Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

14. Πυρηνική συμφωνία με το Ιράν (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Πυρηνική συμφωνία με το Ιράν (2015/2835(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Pospíšil, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López και Afzal Khan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου