Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2235(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0222/2015

Συζήτηση :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0321

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

17. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας - Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα - Επισφαλής απασχόληση (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας [2014/2236(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση [2014/2235(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000090/2015) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Επισφαλής απασχόληση (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000091/2015) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Επισφαλής απασχόληση (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Οι Verónica Lope Fontagné και Martina Dlabajová παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Ο Thomas Händel αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Jazłowiecka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gianluca Buonanno, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, (ο Πρόεδρος τον ανακαλεί στην τάξη, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Κανονισμού, επικαλούμενος επίσης το παράρτημα XV του Κανονισμού), Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, David Casa, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, και Agnes Jongerius.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Νότης Μαριάς, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Κώστας Χρυσόγονος, Igor Šoltes, Jonathan Arnott και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné και Martina Dlabajová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015 και σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου