Kazalo 
Zapisnik
PDF 276kWORD 214k
Sreda, 9. september 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Prerazporeditev sredstev
 5.Stanje Unije (razprava)
 6.Migracija in begunci v Evropi (razprava)
 7.Zahteve za odvzem poslanske imunitete
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Predlog za spremembo imena Delegacije za odnose s palestinskim zakonodajnim svetom v Delegacijo za odnose s Palestino (glasovanje)
  
8.2.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) *** (glasovanje)
  
8.3.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) *** (glasovanje)
  
8.5.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) (glasovanje)
  
8.6.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Madagaskarjem: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (glasovanje)
  
8.7.Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije *** (glasovanje)
  
8.8.Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (Sporazum o olajševanju trgovine) (glasovanje)
  
8.9.Pooblastitev Avstrije, Belgije in Poljske, da ratificirajo Budimpeštansko konvencijo o pogodbi za prevoz blaga po celinskih plovnih poteh (CMNI) ali da k njej pristopijo *** (glasovanje)
  
8.10.Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije * (glasovanje)
  
8.11.Mestna razsežnost politik EU (glasovanje)
  
8.12.Naložbe za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji (glasovanje)
  
8.13.Ocena evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 (glasovanje)
  
8.14.Izvajanje bele knjige o prometu iz leta 2011 (glasovanje)
  
8.15.Poklicna pot žensk na znanstvenem in akademskem področju (glasovanje)
  
8.16.Opolnomočenje deklic v EU z izobraževanjem (glasovanje)
  
8.17.EGP–Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Vloga EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (razprava)
 13.Razmere v Belorusiji (razprava)
 14.Jedrski dogovor z Iranom (razprava)
 15.Članstvo v političnih skupinah
 16.Imenovanje člana posvetovalnega odbora o ravnanju poslancev
 17.Socialno podjetništvo in socialne inovacije za preprečevanje brezposelnosti - Vzpostavitev konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje - Prekarna zaposlitev (razprava)
 18.Vzdržnost zdravstvenih sistemov v Evropi: izzivi za prihodnost (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 23/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0052/2015 - C8-0191/2015 - 2015/2149(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 1/2015 - Evropska služba za zunanje delovanje (SEAE) (N8-0053/2015 - C8-0251/2015 - 2015/2211(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 21/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0054/2015 - C8-0253/2015 - 2015/2213(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 22/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0055/2015 - C8-0254/2015 - 2015/2214(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 25/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0056/2015 - C8-0255/2015 - 2015/2215(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 3/2015 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0057/2015 - C8-0257/2015 - 2015/2216(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-08/T/15 – Evropsko računsko sodišče (N8-0061/2015 - C8-0264/2015 - 2015/2235(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 625/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju (C(2015)04422 – 2015/2769(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 2. julija 2015 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirani sklep Komisije o začasni enakovrednosti solventnostnih režimov, ki veljajo v Avstraliji, na Bermudih, v Braziliji, Kanadi, Mehiki ter Združenih državah Amerike in ki se uporabljajo za zavarovalnice in pozavarovalnice s sedežem v navedenih državah (C(2015)03740 – 2015/2743(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 5. junija 2015
Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 3 meseci na zahtevo Evropskega parlamenta.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 606/2009 glede nekaterih enoloških postopkov in Uredbe (ES) št. 436/2009 glede vpisa teh postopkov v evidence, ki se vodijo v vinskem sektorju (C(2015)04510 – 2015/2770(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 6. julija 2015
Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Evropskega parlamenta.

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI


4. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun odobril prerazporeditve sredstev Računskega sodišča št. V/AB-04/T/15, V/AB-05/C/15, V/AB-06/C/15 in V/AB-07/A/15.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun odobril prerazporeditev sredstev Ekonomsko-socialnega odbora INF 2/2015.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun odobril prerazporeditvi sredstev Odbora regij INF 4/2015 in INF 5/2015.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 15/2015 - oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 19/2015 - oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 20/2015 - oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 23/2015 - oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 24/2015 - oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da odobri prerazporeditve sredstev Evropske komisije DEC 20/2015, DEC 23/2015 in DEC 24/2015.

V skladu s členom 203(5) in (7) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil , da ne bo podal mnenja o najemu novih stavb s strani delegacije na Tajskem skupaj z Generalnim direktoratom za humanitarno pomoč in civilno zaščito.


5. Stanje Unije (razprava)

Izjava predsednika Komisije: Stanje Unije (2015/2738(RSP))

Predsednik je začel razpravo s kratko izjavo.

Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Florian Philippot v imenu skupine ENF, in Krisztina Morvai samostojna poslanka.

Govoril je Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu).

Govoril je Herbert Reul.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Maria João Rodrigues, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Marcel de Graaff, Jan Olbrycht, Enrique Guerrero Salom, Peter Lundgren, Alain Lamassoure, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Pervenche Berès, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Maria Spyraki, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Péter Niedermüller in Paulo Rangel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Georgios Kyrtsos, José Blanco López, Notis Marias in Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Po postopku "catch the eye" sta govorili Eleonora Forenza in Ulrike Lunacek.

Govoril je Jean-Claude Juncker.

Razprava se je zaključila.


6. Migracija in begunci v Evropi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Migracija in begunci v Evropi (2015/2833(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije), Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) so podali izjave.

Govorili so Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gianni Pittella, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Birgit Sippel, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Paul Nuttall, Matteo Salvini, Bruno Gollnisch, Roberta Metsola, István Ujhelyi, Vicky Ford, Cornelia Ernst, Rolandas Paksas, Monika Hohlmeier, Knut Fleckenstein, Roberts Zīle, Malin Björk, Arnaud Danjean, Elena Valenciano, Kinga Gál, Claude Moraes, Barbara Kudrycka in Alessandra Mussolini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Elly Schlein, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Steven Woolfe in Krisztina Morvai.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Nicolas Schmit.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

— Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Tania González Peñas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso in Jaromír Štětina v imenu skupine PPE o migraciji in beguncih v Evropi (2015/2833(RSP)) (B8-0832/2015);

— Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Gabriele Zimmer, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR o migracijah in beguncih v Evropi (2015/2833(RSP)) (B8-0833/2015);

— Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin v imenu skupine ALDE o migraciji in beguncih v Evropi (2015/2833(RSP)) (B8-0834/2015);

— Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL o migraciji in beguncih v Evropi (2015/2833(RSP)) (B8-0835/2015);

— Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE o migraciji in beguncih v Evropi (2015/2833(RSP)) (B8-0837/2015);

— Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky v imenu skupine ENF o migraciji in beguncih v Evropi (2015/2833(RSP)) (B8-0838/2015);

— Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Vincent Peillon, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tonino Picula, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Flavio Zanonato, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, José Blanco López, Eric Andrieu, Tanja Fajon, Marju Lauristin, Mercedes Bresso, Enrico Gasbarra, Udo Bullmann, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Afzal Khan, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Brando Benifei, Maria Arena, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Derek Vaughan, Andi Cristea, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Jonás Fernández, Hugues Bayet, Péter Niedermüller, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Konstantinos Papadakis, Pier Antonio Panzeri, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Elena Valenciano, Iris Hoffmann, Momchil Nekov, Kati Piri, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Tapardel, Theresa Griffin, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Matthias Groote, Goffredo Maria Bettini, Isabella De Monte, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Renata Briano, Jutta Steinruck, Nicola Danti, Ricardo Serrão Santos, Caterina Chinnici, Jo Leinen, Max Andersson, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Damiano Zoffoli, Victor Negrescu, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Knut Fleckenstein, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Jytte Guteland, Iliana Iotova, Javi López, Martina Werner, Neena Gill, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D o migraciji in položaju beguncev (2015/2833(RSP)) (B8-0842/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 10.9.2015.


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

7. Zahteve za odvzem poslanske imunitete

Pristojni grški organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Georgiosu Kyrtsosu v okviru kazenskega postopka pred prvostopnim sodiščem v Atenah.

Pristojni grški organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Steliosu Kouloglouju v okviru kazenskega postopka pred sodnikom posameznikom na sodišču v Atenah.

Pristojni poljski organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu v okviru kazenskega postopka, ki ga vodi poljski generalni inšpektorat za cestni promet.

Pristojni poljski organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu v okviru kazenskega postopka, ki ga vodi poljski generalni inšpektorat za cestni promet.

Zahteve so bile v skladu s členom 9 Poslovnika posredovane pristojnemu odboru JURI.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Predlog za spremembo imena Delegacije za odnose s palestinskim zakonodajnim svetom v Delegacijo za odnose s Palestino (glasovanje)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0297)


8.2. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0233/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0298)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


8.3. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnem prispevku, določenih s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau [2015/2119(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0236/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0299)


8.4. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0300)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


8.5. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki [2015/2100(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0301)


8.6. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Madagaskarjem: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo v imenu Evropske unije [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0302)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


8.7. Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije v imenu Evropske unije [06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0303)

Parlament je odobril sklenitev protokola.

Govoril je

Pablo Zalba Bidegain (poročevalec) pred glasovanjem.


8.8. Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (Sporazum o olajševanju trgovine) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije v imenu Evropske unije [2015/2067(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0304)


8.9. Pooblastitev Avstrije, Belgije in Poljske, da ratificirajo Budimpeštansko konvencijo o pogodbi za prevoz blaga po celinskih plovnih poteh (CMNI) ali da k njej pristopijo *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastilu Kraljevini Belgiji oziroma Republiki Poljski, da ratificira Budimpeštansko konvencijo o pogodbi za prevoz blaga po celinskih plovnih poteh (CMNI), in Republiki Avstriji, da k navedeni konvenciji pristopi [08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0305)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


8.10. Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ska Keller (A8-0245/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA-PROV(2015)0306)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0306)

Govorili so

Ska Keller (poročevalka), ki je podala ustni predlog spremmebe k predlogu spremembe 47, ki ni bil upoštevan, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju.


8.11. Mestna razsežnost politik EU (glasovanje)

Poročilo o mestni razsežnosti politik EU [2014/2213(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0307)


8.12. Naložbe za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji (glasovanje)

Poročilo o naložbah za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji [2014/2245(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0308)


8.13. Ocena evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 (glasovanje)

Poročilo o poročilu o izvajanju, rezultatih in celoviti oceni evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 [2014/2255(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0309)


8.14. Izvajanje bele knjige o prometu iz leta 2011 (glasovanje)

Poročilo o izvajanju bele knjige o prometu iz leta 2011: ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti [2015/2005(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0310)


8.15. Poklicna pot žensk na znanstvenem in akademskem področju (glasovanje)

Poročilo o poklicni poti žensk na znanstvenem in akademskem področju ter obstoječih steklenih stropih [2014/2251(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0311)


8.16. Opolnomočenje deklic v EU z izobraževanjem (glasovanje)

Poročilo o opolnomočenju deklic v EU z izobraževanjem [2014/2250(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE ODBORA FEMM

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0312)


8.17. EGP–Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga (glasovanje)

Poročilo o EGP-Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga [2015/2061(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0313)


PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Priporočilo: Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Poročilo: Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins in Marian Harkin

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Poročilo: Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe in Jonathan Arnott

Poročilo: Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins in Bill Etheridge

Razlage glasovanja se bodo nadaljevale na jutrišnji seji v četrtek, 10. septembra 2015.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.50, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Vloga EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Vloga EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato in Richard Sulík, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bas Belder, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Georgios Epitideios, Mariya Gabriel, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Bodil Valero, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Kyrtsos, David Martin, Jan Zahradil, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Marielle de Sarnez, Miloslav Ransdorf in Alyn Smith.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Pavel Svoboda, Maria Arena, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Arne Lietz, Mirosław Piotrowski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Sergio Gaetano Cofferati, Joachim Starbatty, Afzal Khan, Arne Gericke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Eugen Freund, Kati Piri, Boris Zala, Brando Benifei, Tibor Szanyi, Julie Ward, Ana Gomes in Javi López.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jordi Sebastià, Franz Obermayr in Krisztina Morvai.

Govorila je Federica Mogherini.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

— Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto in Arne Gericke v imenu skupine ECR o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP)) (B8-0836/2015);

— Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Judith Sargentini, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, in Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP)) (B8-0839/2015);

— Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat in Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP)) (B8-0840/2015);

— Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP)) (B8-0841/2015)

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi in Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP)) (B8-0843/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP)) (B8-0844/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 10.9.2015.


13. Razmere v Belorusiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Belorusiji (2015/2834(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE, Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Urmas Paet v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Sandra Kalniete, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton,Tonino Picula, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Miroslav Poche, Nicolas Bay, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Eduard Kukan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jens Nilsson, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová in Andrej Plenković.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila je Federica Mogherini.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP)) (B8-0866/2015);

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP)) (B8-0872/2015);

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren in Kristina Winberg v imenu skupine EFDD, o razmerah v Belorusiji v pričakovanju predsedniških volitev 2015 (2015/2834(RSP)) (B8-0874/2015);

— Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz in Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP)) (B8-0876/2015);

— Heidi Hautala in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP)) (B8-0878/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano in Julie Ward v imenu skupine S&D o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP)) (B8-0879/2015);

— Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o razmerah v Belorusiji (2015/2834(RSP)) (B8-0880/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 10.9.2015.


14. Jedrski dogovor z Iranom (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Jedrski dogovor z Iranom (2015/2835(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jiří Pospíšil, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alyn Smith, Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López in Afzal Khan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal in Seán Kelly.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


15. Članstvo v političnih skupinah

Auke Zijlstra se je priključil skupini ENF z veljavo od 8. septembra 2015.


16. Imenovanje člana posvetovalnega odbora o ravnanju poslancev

V skladu s členom 7(3) Kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi s finančnimi interesi in navzkrižji interesov je predsednik 9. septembra 2015 imenoval Gerolfa Annemansa (ENF) za nadomestnega člana posvetovalnega odbora o ravnanju poslancev.


17. Socialno podjetništvo in socialne inovacije za preprečevanje brezposelnosti - Vzpostavitev konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje - Prekarna zaposlitev (razprava)

Poročilo o socialnem podjetništvu in socialnih inovacijah za preprečevanje brezposelnosti [2014/2236(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Poročilo o vzpostavitvi konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje: usklajevanje znanj in spretnosti s povpraševanjem in zaposlitvenimi možnostmi kot način reševanja iz krize [2014/2235(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000090/2015), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbora EMPL Svetu: Prekarna zaposlitev (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000091/2015), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbora EMPL Komisiji: Prekarna zaposlitev (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné in Martina Dlabajová sta predstavili poročili.

Thomas Händel je predstavil vprašanji.

Govorila sta Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Danuta Jazłowiecka v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Gianluca Buonanno v imenu skupine ENF (predsednik je opozoril na pravila ravnanja v skladu s členom 165 Poslovnika in na smernice iz Priloge XV Poslovnika), Lampros Fountoulis samostojni poslanec, David Casa, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, in Agnes Jongerius.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov in Krzysztof Hetman.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné in Martina Dlabajová.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 10.9.2015 in točka 8.8 zapisnika z dne 10.9.2015.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


18. Vzdržnost zdravstvenih sistemov v Evropi: izzivi za prihodnost (razprava)

Izjava Komisije: Vzdržnost zdravstvenih sistemov v Evropi: izzivi za prihodnost (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE, Soledad Cabezón Ruiz v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE, Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Alojz Peterle, Biljana Borzan, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică in Theodor Dumitru Stolojan.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Kostas Chrysogonos in Jonathan Arnott.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 565.914/OJJE).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov