Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

18. Βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη: μελλοντικές προκλήσεις (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη: μελλοντικές προκλήσεις (2015/2836(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Alojz Peterle, Biljana Borzan, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Κώστας Χρυσόγονος και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου