Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 265kWORD 187k
Kolmapäev, 9. september 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine
 5.Liidu olukord (arutelu)
 6.Ränne ja pagulased Euroopas (arutelu)
 7.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlused
 8.Hääletused
  
8.1.Ettepanek muuta nimetus Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks nimetuseks Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks (hääletus)
  
8.2.Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** (hääletus)
  
8.3.Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** (hääletus)
  
8.5.Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) (hääletus)
  
8.6.Kalandusalane partnerlusleping Madagaskariga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (hääletus)
  
8.7.Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut *** (hääletus)
  
8.8.Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut (kaubanduse lihtsustamise leping) (hääletus)
  
8.9.Luba Austriale, Belgiale ja Poolale ratifitseerida konventsioon kaupade siseveetransporti käsitleva lepingu (CMNI) kohta või sellega ühineda *** (hääletus)
  
8.10.Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (hääletus)
  
8.11.ELi poliitika linnamõõde (hääletus)
  
8.12.Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (hääletus)
  
8.13.Hinnang aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta (hääletus)
  
8.14.2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine (hääletus)
  
8.15.Naiste karjäär teaduses ja ülikoolides (hääletus)
  
8.16.Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ELis (hääletus)
  
8.17.Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi suhted ning siseturu täielikku rakendamist takistavad asjaolud (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (arutelu)
 13.Olukord Valgevenes (arutelu)
 14.Iraani tuumakokkulepe (arutelu)
 15.Fraktsioonide koosseis
 16.Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee liikme ametisse nimetamine
 17.Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega - Konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomine 21. sajandil - Ebakindlad töösuhtes (arutelu)
 18.Euroopa tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus ja tulevased väljakutsed (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 23/2015 - III jagu - Komisjon (N8-0052/2015 - C8-0191/2015 - 2015/2149(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1/2015 - Euroopa välisteenistus (SEAE) (N8-0053/2015 - C8-0251/2015 - 2015/2211(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 21/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0054/2015 - C8-0253/2015 - 2015/2213(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 22/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0055/2015 - C8-0254/2015 - 2015/2214(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 25/2015 – III jagu – Komisjon (N8-0056/2015 - C8-0255/2015 - 2015/2215(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2015 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0057/2015 - C8-0257/2015 - 2015/2216(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-08/T/15 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0061/2015 - C8-0264/2015 - 2015/2235(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti projekt:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 625/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse ülekantud krediidiriskist tulenevate riskipositsioonidega seoses investoritele, sponsoritele, algsetele laenuandjatele ja väärtpaberistamise tehingu algatanud krediidiasutustele ja investeerimisühingutele esitatavaid nõudeid (C(2015)04422 – 2015/2769(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 2. juulil 2015 pädeva komisjoni taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud otsus Austraalias, Bermudal, Brasiilias, Kanadas, Mehhikos ja Ameerika Ühendriikides kehtivate solventsusrežiimide ajutise samaväärsuse kohta, mida kohaldatakse nendes riikides asuva peakontoriga kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes (C(2015)03740 – 2015/2743(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 5. juunil 2015

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 3 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 606/2009 seoses teatavate veinivalmistustavadega ning määrust (EÜ) nr 436/2009 seoses kõnealuste tavade märkimisega veinisektori registritesse (C(2015)04510 – 2015/2770(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 6. juulil 2015

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI


4. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 25 kohaselt kiita heaks kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamised V/AB-04/T/15, V/AB-05/C/15, V/AB-06/C/15 ja V/AB-07/A/15.

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 25 kohaselt kiita heaks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamise INF 2/2015.

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 25 kohaselt kiita heaks Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamised INF 4/2015 ja INF 5/2015.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt eelarvepädevat institutsiooni assigneeringu ümberpaigutamisest DEC 15/2015 – III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt eelarvepädevat institutsiooni assigneeringu ümberpaigutamisest DEC 19/2015 - III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt eelarvepädevat institutsiooni assigneeringu ümberpaigutamisest DEC 20/2015 - III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt eelarvepädevat institutsiooni assigneeringu ümberpaigutamisest DEC 23/2015 - III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt eelarvepädevat institutsiooni assigneeringu ümberpaigutamisest DEC 24/2015 - III jagu – Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 20/2015, DEC 23/2015 ja DEC 24/2015.

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 203 lõigete 5 ja 7 kohaselt mitte avaldada arvamust uute hoonete rendilevõtmise kohta delegatsioonile Tais koos ECHOga.


5. Liidu olukord (arutelu)

Komisjoni presidendi avaldus: Liidu olukord (2015/2738(RSP))

Parlamendi president tegi arutelu sissejuhatuseks lühikese avalduse.

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Florian Philippot fraktsiooni ENF nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja).

Sõna võttis Herbert Reul.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Maria João Rodrigues, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Marcel de Graaff, Jan Olbrycht, Enrique Guerrero Salom, Peter Lundgren, Alain Lamassoure, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Pervenche Berès, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Maria Spyraki, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Péter Niedermüller ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Kyrtsos, José Blanco López, Notis Marias ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eleonora Forenza ja Ulrike Lunacek.

Sõna võttis Jean-Claude Juncker.

Arutelu lõpetati.


6. Ränne ja pagulased Euroopas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ränne ja pagulased Euroopas (2015/2833(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident), Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gianni Pittella, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Birgit Sippel, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Paul Nuttall, Matteo Salvini, Bruno Gollnisch, Roberta Metsola, István Ujhelyi, Vicky Ford, Cornelia Ernst, Rolandas Paksas, Monika Hohlmeier, Knut Fleckenstein, Roberts Zīle, Malin Björk, Arnaud Danjean, Elena Valenciano, Kinga Gál, Claude Moraes, Barbara Kudrycka ja Alessandra Mussolini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Elly Schlein, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Steven Woolfe ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Nicolas Schmit.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

— Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Tania González Peñas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel rände ja pagulaste kohta Euroopas (2015/2833(RSP)) (B8-0832/2015);

— Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Gabriele Zimmer, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel rände ja pagulaste kohta Euroopas (2015/2833(RSP)) (B8-0833/2015);

— Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel rände ja pagulaste kohta Euroopas (2015/2833(RSP)) (B8-0834/2015);

— Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel rände ja pagulaste olukorra kohta (2015/2833(RSP)) (B8-0835/2015);

— Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel rände ja pagulaste kohta Euroopas (2015/2833(RSP)) (B8-0837/2015);

— Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel rände ja pagulaste kohta Euroopas (2015/2833(RSP)) (B8-0838/2015);

— Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Vincent Peillon, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tonino Picula, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Flavio Zanonato, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, José Blanco López, Eric Andrieu, Tanja Fajon, Marju Lauristin, Mercedes Bresso, Enrico Gasbarra, Udo Bullmann, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Afzal Khan, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Brando Benifei, Maria Arena, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Derek Vaughan, Andi Cristea, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Jonás Fernández, Hugues Bayet, Péter Niedermüller, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Konstantinos Papadakis, Pier Antonio Panzeri, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Elena Valenciano, Iris Hoffmann, Momchil Nekov, Kati Piri, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Tapardel, Theresa Griffin, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Matthias Groote, Goffredo Maria Bettini, Isabella De Monte, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Renata Briano, Jutta Steinruck, Nicola Danti, Ricardo Serrão Santos, Caterina Chinnici, Jo Leinen, Max Andersson, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Damiano Zoffoli, Victor Negrescu, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Knut Fleckenstein, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Jytte Guteland, Iliana Iotova, Javi López, Martina Werner, Neena Gill, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel rände ja pagulaste olukorra kohta (2015/2833(RSP)) (B8-0842/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.9.2015 protokollipunkt 8.4.


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

7. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlused

Kreeka pädevad ametiasutused on edastanud Georgios Kyrtsose parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses kriminaalmenetlusega Ateena esimese astme kohtus.

Kreeka pädevad ametiasutused on edastanud Stelios Kouloglou parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses kriminaalmenetlusega magistraadikohtus ühe liikme suhtes Ateenas.

Poola pädevad ametiasutused on edastanud Robert Jarosław Iwaszkiewiczi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses kriminaalmenetlusega Poola teeliikluse peainspektsioonis.

Poola pädevad asutused on edastanud Czesław Adam Siekierski parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses kriminaalmenetlusega Poola teeliikluse peainspektsioonis.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlused JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Ettepanek muuta nimetus Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks nimetuseks Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks (hääletus)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0297)


8.2. Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta protokolli sõlmimiseks, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0233/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0298)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.3. Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimiseks, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus [2015/2119(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0236/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2015)0299)


8.4. Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimist [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0300)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.5. Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu seoses Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli allkirjastamisega, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus [2015/2100(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0301)


8.6. Kalandusalane partnerlusleping Madagaskariga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0302)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.7. Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut [06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0303)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Pablo Zalba Bidegain (raportöör) enne hääletust.


8.8. Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut (kaubanduse lihtsustamise leping) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitleva Marrakechi lepingu muutmise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2015/2067(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0304)


8.9. Luba Austriale, Belgiale ja Poolale ratifitseerida konventsioon kaupade siseveetransporti käsitleva lepingu (CMNI) kohta või sellega ühineda *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse vastavalt Belgia Kuningriigile ja Poola Vabariigile luba ratifitseerida Budapesti konventsioon kaupade siseveetransporti käsitleva lepingu (CMNI) kohta ja Austria Vabariigile luba sellega ühineda [08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0305)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


8.10. Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ska Keller (A8-0245/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA-PROV(2015)0306)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0306)

Sõnavõtud

Ska Keller (raportöör) esitas muudatusettepaneku 47 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli selle arvesse võtmise vastu.


8.11. ELi poliitika linnamõõde (hääletus)

Raport ELi poliitika linnamõõtme kohta [2014/2213(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0307)


8.12. Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (hääletus)

Raport töökohtadesse ja majanduskasvu investeerimise ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamise kohta liidus [2014/2245(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0308)


8.13. Hinnang aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta (hääletus)

Raport aruande kohta, milles käsitletakse aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) elluviimist, tulemusi ja üldhinnangut [2014/2255(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0309)


8.14. 2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine (hääletus)

Raport 2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamise kohta: vahekokkuvõte ja edasised sammud säästva liikuvuse suunas [2015/2005(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0310)


8.15. Naiste karjäär teaduses ja ülikoolides (hääletus)

Raport naiste karjääri kohta teaduses ja ülikoolides ning klaaslae efekti kohta [2014/2251(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0311)


8.16. Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ELis (hääletus)

Raport hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamise kohta ELis [2014/2250(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsiooni ENF esitatud)

Tagasi lükatud

NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0312)


8.17. Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi suhted ning siseturu täielikku rakendamist takistavad asjaolud (hääletus)

Raport Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi suhete ning siseturu täielikku rakendamist takistavate asjaolude kohta [2015/2061(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0313)


ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Soovitus: Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Raport: Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins ja Marian Harkin

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Raport: Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe ja Jonathan Arnott

Raport: Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins ja Bill Etheridge

Hääletuste selgitustega jätkatakse homsel istungil neljapäeval, 10 septembril 2015.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.50 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Molly Scott Cato ja Richard Sulík, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bas Belder, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Georgios Epitideios, Mariya Gabriel, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Bodil Valero, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Kyrtsos, David Martin, Jan Zahradil, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Marielle de Sarnez, Miloslav Ransdorf ja Alyn Smith.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Pavel Svoboda, Maria Arena, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Arne Lietz, Mirosław Piotrowski kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Sergio Gaetano Cofferati, Joachim Starbatty, Afzal Khan, Arne Gericke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Eugen Freund, Kati Piri, Boris Zala, Brando Benifei, Tibor Szanyi, Julie Ward, Ana Gomes ja Javi López.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jordi Sebastià, Franz Obermayr ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

— Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP)) (B8-0836/2015);

— Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Judith Sargentini, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP)) (B8-0839/2015);

— Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP)) (B8-0840/2015);

— Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP)) (B8-0841/2015)

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi ja Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP)) (B8-0843/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP)) (B8-0844/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.9.2015 protokollipunkt 8.5.


13. Olukord Valgevenes (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Valgevenes (2015/2834(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel, Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Sandra Kalniete, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton,Tonino Picula, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Miroslav Poche, Nicolas Bay, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Eduard Kukan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jens Nilsson, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová ja Andrej Plenković.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Valgevenes (2015/2834(RSP)) (B8-0866/2015);

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Valgevenes (2015/2834(RSP)) (B8-0872/2015);

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren ja Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Valgevenes 2015. aastal toimuvate presidendivalimiste eel (2015/2834(RSP)) (B8-0874/2015);

— Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel Valgevene kohta (2015/2834(RSP)) (B8-0876/2015);

— Heidi Hautala ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel Valgevene olukorra kohta (2015/2834(RSP)) (B8-0878/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Valgevenes (2015/2834(RSP)) (B8-0879/2015);

— Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Valgevenes (2015/2834(RSP)) (B8-0880/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.9.2015 protokollipunkt 8.6.


14. Iraani tuumakokkulepe (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Iraani tuumakokkulepe (2015/2835(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jiří Pospíšil, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López ja Afzal Khan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal ja Seán Kelly.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


15. Fraktsioonide koosseis

Auke Zijlstra ühines fraktsiooniga ENF alates 8. septembrist 2015.


16. Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee liikme ametisse nimetamine

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva käitumisjuhendi artikli 7 lõikele 3 otsustas president nimetada 9. septembril 2015 Gerolf Annemansi (ENF) parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee asendusliikmeks.


17. Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega - Konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomine 21. sajandil - Ebakindlad töösuhtes (arutelu)

Raport sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni kohta võitluses tööpuudusega [2014/2236(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Raport konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomise kohta 21. sajandil: oskuste ja kvalifikatsioonide nõudluse ja töövõimalustega vastavusse viimine kui võimalus kriisist väljuda [2014/2235(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000090/2015), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL komisjoni nimel nõukogule: Ebakindlad töösuhted (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000091/2015), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL komisjoni nimel komisjonile: Ebakindlad töösuhted (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné ja Martina Dlabajová tutvustasid raporteid.

Thomas Händel esitas küsimused.

Sõna võtsid Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Danuta Jazłowiecka fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Gianluca Buonanno fraktsiooni ENF nimel, (asepresident tuletas meelde kehtivat korda vastavalt kodukorra artiklile 165 ning viitas ka kodukorra XV lisale), Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, ja Agnes Jongerius.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov ja Krzysztof Hetman.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné ja Martina Dlabajová.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.9.2015 protokollipunkt 8.7 ja 10.9.2015 protokollipunkt 8.8.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


18. Euroopa tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus ja tulevased väljakutsed (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus ja tulevased väljakutsed (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Alojz Peterle, Biljana Borzan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică ja Theodor Dumitru Stolojan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kostas Chrysogonos ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 565.914/OJJE).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Õigusteave - Privaatsuspoliitika