Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2840(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0856/2015

Debaty :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Głosowanie :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0316

Protokół
Czwartek, 10 września 2015 r. - Strasburg

8.3. Azerbejdżan (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 i B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0856/2015

(zastępujący B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 i B8-0865/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato i Vincent Peillon w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Laura Agea w imieniu grupy EFDD.

Głos zabrał Elmar Brok, z wnioskiem, aby przed głosowaniem temat został rozpatrzony w komisji przedmiotowo właściwej (Przewodniczący zapytał, czy grupy polityczne zgadzają się na tę zmianę porządku obrad).

Głos zabrali: Pier Antonio Panzeri i Ulrike Lunacek, którzy wypowiedzieli się przeciwko wnioskowi, Notis Marias, za wnioskiem, oraz Elena Valenciano, Ignazio Corrao i Rebecca Harms przeciwko wnioskowi. Stwierdziwszy sprzeciw niektórych grup politycznych, Przewodniczący postanowił przejść do głosowania nad projektem rezolucji.

Przyjęto (P8_TA(2015)0316)

(Projekt rezolucji B8-0860/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Marietje Schaake wniosła poprawkę ustną do ustępu 22, która została dopuszczona.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności