Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0836/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0318

Protokoll
Neljapäev, 10. september 2015 - Strasbourg

8.5. ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 ja B8-0844/2015 (2015/2685(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0836/2015

(asendades B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 ja B8-0844/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi ja Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

—   Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi ja Rosa D'Amato.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0318)

Sõnavõtud

Martina Anderson, kes soovis muudatusettepaneku 1 panemist nimelisele hääletusele (juhataja lükkas taotluse tagasi, kuna see esitati pärast ettenähtud tähtaega).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika