Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2833(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0832/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0317

Протокол
Четвъртък, 10 септември 2015 г. - Страсбург

8.4. Миграцията и бежанците в Европа (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 и B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0832/2015

(за замяна на B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 и B8-0842/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Мария Габриел, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Емил Радев, Alessandra Mussolini, Barbara Matera и Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein и Josef Weidenholzer, от името на групата S&D;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Филиз Хюсменова, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin и Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao и Laura Ferrara.

приема се (P8_TA(2015)0317)

(Предложенията за резолюции B8-0833/2015, B-0835/2015 и B8-0838/2015 отпадат.)

Изказвания

Anna Maria Corazza Bildt направи устно предложение за изменение на параграф 11, което беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност