Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. septembra 2015 - Štrasburg

5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 8.9.2015 .)


5.1. Rusko, najmä prípad Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka

Návrhy uznesenia B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 a B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet a Kosma Złotowski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Indrek Tarand.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 10.9.2015.


5.2. Angola

Návrhy uznesenia B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 a B8-0861/2015 (2015/2839(RSP))

Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, Javier Nart, Ignazio Corrao, Marisa Matias a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 10.9.2015.


5.3. Azerbajdžan

Návrhy uznesenia B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 a B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Gianluca Buonanno v mene skupiny ENF a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 10.9.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

V rozprave vystúpil James Carver.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia