Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0836/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0318

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

8.5. Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 και B8-0844/2015B8- (2015/2685(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0836/2015

(αντικαθιστά τις B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 και B8-0844/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi και Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi και Rosa D'Amato.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0318)

Παρεμβάσεις

Η Martina Anderson ζητεί να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1 με ονομαστική κλήση (ο Πρόεδρος δεν δίνει συνέχεια στο αίτημα αυτό διότι κατατέθηκε εκπρόθεσμα).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου