Index 
Notulen
PDF 276kWORD 191k
Woensdag 9 september 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Kredietoverschrijvingen
 5.De staat van de Unie (debat)
 6.Migratie en vluchtelingen in Europa (debat)
 7.Verzoeken om opheffing van de immuniteit
 8.Stemmingen
  8.1.Voorstel om de naam van de Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur te wijzigen in de Delegatie voor de betrekkingen met Palestina (stemming)
  8.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) *** (stemming)
  8.3.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) *** (stemming)
  8.5.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) (stemming)
  8.6.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Madagaskar: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (stemming)
  8.7.Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie *** (stemming)
  8.8.Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (handelsfacilitatieovereenkomst) (stemming)
  8.9.Machtiging van België, Oostenrijk en Polen om het Verdrag inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren of ertoe toe te treden *** (stemming)
  8.10.Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland * (stemming)
  8.11.De stedelijke dimensie van EU-beleid (stemming)
  8.12.Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (stemming)
  8.13.Beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 (stemming)
  8.14.Tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011 (stemming)
  8.15.Loopbanen van vrouwen in de wetenschap en aan de universiteit (stemming)
  8.16.Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU (stemming)
  8.17.EER-Zwitserland: belemmeringen voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (debat)
 13.De situatie in Belarus (debat)
 14.Overeenkomst over de Iraanse nucleaire kwestie (debat)
 15.Samenstelling fracties
 16.Benoeming van een lid van het Raadgevend comité voor het gedrag van de leden
 17.Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van werkloosheid - Totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen - Onzeker werk (debat)
 18.De houdbaarheid van de gezondheidszorgstelsels in Europa: toekomstige uitdagingen (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 23/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0052/2015 - C8-0191/2015 - 2015/2149(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 1/2015 - Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) (N8-0053/2015 - C8-0251/2015 - 2015/2211(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 21/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0054/2015 - C8-0253/2015 - 2015/2213(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0055/2015 - C8-0254/2015 - 2015/2214(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 25/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0056/2015 - C8-0255/2015 - 2015/2215(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 3/2015 - Economisch en Sociaal Comité (N8-0057/2015 - C8-0257/2015 - 2015/2216(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving V/AB-08/T/15 - Europese Rekenkamer (N8-0061/2015 - C8-0264/2015 - 2015/2235(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van gedelegeerde Verordening (EU) nr. 625/2014 houdende aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot vaststelling van de vereisten inzake blootstellingen aan overgedragen kredietrisico voor als belegger, sponsor, initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker optredende instellingen (C(2015)04422 – 2015/2769(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juli 2015 op verzoek van de commissie ten principale.

verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie over de voorlopige gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsregelingen die van kracht zijn in Australië, op Bermuda, in Brazilië, Canada, Mexico et de Verenigde Staten, en die van toepassing zijn op (her)verzekeringsondernemingen waarvan de statutaire zetel zich in deze landen bevindt (C(2015)03740 – 2015/2743(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 juni 2015
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden op verzoek van het Europees Parlement.

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009 wat betreft bepaalde oenologische procedés en van Verordening (EG) nr. 436/2009 wat betreft de vermelding van deze procedés in de registers in de wijnsector (C(2015)04510 – 2015/2770(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juli 2015
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement.

verwezen naar ten principale: AGRI


4. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen nrs. V/AB-04/T/15, V/AB-05/C/15, V/AB-06/C/15 en V/AB-07/A/15 van de Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving nr. INF 2/2015 van het Economisch en Sociaal Comité.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen INF 4/2015 en INF 5/2015 van het Comité van de regio's.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de Begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 15/2015 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de Begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 19/2015 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de Begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 20/2015 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de Begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 23/2015 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de Begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 24/2015 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen nrs. DEC 20/2015, DEC 23/2015 en DEC 24/2015 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 203, leden 5 en 7, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen advies uit te brengen over de locatie van de nieuwe gebouwen van de delegatie in Thailand die zij samen met ECHO huurt.


5. De staat van de Unie (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: De staat van de Unie (2015/2738(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af om het debat in te leiden.

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Florian Philippot, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Marcel de Graaff, Jan Olbrycht, Enrique Guerrero Salom, Peter Lundgren, Alain Lamassoure, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Pervenche Berès, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Maria Spyraki, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Péter Niedermüller en Paulo Rangel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Kyrtsos, José Blanco López, Notis Marias en Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eleonora Forenza en Ulrike Lunacek.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker.

Het debat wordt gesloten.


6. Migratie en vluchtelingen in Europa (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie), Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid), en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gianni Pittella, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Birgit Sippel, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Paul Nuttall, Matteo Salvini, Bruno Gollnisch, Roberta Metsola, István Ujhelyi, Vicky Ford, Cornelia Ernst, Rolandas Paksas, Monika Hohlmeier, Knut Fleckenstein, Roberts Zīle, Malin Björk, Arnaud Danjean, Elena Valenciano, Kinga Gál, Claude Moraes, Barbara Kudrycka en Alessandra Mussolini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Elly Schlein, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Steven Woolfe en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Nicolas Schmit.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

— Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Tania González Peñas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso en Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, over migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0832/2015);

— Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Gabriele Zimmer, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, over migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0833/2015);

— Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, over migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0834/2015);

— Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, over migratie en de situatie van vluchtelingen (2015/2833(RSP)) (B8-0835/2015);

— Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, over migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0837/2015);

— Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, over migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0838/2015);

— Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Vincent Peillon, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tonino Picula, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Flavio Zanonato, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, José Blanco López, Eric Andrieu, Tanja Fajon, Marju Lauristin, Mercedes Bresso, Enrico Gasbarra, Udo Bullmann, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Afzal Khan, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Brando Benifei, Maria Arena, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Derek Vaughan, Andi Cristea, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Jonás Fernández, Hugues Bayet, Péter Niedermüller, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Konstantinos Papadakis, Pier Antonio Panzeri, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Elena Valenciano, Iris Hoffmann, Momchil Nekov, Kati Piri, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Tapardel, Theresa Griffin, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Matthias Groote, Goffredo Maria Bettini, Isabella De Monte, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Renata Briano, Jutta Steinruck, Nicola Danti, Ricardo Serrão Santos, Caterina Chinnici, Jo Leinen, Max Andersson, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Damiano Zoffoli, Victor Negrescu, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Knut Fleckenstein, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Jytte Guteland, Iliana Iotova, Javi López, Martina Werner, Neena Gill, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, over migratie en de situatie van vluchtelingen (2015/2833(RSP)) (B8-0842/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 10.9.2015.


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

7. Verzoeken om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Georgios Kyrtsos ingediend in het kader van een bij het Gerecht van eerste aanleg in Athene lopende strafrechtelijke procedure.

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Stelios Kouloglou ingediend in het kader van een bij de magistratuur in Athene lopende strafrechtelijke procedure.

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Robert Jarosław Iwaszkiewicz ingediend in het kader van een bij de Poolse Verkeersinspectie lopende strafrechtelijke procedure.

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Czesław Adam Siekierski ingediend in het kader van een bij de Poolse Verkeersinspectie lopende strafrechtelijke procedure.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement worden deze verzoeken verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Voorstel om de naam van de Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur te wijzigen in de Delegatie voor de betrekkingen met Palestina (stemming)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0297)


8.2. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee Bissau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0233/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0298)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


8.3. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau [2015/2119(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0236/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0299)


8.4. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0300)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


8.5. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië [2015/2100(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0301)


8.6. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Madagaskar: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Republiek Madagaskar en de Europese Gemeenschap [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0302)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


8.7. Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie [06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0303)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.

Het woord werd gevoerd door:

Pablo Zalba Bidegain (rapporteur), vóór de stemming.


8.8. Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (handelsfacilitatieovereenkomst) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie [2015/2067(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0304)


8.9. Machtiging van België, Oostenrijk en Polen om het Verdrag inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren of ertoe toe te treden *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad tot machtiging van het Koninkrijk België en de Republiek Polen om het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren en tot machtiging van de Republiek Oostenrijk om ertoe toe te treden [08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0305)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit.


8.10. Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ska Keller (A8-0245/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA-PROV(2015)0306)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0306)

Het woord werd gevoerd door:

Ska Keller (rapporteur), die een mondeling amendement op amendement 47 indiende, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


8.11. De stedelijke dimensie van EU-beleid (stemming)

Verslag over de stedelijke dimensie van EU-beleid [2014/2213(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0307)


8.12. Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (stemming)

Verslag over investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie [2014/2245(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0308)


8.13. Beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 (stemming)

Verslag over het verslag over de uitvoering, resultaten en algehele beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 [2014/2255(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0309)


8.14. Tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011 (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011: inventarisatie en te nemen maatregelen voor duurzame mobiliteit [2015/2005(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0310)


8.15. Loopbanen van vrouwen in de wetenschap en aan de universiteit (stemming)

Verslag over glazen plafonds in de wetenschappelijke en universitaire loopbaan van vrouwen [2014/2251(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0311)


8.16. Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU (stemming)

Verslag over het mondig maken van meisjes door middel van onderwijs in de EU [2014/2250(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE VAN DE COMMISSIE FEMM

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0312)


8.17. EER-Zwitserland: belemmeringen voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt (stemming)

Verslag over de EER-Zwitserland: belemmeringen voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt [2015/2061(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0313)


VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Aanbeveling Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Verslag Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins en Marian Harkin

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Verslag Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe en Jonathan Arnott

Verslag Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins en Bill Etheridge.

De stemverklaringen worden voortgezet tijdens de vergadering van morgen, donderdag 10 september 2015.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (2015/2685(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Molly Scott Cato en Richard Sulík, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bas Belder, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Georgios Epitideios, Mariya Gabriel, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Bodil Valero, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Kyrtsos, David Martin, Jan Zahradil, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Marielle de Sarnez, Miloslav Ransdorf en Alyn Smith.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, Maria Arena, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Arne Lietz, Mirosław Piotrowski die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Sergio Gaetano Cofferati, Joachim Starbatty, Afzal Khan, Arne Gericke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Eugen Freund, Kati Piri, Boris Zala, Brando Benifei, Tibor Szanyi, Julie Ward, Ana Gomes en Javi López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jordi Sebastià, Franz Obermayr en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

— Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, over de rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (2015/2685(RSP)) (B8-0836/2015);

— Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, over de rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (2015/2685(RSP)) (B8-0839/2015);

— Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over de rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (2015/2685(RSP)) (B8-0840/2015);

— Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over de rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (2015/2685(RSP)) (B8-0841/2015)

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi en Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, over de rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (2015/2685(RSP)) (B8-0843/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward over de rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (2015/2685(RSP)) (B8-0844/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 10.9.2015.


13. De situatie in Belarus (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Belarus (2015/2834(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Sandra Kalniete, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton,Tonino Picula, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Miroslav Poche, Nicolas Bay, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Eduard Kukan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jens Nilsson, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová en Andrej Plenković.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0866/2015);

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0872/2015);

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren en Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Belarus in het licht van de komende presidentsverkiezingen van 2015 (2015/2834(RSP)) (B8-0874/2015);

— Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0876/2015);

— Heidi Hautala en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0878/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano en Julie Ward, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0879/2015);

— Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Belarus (2015/2834(RSP)) (B8-0880/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 10.9.2015.


14. Overeenkomst over de Iraanse nucleaire kwestie (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Overeenkomst over de Iraanse nucleaire kwestie (2015/2835(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Pospíšil, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López en Afzal Khan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


15. Samenstelling fracties

Auke Zijlstra heeft zich met ingang van 8 september 2015 aangesloten bij de ENF-Fractie.


16. Benoeming van een lid van het Raadgevend comité voor het gedrag van de leden

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten heeft de Voorzitter besloten de heer Gerolf Annemans (ENF) per 9 september 2015 te benoemen tot reservelid van het Raadgevend comité voor het gedrag van de leden.


17. Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van werkloosheid - Totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen - Onzeker werk (debat)

Verslag over sociaal ondernemerschap en sociale innovatie bij de bestrijding van werkloosheid [2014/2236(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Verslag over de totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen [2014/2235(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000090/2015) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Raad: Onzekere dienstverbanden (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000091/2015) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Onzekere dienstverbanden (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné en Martina Dlabajová leiden de verslagen in

Thomas Händel licht de vragen toe.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Jazłowiecka, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Gianluca Buonanno, namens de ENF-Fractie (de Voorzitter roept hem tot de orde overeenkomstig artikel 165 van het Reglement en verwijst tevens naar Bijlage XV van het Reglement), Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, David Casa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, en Agnes Jongerius.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov en Krzysztof Hetman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné en Martina Dlabajová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 10.9.2015 en punt 8.8 van de notulen van 10.9.2015.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


18. De houdbaarheid van de gezondheidszorgstelsels in Europa: toekomstige uitdagingen (debat)

Verklaring van de Commissie: De houdbaarheid van de gezondheidszorgstelsels in Europa: toekomstige uitdagingen (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Alojz Peterle, Biljana Borzan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică en Theodor Dumitru Stolojan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kostas Chrysogonos en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 565.914/OJJE).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Juridische mededeling - Privacybeleid