Показалец 
Протокол
PDF 302kWORD 225k
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Трансфер на бюджетни кредити
 5.Състоянието на Съюза (разискване)
 6.Миграцията и бежанците в Европа (разискване)
 7.Искания за снемане на парламентарен имунитет
 8.Време за гласуване
  8.1.Предложение за смяна на името на Делегацията за връзки с Палестинския законодателен съвет на Делегация за връзки с Палестина (гласуване)
  8.2.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** (гласуване)
  8.3.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (доклад) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** (гласуване)
  8.5.Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (доклад) (гласуване)
  8.6.Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Мадагаскар: възможности за риболов и финансово участие *** (гласуване)
  8.7.Предложение за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация *** (гласуване)
  8.8.Протокол за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (Споразумение за улесняване на търговията) (гласуване)
  8.9.Разрешаване на Австрия, на Белгия и на Полша да ратифицират Будапещенската конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI) или да се присъединят към нея *** (гласуване)
  8.10.Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция * (гласуване)
  8.11.Градското измерение на политиките на ЕС (гласуване)
  8.12.Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (гласуване)
  8.13.Оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (гласуване)
  8.14.Прилагане на Бялата книга от 2011 г. относно транспорта (гласуване)
  8.15.Професионалните кариери на жените в науката и висшето образование (гласуване)
  8.16.Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието (гласуване)
  8.17.ЕИП - Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (разискване)
 13.Положението в Беларус (разискване)
 14.Ядрено споразумение с Иран (разискване)
 15.Състав на политическите групи
 16.Nomination d'un membre du Comité consultatif sur la conduite des députés
 17.Социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу безработицата - Създаване на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век - Несигурната трудова заетост (разискване)
 18.Устойчивост на системите за здравеопазване в Европа: бъдещи предизвикателства (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 23/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0052/2015 - C8-0191/2015 - 2015/2149(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1/2015 - Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) (N8-0053/2015 - C8-0251/2015 - 2015/2211(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 21/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0054/2015 - C8-0253/2015 - 2015/2213(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 22/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0055/2015 - C8-0254/2015 - 2015/2214(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 25/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0056/2015 - C8-0255/2015 - 2015/2215(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2015 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0057/2015 - C8-0257/2015 - 2015/2216(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-08/T/15 - Сметна палата (N8-0061/2015 - C8-0264/2015 - 2015/2235(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следният проект на делегиран акт беше предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 625/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез приемане на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват изискванията за инвеститор, спонсор, първоначални кредитори и институции инициатори във връзка с експозиции към прехвърлен кредитен риск (C(2015)04422 – 2015/2769(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 2 юли 2015 г. по искане на компетентната комисия.

Препращане на водещата комисия:ECON

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегирано решение на Комисията относно временната еквивалентност на режимите за платежоспособност, действащи в Австралия, Бермуда, Бразилия, Канада, Мексико и Съединените щати, която е приложима към застрахователни и презастрахователни предприятия с централни управления в тези държави (C(2015)03740 – 2015/2743(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 5 юни 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 3 месеца, по искане на Европейския парламент.

Препращане на водещата комисия:ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на определени енологични практики и Регламент (ЕО) № 436/2009 по отношение на регистрирането на тези практики в регистрите на лозаро-винарския сектор (C(2015)04510 – 2015/2770(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 юли 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на Европейския парламент.

Препращане на водещата комисия:AGRI


4. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Сметната палата № V/AB-04/T/15, V/AB-05/C/15, V/AB-06/C/15 и V/AB-07/A/15.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Икономическия и социален комитет INF 2/2015.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Комитета на регионите INF 4/2015 и INF 5/2015.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 15/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 19/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 20/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 23/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 24/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 3, от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 20/2015, DEC 23/2015 и DEC 24/2015.

В съответствие с член 203, параграфи 5 и 7 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не излиза със становище относно наема на новите помещения на делегацията в Тайланд съвместно с ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“.


5. Състоянието на Съюза (разискване)

Изявление на председателя на Комисията: Състоянието на Съюза (2015/2738(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да открие разискването.

Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Florian Philippot, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

Изказа се Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета).

Изказа се Herbert Reul.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Maria João Rodrigues, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Marcel de Graaff, Jan Olbrycht, Enrique Guerrero Salom, Peter Lundgren, Alain Lamassoure, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Pervenche Berès, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Maria Spyraki, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Péter Niedermüller и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Kyrtsos, José Blanco López, Notis Marias и Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eleonora Forenza и Ulrike Lunacek.

Изказа се Jean-Claude Juncker.

Разискването приключи.


6. Миграцията и бежанците в Европа (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията), Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност), и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gianni Pittella, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Birgit Sippel, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Paul Nuttall, Matteo Salvini, Bruno Gollnisch, Roberta Metsola, István Ujhelyi, Vicky Ford, Cornelia Ernst, Rolandas Paksas, Monika Hohlmeier, Knut Fleckenstein, Roberts Zīle, Malin Björk, Arnaud Danjean, Elena Valenciano, Kinga Gál, Claude Moraes, Barbara Kudrycka и Alessandra Mussolini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Elly Schlein, Ангел Джамбазки, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Steven Woolfe и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Nicolas Schmit.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

— Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Tania González Peñas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Мария Габриел, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Емил Радев, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso и Jaromír Štětina, от името на групата PPE, относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP)) (B8-0832/2015);

— Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Ангел Джамбазки, Gabriele Zimmer, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP)) (B8-0833/2015);

— Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Филиз Хюсменова, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin, от името на групата ALDE, относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP)) (B8-0834/2015);

— Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, относно миграцията и положението на бежанците (2015/2833(RSP)) (B8-0835/2015);

— Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP)) (B8-0837/2015);

— Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP)) (B8-0838/2015);

— Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Vincent Peillon, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tonino Picula, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Flavio Zanonato, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, José Blanco López, Eric Andrieu, Tanja Fajon, Marju Lauristin, Mercedes Bresso, Enrico Gasbarra, Udo Bullmann, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Afzal Khan, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Brando Benifei, Maria Arena, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Derek Vaughan, Andi Cristea, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Jonás Fernández, Hugues Bayet, Péter Niedermüller, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Konstantinos Papadakis, Pier Antonio Panzeri, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Elena Valenciano, Iris Hoffmann, Момчил Неков, Kati Piri, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Tapardel, Theresa Griffin, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Matthias Groote, Goffredo Maria Bettini, Isabella De Monte, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Renata Briano, Jutta Steinruck, Nicola Danti, Ricardo Serrão Santos, Caterina Chinnici, Jo Leinen, Max Andersson, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Damiano Zoffoli, Victor Negrescu, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Knut Fleckenstein, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Jytte Guteland, Илияна Йотова, Javi López, Martina Werner, Neena Gill, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, относно миграцията и положението на бежанците (2015/2833(RSP)) (B8-0842/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 10.9.2015 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

7. Искания за снемане на парламентарен имунитет

Гръцките компетенти органи са представили искане за снемане на парламентарния имунитет на Georgios Kyrtsos във връзка с наказателно производство пред Първоинстанционния съд на Атина.

Гръцките компетенти органи са представили искане за снемане на парламентарния имунитет на Stelios Kouloglou във връзка с наказателно производство пред едноличния Съдебен съвет на Атина.

Полските компетенти органи са представили искане за снемане на парламентарния имунитет на Robert Jarosław Iwaszkiewicz във връзка с наказателно производство пред полската Генерална инспекция на пътния транспорт.

Полските компетенти органи са представили искане за снемане на парламентарния имунитет на Czesław Adam Siekierski във връзка с наказателно производство пред полската Генерална инспекция на пътния транспорт.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Предложение за смяна на името на Делегацията за връзки с Палестинския законодателен съвет на Делегация за връзки с Палестина (гласуване)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0297)


8.2. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0233/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0298)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


8.3. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (доклад) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау [2015/2119(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0236/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0299)


8.4. Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0300)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


8.5. Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (доклад) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде [2015/2100(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0301)


8.6. Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Мадагаскар: възможности за риболов и финансово участие *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0302)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


8.7. Предложение за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация [06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0303)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

Изказвания

Pablo Zalba Bidegain (докладчик), преди гласуването.


8.8. Протокол за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (Споразумение за улесняване на търговията) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация [2015/2067(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0304)


8.9. Разрешаване на Австрия, на Белгия и на Полша да ратифицират Будапещенската конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI) или да се присъединят към нея *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за разрешаване съответно на Кралство Белгия и на Република Полша да ратифицират Будапещенската конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI) и на Република Австрия да се присъедини към нея [08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0305)

Парламентът дава съгласието си за проекта на решение на Съвета.


8.10. Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ska Keller (A8-0245/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2015)0306)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0306)

Изказвания

Ska Keller (докладчик), представи устно изменение на изменение 47, което отпадна, тъй като повече от 40 членове на ЕП възразиха срещу неговото вземане предвид.


8.11. Градското измерение на политиките на ЕС (гласуване)

Доклад относно градското измерение на политиките на ЕС [2014/2213(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0307)


8.12. Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (гласуване)

Доклад относно „Инвестиции за работни места и икономически растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз“ [2014/2245(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0308)


8.13. Оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (гласуване)

Доклад относно доклада относно прилагането, резултатите и цялостната оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) [2014/2255(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0309)


8.14. Прилагане на Бялата книга от 2011 г. относно транспорта (гласуване)

Доклад относно изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност [2015/2005(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0310)


8.15. Професионалните кариери на жените в науката и висшето образование (гласуване)

Доклад относно професионалните кариери на жените в рамките на науката и висшето образование и наличието на т.нар. стъклени тавани [2014/2251(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0311)


8.16. Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието (гласуване)

Доклад относно еманципирането на момичетата в ЕС посредством образованието [2014/2250(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ЕНС)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА КОМИСИЯТА FEMM

приема се (P8_TA-PROV(2015)0312)


8.17. ЕИП - Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар (гласуване)

Доклад относно ЕИП - Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар [2015/2061(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0313)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Препоръка Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Доклад Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Ангел Джамбазки, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins и Marian Harkin

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Доклад Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe и Jonathan Arnott

Доклад Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins и Bill Etheridge.

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден четвъртък, 10 септември 2015 г.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.50 ч., беше възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (2015/2685(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Molly Scott Cato и Richard Sulík, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bas Belder, Charles Tannock, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Georgios Epitideios, Мария Габриел, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Bodil Valero, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Kyrtsos, David Martin, Jan Zahradil, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Marielle de Sarnez, Miloslav Ransdorf и Alyn Smith.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Pavel Svoboda, Maria Arena, Ангел Джамбазки, Sofia Sakorafa, Arne Lietz, Mirosław Piotrowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Sergio Gaetano Cofferati, Joachim Starbatty, Afzal Khan, Arne Gericke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Eugen Freund, Kati Piri, Boris Zala, Brando Benifei, Tibor Szanyi, Julie Ward, Ana Gomes и Javi López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jordi Sebastià, Franz Obermayr и Krisztina Morvai.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

— Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ангел Джамбазки, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto и Arne Gericke, от името на групата ECR, относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес (2015/2685(RSP)) (B8-0836/2015);

— Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, и Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес (2015/2685(RSP)) (B8-0839/2015);

— Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес (2015/2685(RSP)) (B8-0840/2015);

— Hilde Vautmans, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес (2015/2685(RSP)) (B8-0841/2015)

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Мария Габриел, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi и Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес (2015/2685(RSP)) (B8-0843/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес (2015/2685(RSP)) (B8-0844/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 10.9.2015 г.


13. Положението в Беларус (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Беларус (2015/2834(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Georg Mayer, от името на групата ENF, Sandra Kalniete, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton,Tonino Picula, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Miroslav Poche, Nicolas Bay, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Eduard Kukan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jens Nilsson, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová и Andrej Plenković.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно положението в Беларус (2015/2834(RSP)) (B8-0866/2015);

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, относно положението в Беларус (2015/2834(RSP)) (B8-0872/2015);

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren и Kristina Winberg, от името на групата EFDD, относно положението в Беларус в светлината на предстоящите през 2015 г. президентски избори (2015/2834(RSP)) (B8-0874/2015);

— Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно Беларус (2015/2834(RSP)) (B8-0876/2015);

— Heidi Hautala и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Беларус (2015/2834(RSP)) (B8-0878/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano и Julie Ward, от името на групата S&D, относно положението в Беларус (2015/2834(RSP)) (B8-0879/2015);

— Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, относно положението в Беларус (2015/2834(RSP)) (B8-0880/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 10.9.2015 г.


14. Ядрено споразумение с Иран (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ядрено споразумение с Иран (2015/2835(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jiří Pospíšil, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Николай Бареков, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López и Afzal Khan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal и Seán Kelly.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


15. Състав на политическите групи

Auke Zijlstra е член на групата ENF, считано от 8 септември 2015 г.


16. Nomination d'un membre du Comité consultatif sur la conduite des députés

В съответствие с член 7, параграф 3 от Кодекса за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси, Председателят реши да назначи, считано от 9 септември 2015 г. Gerolf Annemans (ЕНС) като резервен член на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП.


17. Социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу безработицата - Създаване на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век - Несигурната трудова заетост (разискване)

Доклад относно социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу безработицата [2014/2236(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Доклад относно създаване на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век: съчетаване на уменията и квалификациите с търсенето и с възможностите за работа като средство за възстановяване от кризата [2014/2235(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000090/2015) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Съвета: Несигурната трудова заетост (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000091/2015) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Несигурната трудова заетост (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné и Martina Dlabajová представиха докладите.

Thomas Händel разви въпросите.

Изказаха се: Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Danuta Jazłowiecka, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Gianluca Buonanno, от името на групата ENF (Председателят го прикани да спазва реда, съгласно член 165 от Правилника за дейността и се позова също на Приложение XV към Правилника за дейността), Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, David Casa, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, и Agnes Jongerius.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Георги Пирински, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Ева Паунова, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Андрей Новаков и Krzysztof Hetman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné и Martina Dlabajová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 10.9.2015 г и точка 8.8 от протокола от 10.9.2015 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


18. Устойчивост на системите за здравеопазване в Европа: бъдещи предизвикателства (разискване)

Изявление на Комисията: Устойчивост на системите за здравеопазване в Европа: бъдещи предизвикателства (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Philippe De Backer, от името на групата ALDE, Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Diane James, от името на групата EFDD, Alojz Peterle, Biljana Borzan, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Андрей Ковачев, Doru-Claudian Frunzulică и Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Kostas Chrysogonos и Jonathan Arnott.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 565.914/OJJE).


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.10 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Правна информация - Политика за поверителност