Index 
Proces-verbal
PDF 283kWORD 220k
Marţi, 8 septembrie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole ***I (dezbatere)
 4.Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***II (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Convenția OIM privind munca forțată: politica socială *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***II (vot)
  
5.4.Comerțul cu produse derivate din focă ***I (vot)
  
5.5.Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole ***I (vot)
  
5.6.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (vot)
  
5.7.Audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 2014 (vot)
  
5.8.Drepturile omului și tehnologia în țările terțe (vot)
  
5.9.Protejarea intereselor financiare ale UE: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune (vot)
  
5.10.Întreprinderile familiale din Europa (vot)
  
5.11.Exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică (vot)
  
5.12.Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare (vot)
  
5.13.Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european (vot)
  
5.14.Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2016 (dezbatere)
 10.Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei * (dezbatere)
 11.Dimensiunea urbană a politicilor UE - Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE (dezbatere)
 12.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 13.Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (dezbatere)
 14.Interpretările Regulamentului de procedură
 15.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** - Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Madagascar: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (dezbatere)
 16.Punerea în aplicare a Cărţii albe din 2011 privind transporturile (dezbatere)
 17.Monitorizarea liniilor de acțiune pentru stimularea profesiilor liberale (dezbatere)
 18.Carierele femeilor în mediul academic și științific (prezentare succintă)
 19.Capacitarea fetelor prin educație în UE (prezentare succintă)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Rusia, în special cazul lui Eston Kohver, Oleg Santsov și Alexander Kolchenko (2015/2838(RSP))

- Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Rusia, în special cazul lui Eston Kohver, Oleg Santsov și Alexander Kolchenko (B8-0845/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la Rusia, în special cazul lui Eston Kohver, Oleg Santsov și Alexander Kolchenko (B8-0847/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg și Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, referitoare la îndoielile serioase legate de detenția și procesul desfășurate de Federația Rusă în cazul lui Eston Kohver, Oleg Santsov și Alexander Kolchenko (B8-0849/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, referitoare la Rusia, în special cazul lui Eston Kohver, Oleg Santsov și Alexander Kolchenko (B8-0850/2015);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Rusia, în special cazul lui Eston Kohver, Oleg Santsov și Alexander Kolchenko (B8-0851/2015);

- Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la Rusia, în special cazul lui Eston Kohver, Oleg Santsov și Alexander Kolchenko (B8-0852/2015);

- Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche și Claudia Tapardel, în numele Grupului S&D, referitoare la Rusia, în special cazul lui Eston Kohver, Oleg Santsov și Alexander Kolchenko (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la Angola (B8-0846/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Angola (B8-0848/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, referitoare la Angola (B8-0853/2015);

- Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Angola (B8-0854/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Angola (B8-0857/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Angola (B8-0859/2015);

- Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández și Daciana Octavia Sârbu, în numele Grupului S&D, referitoare la Angola (B8-0861/2015).

III.   Azerbaidjan (2015/2840(RSP))

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația drepturilor omului în Azerbaidjan (B8-0856/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski și Arne Gericke, în numele Grupului ECR, referitoare la Azerbaidjan (B8-0858/2015);

- Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, referitoare la Azerbaidjan (B8-0860/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Laura Agea, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația drepturilor omului în Azerbaidjan (B8-0862/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Azerbaidjan (B8-0863/2015);

- Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la Azerbaidjan (B8-0864/2015);

- Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward și Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D, referitoare la Azerbaidjan (B8-0865/2015).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole [2013/0433(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Giulia Moi și Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer și Giulia Moi și-au prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jude Kirton-Darling (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fredrick Federley și Gilles Lebreton, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik și Paolo De Castro.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan și Tibor Szanyi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė și James Carver.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi și Renate Sommer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 8.9.2015.


4. Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol [2013/0410(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Daniel Dalton, în numele Grupului ECR, Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova și Nicola Danti.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Liisa Jaakonsaari.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 8.9.2015.

(Ședința, suspendată la 11.45 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Convenția OIM privind munca forțată: politica socială *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul din 2014 la Convenția privind munca forțată din 1930 a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la aspecte legate de politica socială [2014/0259(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2015)0281)

Parlamentul și-a dat acordul pentru proiectul de decizie a Consiliului.


5.2. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Janusz Korwin-Mikke [2015/2102(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol [2013/0410(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Comerțul cu produse derivate din focă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA-PROV(2015)0284)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole [2013/0433(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportori: Giulia Moi și Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA-PROV(2015)0285)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (vot)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul PPE)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A COMISIEI LIBE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 2014 (vot)

Raport referitor la procedurile și practicile legate de audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 2014 [2015/2040(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Drepturile omului și tehnologia în țările terțe (vot)

Raport referitor la „Drepturile omului și tehnologia: impactul sistemelor de intruziune și supraveghere asupra drepturilor omului în țările terțe” [2014/2232(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Protejarea intereselor financiare ale UE: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune (vot)

Raport referitor la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune [2014/2234(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Întreprinderile familiale din Europa (vot)

Raport referitor la întreprinderile familiale din Europa [2014/2210(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0290)

Intervenții

Sofia Sakorafa a prezentat un amendament oral la punctul 29, care a fost reținut.


5.11. Exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică (vot)

Raport referitor la exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică [2014/2240(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare (vot)

Raport referitor la promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare [2015/2006(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european (vot)

Raport referitor la o abordare integrată a patrimoniului cultural european [2014/2149(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) (vot)

Raport referitor la acțiunile realizate ca urmare a inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă“ (Right2Water) [2014/2239(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupurile PPE și ECR)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A COMISIEI ENVI

Adoptat (P8_TA-PROV(2015)0294)

Intervenții

Lynn Boylan a prezentat un amendament oral la punctul 92, care nu a fost reținut, întrucât peste 40 de deputați s-au opus.


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Raport Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Raport Giulia Moi și Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Raport Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Raport Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett, în numele Grupului S&D, Stanislav Polčák

Raport Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Raport Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Raport Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Raport João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Raport Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Raport Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Raport Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.45, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2016 (dezbatere)

Declarație a Consiliului: Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2016 (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: José Manuel Fernandes și Gérard Deprez (raportori).

A intervenit Pierre Gramegna.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Iliana Iotova, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Lorenzo Fontana, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli și Branislav Škripek.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos și Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Ska Keller.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 9.9.2015.


11. Dimensiunea urbană a politicilor UE - Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE (dezbatere)

Raport referitor la dimensiunea urbană a politicilor UE [2014/2213(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Raport referitor la „Investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană” (2014/2245(INI)) - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch și Kerstin Westphal își prezintă rapoartele.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei)

Au intervenit: Costas Mavrides (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Danuta Jazłowiecka (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Evelyn Regner (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Neoklis Sylikiotis (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Silvia Costa (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Julie Girling (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, Constanze Krehl, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Andrew Lewer, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, și Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, care a refuzat să răspundă la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”, adresată de Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida și Georgi Pirinski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes și Janusz Zemke.

Au intervenit: Corina Crețu, Tamás Deutsch și Kerstin Westphal.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 9.9.2015 și punctul 8.12 al PV din 9.9.2015.


12. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificările P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) au fost anunțate în plen în ziua precedentă (punctul 10 al PV din 7.9.2015).

Având în vedere că nu au facut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați [articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], aceste rectificări sunt considerate adoptate.


13. Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (dezbatere)

Raport referitor la Raportul privind punerea în aplicare, rezultatele și evaluarea globală a Anului european al îmbătrânirii active și solidarității între generații (2012) [2014/2255(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: David Casa, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Dominique Martin, în numele Grupului ENF, Thomas Mann și Jutta Steinruck.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt și Verónica Lope Fontagné.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon și Konstantinos Papadakis.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Eduard Kukan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.13 al PV din 9.9.2015.


14. Interpretările Regulamentului de procedură

Interpretările articolului 130 alineatul (3) și a articolului 191 din Regulamentul de procedură, furnizate de Comisia pentru afaceri constituționale, au fost anunțate în ședința plenară de ieri (punctul 12 al PV din 7.9.2015).

Întrucât niciun grup politic și nici cel puțin 40 de deputați nu și-au exprimat opoziția, aceste interpretări se consideră adoptate în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură (P8_TA-PROV(2015)0295 și P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** - Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) *** - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Madagascar: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0233/2015)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau [2015/2119(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0236/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Capului Verde [2015/2100(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar și Comunitatea Europeană [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen și Ricardo Serrão Santos și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: José Manuel Fernandes (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Jean-Paul Denanot (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Alain Cadec, în numele Grupului PPE, Clara Eugenia Aguilera García, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas și Werner Kuhn.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Renata Briano și Jarosław Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria și Igor Šoltes.

Au intervenit: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen și Ricardo Serrão Santos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 9.9.2015, punctul 8.3 al PV din 9.9.2015, punctul 8.4 al PV din 9.9.2015, punctul 8.5 al PV din 9.9.2015, punctul 8.5 al PV din 9.9.2015 și punctul 8.6 al PV din 9.9.2015.


16. Punerea în aplicare a Cărţii albe din 2011 privind transporturile (dezbatere)

Raport referitor la implementarea Cărții albe privind transporturile 2011: evaluarea situației actuale și calea de urmat pentru realizarea unei mobilități sustenabile (2015/2005(INI)) - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Markus Pieper, în numele Grupului PPE, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Claudia Tapardel, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach și Deirdre Clune.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch și Inés Ayala Sender.

Au intervenit: Violeta Bulc și Wim van de Camp.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.14 al PV din 9.9.2015.


17. Monitorizarea liniilor de acțiune pentru stimularea profesiilor liberale (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000080/2015) adresată de Antonio Tajani și Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Măsuri de monitorizare pentru liniile de acțiune pentru stimularea profesiilor liberale (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani și Evelyne Gebhardt au dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini și Adam Szejnfeld.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Carierele femeilor în mediul academic și științific (prezentare succintă)

Raport referitor la carierele femeilor în mediul științific și universitar și „plafoanele de sticlă” întâlnite (2014/2251(INI)) - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke și Jordi Sebastià.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.15 al PV din 9.9.2015.


19. Capacitarea fetelor prin educație în UE (prezentare succintă)

Raport referitor la capacitarea fetelor prin educație în Uniunea Europeană (2014/2250(INI)) - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek și Arne Gericke.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.16 al PV din 9.9.2015.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 565.914/OJME).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.35.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Aviz juridic - Politica de confidențialitate