Index 
Protokoll
PDF 280kWORD 187k
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Anslagsöverföringar
 5.Tillståndet i unionen (debatt)
 6.Migration och flyktingar i Europa (debatt)
 7.Begäranden om upphävande av parlamentarisk immunitet
 8.Omröstning
  
8.1.Förslag om att ändra namnet på delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet till delegationen för förbindelserna med Palestina (omröstning)
  
8.2.Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** (omröstning)
  
8.3.Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** (omröstning)
  
8.5.Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) (omröstning)
  
8.6.Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (omröstning)
  
8.7.Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen *** (omröstning)
  
8.8.Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (avtal om förenklade handelsprocedurer) (omröstning)
  
8.9.Bemyndigande för Belgien, Polen och Österrike att ratificera eller ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna *** (omröstning)
  
8.10.Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland * (omröstning)
  
8.11.De urbana aspekterna i EU:s politik (omröstning)
  
8.12.Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (omröstning)
  
8.13.Bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (omröstning)
  
8.14.Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter (omröstning)
  
8.15.Kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden (omröstning)
  
8.16.Att stärka flickor genom utbildning i EU (omröstning)
  
8.17.EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (debatt)
 13.Situationen i Vitryssland (debatt)
 14.Kärnavtalet med Iran (debatt)
 15.De politiska gruppernas sammansättning
 16.Utnämning av en ledamot till den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande
 17.Socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet - Skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet - Osäkra anställningar (debatt)
 18.Hållbara hälso- och sjukvårdssystem i Europa: framtida utmaningar (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 23/2015 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0052/2015 - C8-0191/2015 - 2015/2149(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 1/2015 - EU:s utrikestjänst (N8-0053/2015 - C8-0251/2015 - 2015/2211(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 21/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0054/2015 - C8-0253/2015 - 2015/2213(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 22/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0055/2015 - C8-0254/2015 - 2015/2214(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 25/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0056/2015 - C8-0255/2015 - 2015/2215(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 3/2015 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0057/2015 - C8-0257/2015 - 2015/2216(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-08/T/15 - Europeiska revisionsrätten (N8-0061/2015 - C8-0264/2015 - 2015/2235(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) nr 625/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med hjälp av tekniska tillsynsstandarder om de krav som investerande institut, medverkande institut, institut som är ursprungliga långivare och institut som är originatorer ska uppfylla när det gäller exponeringar mot överförda kreditrisker (C(2015)04422 – 2015/2769(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 2 juli 2015, på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade beslut om tillfällig likvärdighet hos de solvensordningar som gäller i Australien, Bermuda, Brasilien, Kanada, Mexiko och Amerikas förenta stater och som gäller för försäkrings- och återförsäkringsföretag med huvudkontor i dessa länder (C(2015)03740 – 2015/2743(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 5 juni 2015
Förlängning av tidsfristen för invändningar: tre månader, på begäran av Europaparlamentet

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 när det gäller vissa oenologiska metoder och förordning (EG) nr 436/2009 vad gäller anteckning av dessa metoder i de register som ska föras inom vinsektorn (C(2015)04510 – 2015/2770(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 6 juli 2015
Förlängning av tidsfristen för invändningar: två månader, på begäran av Europaparlamentet

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


4. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna revisionsrättens anslagsöverföringar nr V/AB-04/T/15, V/AB-05/C/15, V/AB-06/C/15 och V/AB-07/A/15.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring INF 2/2015.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna Regionkommitténs anslagsöverföringar INF 4/2015 och INF 5/2015.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 15/2015 – Avsnitt III – kommissionen.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 19/2015 – Avsnitt III – kommissionen.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 20/2015 – Avsnitt III – kommissionen.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 23/2015 – Avsnitt III – kommissionen.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 24/2015 – Avsnitt III – kommissionen.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 20/2015, DEC 23/2015 och DEC 24/2015.

I enlighet med artikel 203.5 och 203.7 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte yttra sig om hyran av de två nya byggnader som delegationen i Thailand hyr tillsammans med Echo.


5. Tillståndet i unionen (debatt)

Uttalande av kommissionens ordförande: Tillståndet i unionen (2015/2738(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Florian Philippot för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

Talare: Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Herbert Reul.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Maria João Rodrigues, Josep-Maria Terricabras, Fabio Massimo Castaldo, Marcel de Graaff, Jan Olbrycht, Enrique Guerrero Salom, Peter Lundgren, Alain Lamassoure, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Pervenche Berès, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Maria Spyraki, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Péter Niedermüller och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Kyrtsos, José Blanco López, Notis Marias och Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eleonora Forenza och Ulrike Lunacek.

Talare: Jean-Claude Juncker.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


6. Migration och flyktingar i Europa (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Migration och flyktingar i Europa (2015/2833(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande), Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik), och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gianni Pittella, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Birgit Sippel, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Paul Nuttall, Matteo Salvini, Bruno Gollnisch, Roberta Metsola, István Ujhelyi, Vicky Ford, Cornelia Ernst, Rolandas Paksas, Monika Hohlmeier, Knut Fleckenstein, Roberts Zīle, Malin Björk, Arnaud Danjean, Elena Valenciano, Kinga Gál, Claude Moraes, Barbara Kudrycka och Alessandra Mussolini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Elly Schlein, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Steven Woolfe och Krisztina Morvai.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Nicolas Schmit.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

— Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Tania González Peñas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Frank Engel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Rachida Dati, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Alessandra Mussolini, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Ivo Belet, Barbara Matera, Milan Zver, Romana Tomc, Ramón Luis Valcárcel Siso och Jaromír Štětina för PPE-gruppen, om migration och flyktingar i Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0832/2015);

— Timothy Kirkhope, Daniel Dalton, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Gabriele Zimmer, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, om migration och flyktingar i Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0833/2015);

— Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin för ALDE-gruppen, om migration och flyktingar i Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0834/2015);

— Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, om migration och situationen för flyktingarna (2015/2833(RSP)) (B8-0835/2015);

— Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, om migration och flyktingar i Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0837/2015);

— Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, om migration och flyktingar i Europa (2015/2833(RSP)) (B8-0838/2015);

— Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Vincent Peillon, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tonino Picula, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Flavio Zanonato, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, José Blanco López, Eric Andrieu, Tanja Fajon, Marju Lauristin, Mercedes Bresso, Enrico Gasbarra, Udo Bullmann, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Afzal Khan, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Brando Benifei, Maria Arena, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Derek Vaughan, Andi Cristea, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Jonás Fernández, Hugues Bayet, Péter Niedermüller, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Konstantinos Papadakis, Pier Antonio Panzeri, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Elena Valenciano, Iris Hoffmann, Momchil Nekov, Kati Piri, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Tapardel, Theresa Griffin, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Matthias Groote, Goffredo Maria Bettini, Isabella De Monte, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Renata Briano, Jutta Steinruck, Nicola Danti, Ricardo Serrão Santos, Caterina Chinnici, Jo Leinen, Max Andersson, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Damiano Zoffoli, Victor Negrescu, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Knut Fleckenstein, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Jytte Guteland, Iliana Iotova, Javi López, Martina Werner, Neena Gill, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, om migration och situationen för flyktingarna (2015/2833(RSP)) (B8-0842/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 10.9.2015.


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

7. Begäranden om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Georgios Kyrtsos inom ramen för ett straffrättsligt förfarande vid förstainstansrätten i Aten.

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Stelios Kouloglou inom ramen för ett straffrättsligt förfarande mot en ledamot vid tingsrätten i Aten.

De behöriga polska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Robert Jarosław Iwaszkiewicz inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som anhängiggjorts av den allmänna vägtrafikinspektionen i Polen.

De behöriga polska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Czesław Adam Siekierski inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som anhängiggjorts av den allmänna vägtrafikinspektionen i Polen.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Förslag om att ändra namnet på delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet till delegationen för förbindelserna med Palestina (omröstning)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0297)


8.2. Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0233/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0298)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


8.3. Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau [2015/2119(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0236/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0299)


8.4. Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0300)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


8.5. Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde [2015/2100(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0301)


8.6. Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0302)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


8.7. Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen [06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0303)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.

Inlägg:

Pablo Zalba Bidegain (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.8. Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (avtal om förenklade handelsprocedurer) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen [2015/2067(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0304)


8.9. Bemyndigande för Belgien, Polen och Österrike att ratificera eller ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Konungariket Belgien och Republiken Polen att ratificera och för Republiken Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna [08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0305)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut.


8.10. Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ska Keller (A8-0245/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2015)0306)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0306)

Inlägg:

Ska Keller (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 47; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, då fler än 40 ledamöter motsatt sig att det skulle beaktas.


8.11. De urbana aspekterna i EU:s politik (omröstning)

Betänkande om de urbana aspekterna i EU:s politik [2014/2213(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0307)


8.12. Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (omröstning)

Betänkande om investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen [2014/2245(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0308)


8.13. Bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (omröstning)

Betänkande om rapporten om genomförandet, resultaten och en samlad bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna [2014/2255(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0309)


8.14. Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter (omröstning)

Betänkande om genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter [2015/2005(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0310)


8.15. Kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden (omröstning)

Betänkande om kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden och de glastak som de stöter på [2014/2251(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0235/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0311)


8.16. Att stärka flickor genom utbildning i EU (omröstning)

Betänkande om att stärka flickor genom utbildning i EU [2014/2250(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG från FEMM-utskottet

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0312)


8.17. EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (omröstning)

Betänkande om EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden [2015/2061(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0313)


ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande João Ferreira - A8-0233/2015
Peter Jahr

Rekommendation Ricardo Serrão Santos - A8-0196/2015
Jonathan Arnott

Betänkande Ska Keller - A8-0245/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil, Neena Gill, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Bill Etheridge, Anna Záborská, Andrejs Mamikins och Marian Harkin

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Betänkande Ska Keller - A8-0245/2015
Steven Woolfe och Jonathan Arnott

Betänkande Kerstin Westphal - A8-0218/2015
Neena Gill, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Zoltán Balczó, Franc Bogovič, Seán Kelly, Andrejs Mamikins och Bill Etheridge

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. torsdagen den 10 september 2015.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.50 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Molly Scott Cato och Richard Sulík; Victor Boştinaru för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bas Belder; Charles Tannock för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Georgios Epitideios, Mariya Gabriel, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Bodil Valero, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Kyrtsos, David Martin, Jan Zahradil, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Marielle de Sarnez, Miloslav Ransdorf och Alyn Smith.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Pavel Svoboda, Maria Arena, Angel Dzhambazki, Sofia Sakorafa, Arne Lietz, Mirosław Piotrowski som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Sergio Gaetano Cofferati, Joachim Starbatty, Afzal Khan, Arne Gericke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Eugen Freund, Kati Piri, Boris Zala, Brando Benifei, Tibor Szanyi, Julie Ward, Ana Gomes och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jordi Sebastià, Franz Obermayr och Krisztina Morvai.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

— Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto och Arne Gericke för ECR-gruppen, om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP)) (B8-0836/2015);

— Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Judith Sargentini, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP)) (B8-0839/2015);

— Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat och Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP)) (B8-0840/2015);

— Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP)) (B8-0841/2015)

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi och Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP)) (B8-0843/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP)) (B8-0844/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 10.9.2015.


13. Situationen i Vitryssland (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Vitryssland (2015/2834(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Georg Mayer för ENF-gruppen, Sandra Kalniete, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton; Tonino Picula, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Miroslav Poche, Nicolas Bay, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Eduard Kukan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jens Nilsson; Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová och Andrej Plenković.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

— Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, om situationen i Vitryssland (2015/2834(RSP)) (B8-0866/2015);

— Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, om situationen i Vitryssland (2015/2834(RSP)) (B8-0872/2015);

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren och Kristina Winberg för EFDD-gruppen, om situationen i Vitryssland mot bakgrund av det förestående presidentvalet 2015 (2015/2834(RSP)) (B8-0874/2015);

— Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz och Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, om Vitryssland (2015/2834(RSP)) (B8-0876/2015);

— Heidi Hautala och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Vitryssland (2015/2834(RSP)) (B8-0878/2015);

— Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano och Julie Ward för S&D-gruppen, om situationen i Vitryssland (2015/2834(RSP)) (B8-0879/2015);

— Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om situationen i Vitryssland (2015/2834(RSP)) (B8-0880/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 10.9.2015.


14. Kärnavtalet med Iran (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kärnavtalet med Iran (2015/2835(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Olaf Henkel, Bas Belder, Gérard Deprez, Rina Ronja Kari, James Carver, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Ivan Jakovčić; Edouard Ferrand, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, David Campbell Bannerman, som även besvarade en fråga (”blått kort”) från Alyn Smith; Urmas Paet, Franz Obermayr, Josef Weidenholzer, Nikolay Barekov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ana Gomes, Hans-Olaf Henkel, Ioan Mircea Paşcu, Jan Zahradil, Eugen Freund, Javi López och Afzal Khan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaromír Štětina, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Juan Carlos Girauta Vidal och Seán Kelly.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


15. De politiska gruppernas sammansättning

Auke Zijlstra hade anslutit sig till ENF-gruppen från och med den 8 september 2015.


16. Utnämning av en ledamot till den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande

I enlighet med artikel 7.3 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter, beslutade talmannen att den 9 september 2015 utnämna Gerolf Annemans (ENF) till reservledamot i den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande.


17. Socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet - Skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet - Osäkra anställningar (debatt)

Betänkande om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet [2014/2236(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

Betänkande om skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet: att matcha kompetens och kvalifikationer med efterfrågan och sysselsättningstillfällen som ett sätt att ta sig ur krisen [2014/2235(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000090/2015) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till rådet: Osäkra anställningar (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000091/2015) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Osäkra anställningar (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015)

Verónica Lope Fontagné och Martina Dlabajová redogjorde för betänkandena.

Thomas Händel utvecklade frågorna.

Talare: Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Danuta Jazłowiecka för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno för ENF-gruppen (talmannen kallade till ordningen, i enlighet med artikel 165 i arbetsordningen och även med åberopande av bilaga XV till arbetsordningen); Lampros Fountoulis, grupplös, David Casa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Agnes Jongerius.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Helga Stevens, Ulla Tørnæs, Paloma López Bermejo, Terry Reintke, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Sofia Ribeiro, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Renate Weber, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Jane Collins, Thomas Mann, Brando Benifei, Notis Marias, Enrique Calvet Chambon, Tania González Peñas, Patrick O'Flynn, Marek Plura, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Javi López, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgi Pirinski, Siegfried Mureşan, Evelyn Regner, Eva Paunova, Marju Lauristin, Adam Szejnfeld, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Vilija Blinkevičiūtė, Andrey Novakov och Krzysztof Hetman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Jonathan Arnott och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit, Verónica Lope Fontagné och Martina Dlabajová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 10.9.2015 och punkt 8.8 i protokollet av den 10.9.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


18. Hållbara hälso- och sjukvårdssystem i Europa: framtida utmaningar (debatt)

Uttalande av kommissionen: Hållbara hälso- och sjukvårdssystem i Europa: framtida utmaningar (2015/2836(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Alojz Peterle, Biljana Borzan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Ivo Vajgl, Francesc Gambús, Tibor Szanyi, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kostas Chrysogonos och Jonathan Arnott.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 565.914/OJJE).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.10.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy