Zoznam 
Zápisnica
PDF 283kWORD 214k
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Klonovanie zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely ***I (rozprava)
 4.Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***II (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: sociálna politika *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Janusza Korwina-Mikkeho *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***II (hlasovanie)
  
5.4.Obchodovanie s výrobkami z tuleňov ***I (hlasovanie)
  
5.5.Klonovanie zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely ***I (hlasovanie)
  
5.6.Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) (hlasovanie)
  
5.7.Vypočutia komisárov: ponaučenia, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 (hlasovanie)
  
5.8.Ľudské práva a technológie v tretích krajinách (hlasovanie)
  
5.9.Ochrana finančných záujmov EÚ: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (hlasovanie)
  
5.10.Rodinné podniky v Európe (hlasovanie)
  
5.11.Výskum a inovácia v modrej ekonomike zamerané na rast a tvorbu pracovných miest (hlasovanie)
  
5.12.Podpora podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy (hlasovanie)
  
5.13.Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy (hlasovanie)
  
5.14.Ďalší postup nadväzujúci na európsku iniciatívu občanov Right2Water (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2016 (rozprava)
 10.Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka * (rozprava)
 11.Mestský rozmer politík EÚ – Investovanie do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (rozprava)
 12.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 13.Hodnotenie roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (rozprava)
 14.Výklad rokovacieho poriadku
 15.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Madagaskarom: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (rozprava)
 16.Vykonávanie bielej knihy o doprave z roku 2011 (rozprava)
 17.Opatrenia nadväzujúce na usmernenia pre činnosti zamerané na podporu slobodných povolaní (rozprava)
 18.Vedecká a univerzitná kariéra žien (stručná prezentácia)
 19.Posilnenie postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania (stručná prezentácia)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Rusko, najmä prípad Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (2015/2838(RSP))

– Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o Rusku, najmä prípade Estona Kohvera, Olega Santsova a Alexandra Kolchenka (B8-0845/2015);

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Roberts Zīle a Arne Gericke v mene skupiny ECR, o Rusku, najmä prípade Estona Kohvera, Olega Santsova a Alexandra Kolchenka (B8-0847/2015);

– Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg a Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, o závažných pochybnostiach týkajúcich sa zadržania a súdneho konania, ktoré vedie Ruská federácia proti Estonovi Kohverovi, Olegovi Santsovovi a Alexandrovi Kolchenkovi (B8-0849/2015);

– Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Roberta Metsola a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, o Rusku, najmä prípade Estona Kohvera, Olega Santsova a Alexandra Kolchenka (B8-0850/2015);

– Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, o Rusku, najmä prípade Estona Kohvera, Olega Santsova a Alexandra Kolchenka (B8-0851/2015);

– Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o Rusku, najmä prípade Estona Kohvera, Olega Santsova a Alexandra Kolchenka (B8-0852/2015);

– Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Sergio Gutiérrez Prieto, Jonás Fernández, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Anna Hedh, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Theresa Griffin, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche a Claudia Tapardel v mene skupiny S&D, o Rusku, najmä prípade Estona Kohvera, Olega Santsova a Alexandra Kolchenka (B8-0855/2015).

II.   Angola (2015/2839(RSP))

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić a Arne Gericke v mene skupiny ECR, o Angole (B8-0846/2015);

– Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o Angole (B8-0848/2015);

– Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Lara Comi a Roberta Metsola v mene skupiny PPE, o Angole (B8-0853/2015);

– Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek a Urmas Paet v mene skupiny ALDE, o Angole (B8-0854/2015)

– Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o Angole (B8-0857/2015);

– Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, o Angole (B8-0859/2015);

– Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Monika Flašíková Beňová, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Victor Negrescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Andrea Cozzolino, David Martin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Renato Soru, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Demetris Papadakis, Jeppe Kofod, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Daciana Octavia Sârbu v mene skupiny S&D, o Angole (B8-0861/2015).

III.   Azerbajdžan (2015/2840(RSP))

– Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Helga Trüpel a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane (B8-0856/2015);

– Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Roberts Zīle, Valdemar Tomaševski a Arne Gericke v mene skupiny ECR, o Azerbajdžane (B8-0858/2015);

– Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Lara Comi a Roberta Metsola v mene skupiny PPE, o Azerbajdžane (B8-0860/2015);

– Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Laura Agea v mene skupiny EFDD, o situácii v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane (B8-0862/2015);

– Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kostas Chrysogonos a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Azerbajdžane (B8-0863/2015);

– Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o Azerbajdžane (B8-0864/2015);

– Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward a Flavio Zanonato v mene skupiny S&D, o Azerbajdžane (B8-0865/2015).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Klonovanie zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely [2013/0433(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyne: Giulia Moi a Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer a Giulia Moi predstavili správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jude Kirton-Darling ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley a Gilles Lebreton, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik a Paolo De Castro.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan a Tibor Szanyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė a James Carver.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi a Renate Sommer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 8.9.2015.


4. Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach [2013/0410(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ivan Štefanec v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Laurenţiu Rebega, v mene skupiny ENF, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova a Nicola Danti.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Liisa Jaakonsaari.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 8.9.2015.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.45 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: sociálna politika *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať v záujme Európskej únie Protokol z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930 o nútenej alebo povinnej práci, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa sociálnej politiky [2014/0259(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2015)0281)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodntuia Rady.


5.2. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Janusza Korwina-Mikkeho *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho [2015/2102(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2015)0282)


5.3. Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach [2013/0410(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA-PROV(2015)0283)


5.4. Obchodovanie s výrobkami z tuleňov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA-PROV(2015)0284)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0284)


5.5. Klonovanie zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o klonovaní hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely [2013/0433(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajcovia: Giulia Moi a Renate Sommer (A8-0216/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA-PROV(2015)0285)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0285)


5.6. Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) (hlasovanie)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) [2014/2254(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou PPE)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA výboru LIBE

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0286)


5.7. Vypočutia komisárov: ponaučenia, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 (hlasovanie)

Správa o postupoch týkajúcich sa vypočutí komisárov a ponaučeniach, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 [2015/2040(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Richard Corbett (A8-0197/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0287)


5.8. Ľudské práva a technológie v tretích krajinách (hlasovanie)

Správa o ľudských právach a technológiách: vplyv systémov neoprávneného vniknutia a sledovania na ľudské práva v tretích krajinách [2014/2232(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0288)


5.9. Ochrana finančných záujmov EÚ: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (hlasovanie)

Správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky [2014/2234(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0289)


5.10. Rodinné podniky v Európe (hlasovanie)

Správa o rodinných podnikoch v Európe [2014/2210(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0290)

Vystúpenia:

Sofia Sakorafa predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 29, ktorý bol prijatý.


5.11. Výskum a inovácia v modrej ekonomike zamerané na rast a tvorbu pracovných miest (hlasovanie)

Správa o využití potenciálu výskumu a inovácie v modrej ekonomike na rast a tvorbu pracovných miest [2014/2240(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: João Ferreira (A8-0214/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0291)


5.12. Podpora podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy (hlasovanie)

Správa o podpore podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy [2015/2006(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0292)


5.13. Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy (hlasovanie)

Správa Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy [2014/2149(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0293)


5.14. Ďalší postup nadväzujúci na európsku iniciatívu občanov Right2Water (hlasovanie)

Správa k ďalšiemu postupu nadväzujúcemu na európsku iniciatívu občanov Right2Water [2014/2239(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinami PPE a ECR)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA výboru ENVI

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0294)

Vystúpenia:

Lynn Boylan predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 92, ktorý nebol prijatý, keďže sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Liisa Jaakonsaari - A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Správa: Cristian-Silviu Buşoi - A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Správa: Giulia Moi a Renate Sommer - A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Správa: Laura Ferrara - A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Krisztina Morvai, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Správa: Richard Corbett - A8-0197/2015
Richard Corbett v mene skupiny S&D, Stanislav Polčák

Správa: Marietje Schaake - A8-0178/2015
Neena Gill, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Správa: Petri Sarvamaa - A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Marijana Petir

Správa: Angelika Niebler - A8-0223/2015
Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

Správa: João Ferreira - A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Správa: Michaela Šojdrová - A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Krisztina Morvai, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Správa: Mircea Diaconu - A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Správa: Lynn Boylan - A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2016 (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2016 (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (spravodajcovia).

V rozprave vystúpil Pierre Gramegna.

Rozprava sa skončila.


10. Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka * (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers v mene skupiny PPE, Iliana Iotova v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Lorenzo Fontana v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli a Branislav Škripek.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Ska Keller.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 9.9.2015.


11. Mestský rozmer politík EÚ – Investovanie do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (rozprava)

Správa o mestskom rozmere politík EÚ [2014/2213(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Správa o investovaní do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii [2014/2245(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch a Kerstin Westphal uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Costas Mavrides (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Danuta Jazłowiecka (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Neoklis Sylikiotis (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Silvia Costa (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Julie Girling (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, Constanze Krehl v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Andrew Lewer v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL a Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Steeve Briois v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida a Georgi Pirinski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes a Janusz Zemke.

Vystúpili: Corina Crețu, Tamás Deutsch a Kerstin Westphal.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 9.9.2015 a bod 8.12 zápisnice zo dňa 9.9.2015.


12. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 10 zápisnice zo dňa 7.9.2015) boli oznámené korigendá P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala v súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku o hlasovanie, tieto korigendá sa považujú za schválené.


13. Hodnotenie roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (rozprava)

Správa o správe o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami [2014/2255(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie)

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Dominique Martin v mene skupiny ENF, Thomas Mann a Jutta Steinruck.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt a Verónica Lope Fontagné.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon a Konstantinos Papadakis.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Eduard Kukan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 9.9.2015.


14. Výklad rokovacieho poriadku

Výklad článku 130 ods. 3 a článku 191 rokovacieho poriadku, ktorý poskytol Výbor pre ústavné veci, bol oznámený na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 12 zápisnice zo dňa 7.9.2015).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nevzniesla námietku v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku, výklad týchto článkov sa považuje za prijatý (P8_TA-PROV(2015)0295 a P8_TA-PROV(2015)0296).


15. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Madagaskarom: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (rozprava)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0233/2015)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou [2015/2119(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0236/2015)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou [2015/2100(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen a Ricardo Serrão Santos uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Jean-Paul Denanot (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Alain Cadec v mene skupiny PPE, Clara Eugenia Aguilera García v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas a Werner Kuhn.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Renata Briano a Jarosław Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria a Igor Šoltes.

Vystúpili: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen a Ricardo Serrão Santos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 9.9.2015, bod 8.3 zápisnice zo dňa 9.9.2015, bod 8.4 zápisnice zo dňa 9.9.2015, bod 8.5 zápisnice zo dňa 9.9.2015, bod 8.5 zápisnice zo dňa 9.9.2015 a bod 8.6 zápisnice zo dňa 9.9.2015.


16. Vykonávanie bielej knihy o doprave z roku 2011 (rozprava)

Správa o vykonávaní bielej knihy o doprave z roku 2011: hodnotenie a ďalší postup na ceste k udržateľnej mobilite [2015/2005(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Pieper v mene skupiny PPE, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Claudia Tapardel v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach a Deirdre Clune.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch a Inés Ayala Sender.

Vystúpili: Violeta Bulc a Wim van de Camp.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.14 zápisnice zo dňa 9.9.2015.


17. Opatrenia nadväzujúce na usmernenia pre činnosti zamerané na podporu slobodných povolaní (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000080/2015), ktorú položili Antonio Tajani a Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE a Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Opatrenia nadväzujúce na Usmernenia pre činnosti v záujme podpory vykonávania slobodných povolaní (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015)

Antonio Tajani a Evelyne Gebhardt rozvinuli otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Nicola Danti v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Constance Le Grip, Othmar Karas, Massimiliano Salini a Adam Szejnfeld.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.


18. Vedecká a univerzitná kariéra žien (stručná prezentácia)

Správa o vedeckej a univerzitnej kariére žien a probléme skleného stropu [2014/2251(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Therese Comodini Cachia, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Arne Gericke a Jordi Sebastià.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.15 zápisnice zo dňa 9.9.2015.


19. Posilnenie postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania (stručná prezentácia)

Správa o posilnení postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania [2014/2250(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

Liliana Rodrigues uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Anna Záborská, Branislav Škripek a Arne Gericke.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.16 zápisnice zo dňa 9.9.2015.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 565.914/OJME).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.35 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia