Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2235(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0222/2015

Debatten :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Stemmingen :

PV 10/09/2015 - 8.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0321

Notulen
Woensdag 9 september 2015 - Straatsburg

17. Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van werkloosheid - Totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen - Onzeker werk (debat)
Volledige verslagen

Verslag over sociaal ondernemerschap en sociale innovatie bij de bestrijding van werkloosheid [2014/2236(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Verslag over de totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen [2014/2235(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000090/2015) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Raad: Onzekere dienstverbanden (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000091/2015) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Onzekere dienstverbanden (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné en Martina Dlabajová leiden de verslagen in

Thomas Händel licht de vragen toe.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Jazłowiecka, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Gianluca Buonanno, namens de ENF-Fractie (de Voorzitter roept hem tot de orde overeenkomstig artikel 165 van het Reglement en verwijst tevens naar Bijlage XV van het Reglement), Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, David Casa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, en Agnes Jongerius.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov en Krzysztof Hetman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné en Martina Dlabajová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 10.9.2015 en punt 8.8 van de notulen van 10.9.2015.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid