Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург

14. Ядрено споразумение с Иран (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ядрено споразумение с Иран (2015/2835(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jiří Pospíšil, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Николай Бареков, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López и Afzal Khan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal и Seán Kelly.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност