Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 266kWORD 190k
Keskiviikko 9. syyskuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Määrärahojen siirrot
 5.Unionin tila (keskustelu)
 6.Muuttoliike ja pakolaiset Euroopassa (keskustelu)
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt
 8.Äänestykset
  
8.1.Ehdotus suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaavan valtuuskunnan nimen muuttamiseksi suhteista Palestiinaan vastaavaksi valtuuskunnaksi (äänestys)
  
8.2.Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** (äänestys)
  
8.3.Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** (äänestys)
  
8.5.Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) (äänestys)
  
8.6.Kalastuskumppanuussopimus Madagaskarin kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (äänestys)
  
8.7.Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja *** (äänestys)
  
8.8.Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) (äänestys)
  
8.9.Luvan antaminen Itävallalle, Belgialle ja Puolalle ratifioida Budapestin yleissopimus tavaroiden sisävesikuljetussopimuksista (CMNI) tai liittyä siihen *** (äänestys)
  
8.10.Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet * (äänestys)
  
8.11.EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus (äänestys)
  
8.12.Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen (äänestys)
  
8.13.Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arviointi (äänestys)
  
8.14.Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano (äänestys)
  
8.15.Naisten tiede- ja yliopistourat (äänestys)
  
8.16.Tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen EU:ssa koulutuksen avulla (äänestys)
  
8.17.ETA–Sveitsi: sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (keskustelu)
 13.Valko-Venäjän tilanne (keskustelu)
 14.Iranin ydinsopimus (keskustelu)
 15.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 16.Jäsenen nimittäminen jäsenten toimintaa käsittelevään neuvoa-antavaan komiteaan
 17.Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaalinen innovointi työttömyyden torjunnassa - Kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 2000-lukua varten - Epävarmat työsuhteet (keskustelu)
 18.Terveydenhoitojärjestelmien kestävyys Euroopassa: tulevat haasteet (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 23/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0052/2015 - C8-0191/2015 - 2015/2149(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 1/2015 - Euroopan ulkosuhdehallinto (SEAE) (N8-0053/2015 - C8-0251/2015 - 2015/2211(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 21/2015 – Pääluokka III – Komissio (N8-0054/2015 - C8-0253/2015 - 2015/2213(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 22/2015 – Pääluokka III – Komissio (N8-0055/2015 - C8-0254/2015 - 2015/2214(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 25/2015 – Pääluokka III – Komissio (N8-0056/2015 - C8-0255/2015 - 2015/2215(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 3/2015 - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0057/2015 - C8-0257/2015 - 2015/2216(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-08/T/15 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0061/2015 - C8-0264/2015 - 2015/2235(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraava ehdotus säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 oikaisemisesta (C(2015)04422 – 2015/2769(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. heinäkuuta 2015 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu päätös Australiassa, Bermudassa, Brasiliassa, Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa voimassa olevien ja näissä maissa kotipaikkaa pitäviin vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiin sovellettavien vakavaraisuusjärjestelyjen tilapäisestä vastaavuudesta (C(2015)03740 - 2015/2743(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. kesäkuuta 2015

vastustamisen määräajan jatkaminen: 3 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta eräiden viininvalmistusmenetelmien osalta ja asetuksen (EY) N:o 436/2009 muuttamisesta kyseisten menetelmien viinialan rekistereihin kirjaamisen osalta (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. heinäkuuta 2015

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI


4. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirrot V/AB-04/T/15, V/AB-05/C/15, V/AB-06/C/15 ja V/AB-07/A/15.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirron INF 2/2015.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä alueiden komitean määrärahasiirrot INF 4/2015 ja INF 5/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 15/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 19/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 20/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 23/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 24/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirrot DEC 20/2015, DEC 23/2015 ja DEC 24/2015.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 ja 7 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla antamatta lausuntoa Thaimaan edustuston uusien rakennusten vuokraamisesta yhdessä ECHOn kanssa.


5. Unionin tila (keskustelu)

Komission puheenjohtajan julkilausuma: Unionin tila (2015/2738(RSP))

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman keskustelun alustamiseksi.

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Florian Philippot ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Herbert Reul käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Maria João Rodrigues, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Marcel de Graaff, Jan Olbrycht, Enrique Guerrero Salom, Peter Lundgren, Alain Lamassoure, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Pervenche Berès, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Maria Spyraki, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Péter Niedermüller ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Kyrtsos, José Blanco López, Notis Marias ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eleonora Forenza ja Ulrike Lunacek.

Jean-Claude Juncker käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Muuttoliike ja pakolaiset Euroopassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Muuttoliike ja pakolaiset Euroopassa (2015/2833(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja), Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gianni Pittella, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Birgit Sippel, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Paul Nuttall, Matteo Salvini, Bruno Gollnisch, Roberta Metsola, István Ujhelyi, Vicky Ford, Cornelia Ernst, Rolandas Paksas, Monika Hohlmeier, Knut Fleckenstein, Roberts Zīle, Malin Björk, Arnaud Danjean, Elena Valenciano, Kinga Gál, Claude Moraes, Barbara Kudrycka ja Alessandra Mussolini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Elly Schlein, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Steven Woolfe ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Nicolas Schmit.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

— Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Tania González Peñas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa (2015/2833(RSP)) (B8-0832/2015)

— Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Gabriele Zimmer, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa (2015/2833(RSP)) (B8-0833/2015)

— Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa (2015/2833(RSP)) (B8-0834/2015)

— Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta muuttoliikkeestä ja pakolaisten tilanteesta (2015/2833(RSP)) (B8-0835/2015)

— Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa (2015/2833(RSP)) (B8-0837/2015)

— Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta muuttoliikkeestä ja pakolaisista Euroopassa (2015/2833(RSP)) (B8-0838/2015)

— Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Vincent Peillon, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tonino Picula, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Flavio Zanonato, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, José Blanco López, Eric Andrieu, Tanja Fajon, Marju Lauristin, Mercedes Bresso, Enrico Gasbarra, Udo Bullmann, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Afzal Khan, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Brando Benifei, Maria Arena, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Derek Vaughan, Andi Cristea, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Jonás Fernández, Hugues Bayet, Péter Niedermüller, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Konstantinos Papadakis, Pier Antonio Panzeri, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Elena Valenciano, Iris Hoffmann, Momchil Nekov, Kati Piri, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Tapardel, Theresa Griffin, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Matthias Groote, Goffredo Maria Bettini, Isabella De Monte, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Renata Briano, Jutta Steinruck, Nicola Danti, Ricardo Serrão Santos, Caterina Chinnici, Jo Leinen, Max Andersson, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Damiano Zoffoli, Victor Negrescu, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Knut Fleckenstein, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Jytte Guteland, Iliana Iotova, Javi López, Martina Werner, Neena Gill, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta muuttoliikkeestä ja pakolaisten tilanteesta (2015/2833(RSP)) (B8-0842/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.9.2015, kohta 8.4.


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

7. Koskemattomuuden pidättämistä koskevat pyynnöt

Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämiseksi Ateenan piirioikeuden käsiteltävänä olevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyen.

Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämiseksi Ateenan rauhantuomioistuimen käsiteltävänä olevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyen.

Puolan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Robert Jarosław Iwaszkiewiczn koskemattomuuden pidättämiseksi Puolan tiehallinnon käsiteltävänä olevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyen.

Puolan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämiseksi Puolan tiehallinnon käsiteltävänä olevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti nämä pyynnöt on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Ehdotus suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaavan valtuuskunnan nimen muuttamiseksi suhteista Palestiinaan vastaavaksi valtuuskunnaksi (äänestys)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0297)


8.2. Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0233/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0298)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


8.3. Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä [2015/2119(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0236/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2015)0299)


8.4. Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0300)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


8.5. Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä [2015/2100(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0301)


8.6. Kalastuskumppanuussopimus Madagaskarin kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0302)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


8.7. Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0303)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

Puheenvuorot:

Pablo Zalba Bidegain (esittelijä) ennen äänestystä.


8.8. Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2015/2067(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0304)


8.9. Luvan antaminen Itävallalle, Belgialle ja Puolalle ratifioida Budapestin yleissopimus tavaroiden sisävesikuljetussopimuksista (CMNI) tai liittyä siihen *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Belgian kuningaskunnalle ja Puolan tasavallalle annettavasta luvasta ratifioida Budapestin yleissopimus tavaroiden sisävesikuljetussopimuksista (CMNI) ja Itävallan tasavallalle annettavasta luvasta liittyä siihen [08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0305)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi.


8.10. Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ska Keller (A8-0245/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2015)0306)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0306)

Puheenvuorot:

Ska Keller (esittelijä) esitti tarkistukseen 47 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


8.11. EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus (äänestys)

Mietintö EU:n politiikkojen urbaanista ulottuvuudesta [2014/2213(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0307)


8.12. Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen (äänestys)

Mietintö investoimisesta työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen [2014/2245(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0308)


8.13. Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arviointi (äänestys)

Mietintö kertomuksesta aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 toteutuksesta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista [2014/2255(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0309)


8.14. Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpanosta: tilannekatsaus ja kohti kestävää liikkuvuutta [2015/2005(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0310)


8.15. Naisten tiede- ja yliopistourat (äänestys)

Mietintö naisten tiede- ja yliopistourista sekä naisten urakehityksen esteistä [2014/2251(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0311)


8.16. Tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen EU:ssa koulutuksen avulla (äänestys)

Mietintö tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä EU:ssa koulutuksen avulla [2014/2250(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

FEMM-VALIOKUNNAN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0312)


8.17. ETA–Sveitsi: sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet (äänestys)

Mietintö aiheesta ETA–Sveitsi: sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet [2015/2061(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2015)0313)


Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Suositus Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Mietintö Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins ja Marian Harkin

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Mietintö Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe ja Jonathan Arnott

Mietintö Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins ja Bill Etheridge.

Äänestysselitysten antamista jatketaan huomisessa istunnossa torstaina 10. syyskuuta 2015.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.50 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato ja Richard Sulík, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bas Belder, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Georgios Epitideios, Mariya Gabriel, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Bodil Valero, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Kyrtsos, David Martin, Jan Zahradil, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Marielle de Sarnez, Miloslav Ransdorf ja Alyn Smith.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Pavel Svoboda, Maria Arena, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Arne Lietz, Mirosław Piotrowski joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Sergio Gaetano Cofferati, Joachim Starbatty, Afzal Khan, Arne Gericke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Eugen Freund, Kati Piri, Boris Zala, Brando Benifei, Tibor Szanyi, Julie Ward, Ana Gomes ja Javi López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jordi Sebastià, Franz Obermayr ja Krisztina Morvai.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

— Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP)) (B8-0836/2015)

— Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Judith Sargentini, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP)) (B8-0839/2015)

— Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP)) (B8-0840/2015)

— Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP)) (B8-0841/2015)

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi ja Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP)) (B8-0843/2015)

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP)) (B8-0844/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.9.2015, kohta 8.5.


13. Valko-Venäjän tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Valko-Venäjän tilanne (2015/2834(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta, Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, Sandra Kalniete, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton,Tonino Picula, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Miroslav Poche, Nicolas Bay, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Eduard Kukan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jens Nilsson, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová ja Andrej Plenković.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2015/2834(RSP)) (B8-0866/2015)

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2015/2834(RSP)) (B8-0872/2015)

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren ja Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta ennen tulevia vuoden 2015 presidentinvaaleja (2015/2834(RSP)) (B8-0874/2015)

— Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (2015/2834(RSP)) (B8-0876/2015)

— Heidi Hautala ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2015/2834(RSP)) (B8-0878/2015)

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2015/2834(RSP)) (B8-0879/2015)

— Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2015/2834(RSP)) (B8-0880/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.9.2015, kohta 8.6.


14. Iranin ydinsopimus (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Iranin ydinsopimus (2015/2835(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jiří Pospíšil, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López ja Afzal Khan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal ja Seán Kelly.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


15. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Auke Zijlstra on liittynyt ENF-ryhmän jäseneksi 8. syyskuuta 2015 alkaen.


16. Jäsenen nimittäminen jäsenten toimintaa käsittelevään neuvoa-antavaan komiteaan

Euroopan parlamentin jäsenten menettelysääntöjen taloudellisten sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen alalla 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti puhemies on päättänyt 9. syyskuuta 2015 nimittää Gerolf Annemansin (ENF) jäsenten toimintaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean varajäseneksi.


17. Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaalinen innovointi työttömyyden torjunnassa - Kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 2000-lukua varten - Epävarmat työsuhteet (keskustelu)

Mietintö yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja sosiaalisesta innovoinnista työttömyyden torjunnassa [2014/2236(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Mietintö kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luomisesta 2000-lukua varten: taitojen ja pätevyyksien sovittaminen kysyntään ja työmahdollisuuksiin keinona toipua kriisistä [2014/2235(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000090/2015) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Epävarmat työsuhteet (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000091/2015) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Epävarmat työsuhteet (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné ja Martina Dlabajová esittelivät mietinnöt.

Thomas Händel esitteli kysymykset.

Puheenvuorot: Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Danuta Jazłowiecka PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Gianluca Buonanno ENF-ryhmän puolesta (puhemies kehotti häntä palaamaan järjestykseen työjärjestyksen 165 artiklan mukaisesti ja viittasi myös työjärjestyksen liitteeseen XV), sitoutumaton Lampros Fountoulis, David Casa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, ja Agnes Jongerius.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov ja Krzysztof Hetman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné ja Martina Dlabajová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.9.2015, kohta 8.7 ja istunnon pöytäkirja 10.9.2015, kohta 8.8.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


18. Terveydenhoitojärjestelmien kestävyys Euroopassa: tulevat haasteet (keskustelu)

Komission julkilausuma: Terveydenhoitojärjestelmien kestävyys Euroopassa: tulevat haasteet (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Alojz Peterle, Biljana Borzan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică ja Theodor Dumitru Stolojan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Kostas Chrysogonos ja Jonathan Arnott.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 565.914/OJJE).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö