Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2840(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0856/2015

Arutelud :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0316

Protokoll
Neljapäev, 10. september 2015 - Strasbourg

8.3. Aserbaidžaan (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 ja B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0856/2015

(asendades B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 ja B8-0865/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Vincent Peillon fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ja Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel.

Sõna võttis Elmar Brok, kes tegi ettepaneku käsitleda seda küsimust enne hääletusele panekut vastutavas komisjonis (juhataja küsis, kas fraktsioonid on päevakorra muutmisega nõus).

Sõna võtsid Pier Antonio Panzeri ja Ulrike Lunacek, kes olid ettepaneku vastu, Notis Marias, kes oli ettepaneku poolt, ning Elena Valenciano, Ignazio Corrao ja Rebecca Harms, kes olid ettepaneku vastu. Juhataja nentis, et teatavad fraktsioonid ei ole ettepanekuga nõus, ning otsustas resolutsiooni ettepaneku hääletamisele panna.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0316)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0860/2015 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Marietje Schaake esitas lõike 22 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika