Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2840(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0856/2015

Debatten :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Stemmingen :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0316

Notulen
Donderdag 10 september 2015 - Straatsburg

8.3. Azerbeidzjan (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 en B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0856/2015

(ter vervanging van B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 en B8-0865/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato en Vincent Peillon, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok om voor te stellen dat het onderwerp eerst door de bevoegde commissie wordt behandeld alvorens tot stemming wordt overgegaan (de Voorzitter vraagt of de fracties akkoord gaan met deze wijziging van de agenda).

Het woord wordt gevoerd door Pier Antonio Panzeri en Ulrike Lunacek, die zich uitspreken tegen het voorstel, Notis Marias, die het voorstel steunt, en Elena Valenciano, Ignazio Corrao en Rebecca Harms die zich eveneens uitspreken tegen het voorstel. Gezien de bezwaren van een aantal fracties besluit de Voorzitter over te gaan tot stemming over de ontwerpresolutie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0316)

(Ontwerpresolutie B8-0860/2015 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Marietje Schaake die een mondeling amendement indiende op paragraaf 22, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid