Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0836/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0318

Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris - Strasbūra

8.5. ES loma Tuvo Austrumu miera procesā (balsošana)
CRE

Rezolūciju priekšlikumi B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 un B8-0844/2015 (2015/2685(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0836/2015

(aizstāj B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 un B8-0844/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi un Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano un Julie Ward S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā;

—   Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi un Rosa D'Amato.

Pieņemts (P8_TA(2015)0318).

Uzstāšanās

Uzstājās Martina Anderson, prasot par grozījumu Nr. 1 balsot pēc saraksta (sēdes vadītājs neapstiprināja šo pieprasījumu, jo tas bija iesniegts pēc termiņa).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika