Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Σύσταση: Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Έκθεση Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins και Marian Harkin

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Έκθεση Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe και Jonathan Arnott

Έκθεση Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins και Bill Etheridge.

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα συνεχιστούν κατά την αυριανή συνεδρίαση, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου