziestu posłów, zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu, zostaje ona uznana za przyjętą (P8_TA-PROV(2015)0295 i P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0233/2015)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau [2015/2119(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0236/2015)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka [2015/2100(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen i Ricardo Serrão Santos przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Jean-Paul Denanot (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Alain Cadec w imieniu grupy PPE, Clara Eugenia Aguilera García w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas i Werner Kuhn.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Renata Briano i Jarosław Wałęsa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen i Ricardo Serrão Santos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 9.9.2015, pkt 8.3 protokołu z dnia 9.9.2015, pkt 8.4 protokołu z dnia 9.9.2015, pkt 8.5 protokołu z dnia 9.9.2015, pkt 8.5 protokołu z dnia 9.9.2015 i pkt 8.6 protokołu z dnia 9.9.2015.


16. Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r.: podsumowanie i dążenie w kierunku mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju [2015/2005(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Claudia Tapardel w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach i Deirdre Clune.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch i Inés Ayala Sender.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Wim van de Camp.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 9.9.2015.


17. Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia wykonywania wolnych zawodów (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000080/2015), które skierowali Antonio Tajani i Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE i Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia wykonywania wolnych zawodów (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani i Evelyne Gebhardt rozwinęli pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.


18. Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie kobiet pracujących zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach oraz problemu szklanego sufitu [2014/2251(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke i Jordi Sebastià.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.15 protokołu z dnia 9.9.2015.


19. Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wzmacniania pozycji dziewcząt przez edukację w UE [2014/2250(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek i Arne Gericke.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.16 protokołu z dnia 9.9.2015.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 565.914/OJME).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności