Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg

3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) nr 625/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med hjälp av tekniska tillsynsstandarder om de krav som investerande institut, medverkande institut, institut som är ursprungliga långivare och institut som är originatorer ska uppfylla när det gäller exponeringar mot överförda kreditrisker (C(2015)04422 – 2015/2769(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 2 juli 2015, på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade beslut om tillfällig likvärdighet hos de solvensordningar som gäller i Australien, Bermuda, Brasilien, Kanada, Mexiko och Amerikas förenta stater och som gäller för försäkrings- och återförsäkringsföretag med huvudkontor i dessa länder (C(2015)03740 – 2015/2743(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 5 juni 2015
Förlängning av tidsfristen för invändningar: tre månader, på begäran av Europaparlamentet

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 när det gäller vissa oenologiska metoder och förordning (EG) nr 436/2009 vad gäller anteckning av dessa metoder i de register som ska föras inom vinsektorn (C(2015)04510 – 2015/2770(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 6 juli 2015
Förlängning av tidsfristen för invändningar: två månader, på begäran av Europaparlamentet

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy