Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015)


5.1. Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko

Προτάσεις ψηφίσματος (B8-0845/2015), (B8-0847/2015), (B8-0849/2015), (B8-0850/2015), (B8-0851/2015), (B8-0852/2015) και (B8-0855/2015) (2015/2838(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet και Kosma Złotowski.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Indrek Tarand.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015.


5.2. Αγκόλα

Προτάσεις ψηφίσματος (B8-0846/2015), (B8-0848/2015), (B8-0853/2015), (B8-0854/2015), (B8-0857/2015), (B8-0859/2015) και (B8-0861/2015) (2015/2839(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, Javier Nart, Ignazio Corrao, Marisa Matias και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015.


5.3. Αζερμπαϊτζάν

Προτάσεις ψηφίσματος (B8-0856/2015), (B8-0858/2015), (B8-0860/2015), (B8-0862/2015), (B8-0863/2015), (B8-0864/2015) και (B8-0865/2015) (2015/2840(RSP))

Οι Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gianluca Buonanno, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο James Carver.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου